regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Europaparlamentet antar förhandlingsposition om markövervakning

  För att främja god markkvalitet i Europa har Europaparlamentet nu antagit sin position inför förhandlingarna med Rådet om nya regler för markövervakning och markresiliens. Alla medlemsländer kommer behöva övervaka och bedöma markkvaliteten samt åtgärda de områden där marken utgör en fara för människors hälsa och miljön.
  Aktuellt
 • Plan för en europeisk examen läggs fram av EU-kommissionen

  I mars föreslog EU-kommissionen ett paket av åtgärder för att möjliggöra en europeisk examen. Målet med en europeisk examen för högre utbildning är att underlätta gränsöverskridande studier och arbete samtidigt som attraktiviteten för de europeiska lärosätena stärks.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar resultatet av samtal om den gröna given

  För att öka kunskapen om påverkan av den gröna given på industrin och arbetsmarknadens parter har EU-kommissionen genomfört samtal med berörda parter som mynnat ut i fem byggstenar. Dessa byggstenar ska leda till en lyckad implementering av den gröna given, bland annat genom åtgärder inom nätverksinfrastruktur, tillgång till energi och finansiering.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen publicerar den nionde sammanhållningsrapporten

  I den nionde sammanhållningsrapporten listas både framgångar och fortsatta utmaningar för sammanhållningspolitiken. Demografiska förändringar och skillnader mellan stad och glesbygd pekas ut som utmaningar som måste hanteras av framtidens sammanhållningspolitik.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen stöttar bioteknik och biotillverkning

  Användningen av bioteknik kan ge flera positiva effekter för EU hävdar EU-kommissionen, som lanserar ett paket med åtgärder för att stötta bioteknik och biotillverkning. Bland dessa åtgärder finns förenklade regelverk, nya partnerskap och en ökad användning av AI.
  Aktuellt
 • Rådet presenterar Brysseldeklaration om mobilitet

  EU ländernas transportministrar har enats om 20 punkter som de uppmanar EU-kommissionen och EU:s lagstiftande församlingar att prioritera under nästa mandatperiod. Deklarationen fokuserar på att öka användningen av tåg för transport av människor och gods samt stärka positionen för aktiv mobilitet.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar strategisk plan för Horisont Europa

  Den strategiska planen för Horisont Europa fokuserar på grön och digital omställning samt motståndskraft, konkurrenskraft, inkludering och demokrati. Planen lanserar också en New European Bauhaus Facility.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar handlingsplan för att minska kompetensbristen på arbetsmarknaden

  Den teknologiska utvecklingen och den gröna och digitala omställningen leder till brist på rätt kompetens på arbetsmarknaden. Tillsammans med arbetsmarknadens parter har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan för att ta i tu med kompetensbristen och stärka möjligheterna till anställning.
  Aktuellt
 • Utskottsposition antagen gällande EU:s läkemedelslagstiftning

  En utskottsposition har antagits i Europaparlamentet för EU:s uppdaterade läkemedelslagstiftning. Utskottets förslag fokuserar bland annat på att stärka innovation, motverka antibiotikaresistens och skärpa kraven för riskbedömningar kopplat till miljöpåverkan.
  Aktuellt
 • Parlamentet vill minska mängden textil- och livsmedelsavfall med tuffare krav

  Europaparlamentet vill se hårdare avfallskrav för att minska klimatpåverkan från livsmedel och textilier i översynen av direktivet om avfall jämfört med EU-kommissionens förslag. Bland annat föreslås tuffare mål för minskningen av livsmedelsavfall.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar meddelande för stärkt klimatresiliens

  Behovet att agera mot de klimatrelaterade risker som lyfts fram i en ny rapport har fått EU-kommissionen att presentera ett meddelande med målet att stärka klimatresiliensn. I meddelandet lyfts fyra olika åtgärdsområden.
  Aktuellt
 • Överenskommelse om ett europeiskt hälsodataområde

  Europaparlamentet och Rådet är överens om införandet av ett europeiskt hälsodataområde (EHDS). Det nya hälsodataområdet syftar till att förenkla tillgången till hälsodata för EU-ländernas patienter och vårdgivare men även i forsknings och policyskapande syfte.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen öppnar samråd om gemensamma kliniska utvärderingar av läkemedel

  Fram till och med den 2 april finns möjlighet att lämna inspel på implementeringen av förordningen om utvärdering av medicinsk teknik (HTA). EU-kommissionen intresserar sig specifik för gemensamma kliniska utvärderingar av läkemedel.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar försvarsindustriell strategi för bättre beredskap

  Som ett svar på de ökade behovet av försvarsindustriell beredskap efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 presenterade EU-kommissionen den 5 mars en försvarsindustriell strategi. Medlemsländerna ska enligt strategin investera mer, bättre, tillsammans och europeiskt.
  Aktuellt
 • Överenskommelse för att stärka EU:s cybersolidaritet

  Genom ett gemensamt varningssystem, gemensam analys och en cyberkrismekanism som bland annat etablerar en gemensam cybersäkerhetsreserv ämnar förordningen stärka den gemensamma förmågan inom EU på cybersäkerhetsområdet.
  Aktuellt
 • Kommissionen vill stärka Europas position inom avancerade material

  Kommissionen har presenterat fem åtgärdsområden med målet att stärka EU:s konkurrenskraft, strategiska autonomi och innovationsförmåga inom avancerade material. Bland dessa fem vill Kommissionen exempelvis ökad tillgång till finansiering, etablera en gemensam digital infrastruktur och införa gemensamma standarder.
  Aktuellt
 • Länder som minskat användningen av antibiotika ser minskad ökning av antibiotikaresistenta bakterier

  I en ny rapport som analyserat antibiotikakonsumtion mellan 2014 och 2021 framkommer det att en minskad användning av antibiotika inom vissa EU länder har lett till minskad antibiotikaresistens. Ett fortsatt arbete med att minska antibiotikakonsumtionen både bland människor och djur är därför nödvändigt för att hantera en ökande antibiotikaresistens.
  Aktuellt
 • Skärpta regler för förpackningsavfall

  För att göra användningen av förpackningar mer hållbar introduceras nya mål och krav i en översyn av direktivet om förpackningsavfall. Översynen innebär bland annat ett förbud mot vissa typer av plastförpackningar och stärkta möjligheter till återvinning.
  Aktuellt
 • Produkter som tillverkats genom tvångsarbete förbjuds inom EU

  Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet gör att produkter som producerats med hjälp av tvångsarbete kan förbjudas i EU. Produkterna kan stoppas vid gränsen och förstöras, återvinnas eller skänkas till välgörenhet.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet klubbar lag om naturrestaurering

  Enligt den nya lagen om naturrestaureringen ska 30 % av de livsmiljöer som är i dåligt skick, exempelvis skog och gräsmarker samt sjöar och vattendrag, återställas till 2030. Till 2050 ökar kravet till 90 %. Specifika mål finns för torvmarker, vattendrag och trädplantering.
  Aktuellt
 • Ny överenskommelse ska ge mindre luftföroreningar i EU

  Rådets och Europaparlamentets överenskommelse om skärpta gränsvärden för luftföroreningar till 2030 är en del i EU:s mål om nollföroreningar till 2050. Direktivet stärker också rättigheterna för de drabbade av sjukdomar till följd av luftföroreningar om gränsvärdena inte hålls.
  Aktuellt
 • Kommissionen presenterar förslag för att stärka den digitala infrastrukturen

  En vitbok om framtidens kommunikationsnät och rekommendation om undervattenskablar utgör Kommissionens förslag för att stärka den europeiska digitala infrastrukturen. Ökad samordning på europeisk nivå och främjandet av den digitala inre marknaden är delar av de konkreta åtgärder som presenteras.
  Aktuellt
 • Överenskommelse om en EU-certifiering av koldioxidinfångning

  Certifieringen införs med målet att öka infångningen av koldioxid som ett steg i att nå EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. Överenskommelsen möjliggör certifiering av tre olika former av koldioxidinfångning utifrån fyra kriterier.
  Aktuellt
 • Kommissionens expertgrupp presenterar rapport om framtidens sammanhållningspolitik

  Utifrån ett fokus på den digitala och gröna omställningen samt demografiska förändringar i Europas regioner har en expertgrupp presenterat sina rekommendationer för framtidens sammanhållningspolitik. De vill bland annat göra sammanhållningspolitiken mer platsbaserad, använda lokal kapacitet och potential samt förenkla och effektivisera projektens genomförande.
  Aktuellt
 • Stärkt användarskydd och nya krav på alla onlineplattformar i EU

  Nya regler för att skapa en säkrare, rättvisare och mer transparent onlinemiljö har börjat gälla för alla onlineplattformar i EU. Bland åtgärderna finns hårdare krav på hur personlig data får användas till riktade annonser och ökade möjligheter att flagga illegalt innehåll på plattformarna.
  Aktuellt
 • Rådet och Europaparlamentet överens om den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP)

  För att stärka EU:s konkurrenskraft inom kritiska teknologier lanseras den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP). Med den nya plattformen omfördelas medel från befintliga EU-fonder och program, exempelvis strukturfonderna, till satsningar på kritiska teknologier med en medfinansieringsgrad på upp till 100 %.
  Aktuellt
 • Kommissionens expertgrupp om urban mobilitet levererar sina första rekommendationer

  De första rekommendationerna gällande kollektivtrafik från expertgruppen om urban mobilitet presenterades i januari. Rekommendationerna adresserar områdena arbetskraftsbrist och förändrade kompetensbehov, inkludering i kollektivtrafiken och hur användningen av kollektivtrafik kan öka.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet och Rådet överens om nya lagar för att stävja våldet mot kvinnor

  Kriminalisering av könsstympning, tvångsäktenskap och olika former av cybervåld såväl som stärkt förebyggande arbete och stöd för offren är delar av det nya direktivet för att motverka våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  Aktuellt
 • Enighet mellan Rådet och Europaparlamentet gällande akten om gigabitinfrastruktur

  Nya regler för att underlätta utbygganden av höghastighetsnät och slopade extraavgifter för samtal och SMS inom EU är resultatet av en överenskommelse gällande akten om gigabitinfrastruktur.
  Aktuellt
 • Amalgam förbjuds inom EU från 2025

  Europaparlamentet och Rådet har enats om att förbjuda amalgam i EU från den 1 januari 2025. Förbudet är enligt Kommissionen positivt för både människa och miljö.
  Aktuellt
 • Rådet och Europaparlamentet vill stärka EU:s attraktionskraft för nettonollindustrier

  Europaparlamentet och Rådet nådde den 6 februari en överenskommelse i rättsakten om nettonollindustrier. Överenskommelsen har som mål att stärka Europas attraktionskraft för nettonollindustrier genom bland annat förenklade regerverk och förbättrad kompetensförsörjning.
  Aktuellt
 • Kommissionen presenterar nya rekommendationer för vaccination

  Många medlemsländer når inte upp till vaccinationsmålen i EU:s plan mot cancer för humant papillomvirus (HPV) och hepatit b-virus (HBV). Nya rekommendationer från Kommissionen ämnar hjälpa medlemsländerna att öka vaccinationstäckningen.
  Aktuellt
 • Kommissionen presenterar förslag till klimatmål för 2040 och meddelande om koldioxidinfångning

  För att nå målet om en klimatneutral union till 2050 rekommenderar Kommissionen ett delmål om utsläppsminskningar på 90 % till 2040. En förutsättning för att målet ska nås är infångning och lagring av koldioxid. Kommissionen har därför även antagit ett meddelande om industriell koldioxidhantering.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet och Rådet överens om uppdaterat direktiv för hanteringen av avloppsvatten

  Med det uppdaterade avloppsvattendirektivet ska mängden näringsämnen och mikroföroreningar i avloppsvatten minskas och övervakningen av mikroplaster och evighetskemikalier stärkas. Detta har Europaparlamentet och Rådet kommit överens om.
  Aktuellt
 • Överenskommelse stärker rätten till och incitamenten för att reparera

  Europaparlamentet och Rådet är överens om direktivet om rätten att få en vara reparerad. Utöver rätten till reparation stärker direktivet också incitamenten för att reparera trasiga produkter istället för att köpa nytt.
  Aktuellt
 • Kommissionen förlänger implementeringstiden för nya krav på in vitro-diagnostik

  För att undvika en brist på in vitro-diagnostikprodukter föreslår Kommissionen att implementeringstiden för det skärpta regelverket förlängs. Detta för att en betydande del av in vitro-diagnostikprodukterna inte uppfyller kraven i den nya förordningen.
  Aktuellt
 • Överenskommelse mellan Rådet och Europaparlamentet om byggnaders energiprestanda

  I december nådde Europaparlamentet och Rådet en överenskommelse som syftar till att förbättra byggnaders energiprestanda, minska växthusgasutsläppen samt främja hållbara transporter genom laddinfrastruktur och cykelparkeringar.
  Aktuellt
 • Kommissionen lanserar paket för att stötta AI-utveckling

  För att stötta nystartade samt små och medelstora företag inom artificiell intelligens (AI) har Kommissionen lanserat ett paket som bland annat förenklar tillgången till superdatorer, ett AI-kontor inom Kommissionen för att säkerställa utveckling och koordinering av AI-policy, samt finansiering via Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet och Rådet överens om utsläppskrav för nya tunga fordon

  För att minska koldioxidutsläppen från tung trafik har Europaparlamentet och Rådet nått en överenskommelse som sätter ett utsläppsminskningsmål för bland annat nya bussar och lastbilar på 90 % till 2040. Nya stadsbussar ska nå nollutsläpp till 2035.
  Aktuellt
 • Kommissionen lanserar en allians för kritiska läkemedel

  För att möta bristen på kritiska läkemedel lanserar Kommissionen en rådgivande grupp vars uppdrag är att hitta utmaningar, prioriterade åtaganden och möjliga policylösningar för att minska den kritiska läkemedelsbristen.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet och Rådet når överenskommelse om nya riktlinjer för TEN-T

  Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är ett nätverk av vägar, järnvägar och sjöfart för att skapa ett mer sammankopplat Europa. Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet för TEN-T-förordningen är ett stort steg närmare implementering.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet presenterar sin position om ett EU-intyg och EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

  För att öka funktionsnedsattas möjlighet att nyttja den fria rörligheten inom EU har Kommissionen lagt fram ett förslag om ett EU-intyg och EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Den 17 januari presenterade Europaparlamentet sin förhandlingsposition.
  Aktuellt
 • Överenskommelse om AI: förbjudna användningsområden och högriskområden

  EU:s institutioner har för första gången nått en överenskommelse för att reglera användningen av artificiell intelligens (AI). Regelverket riktar in sig på specifika områden där användningen av AI antingen är förbjuden eller anses vara högrisk, men tillåts under strikta förutsättningar och kontroller.
  Aktuellt
 • Hälsotillståndet i EU 2023

  Experter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och European Observatory on Health Systems and Policies har tagit fram 29 landspecifika hälsoprofiler för EU-länderna, Island och Norge samt en sammanfattande rapport. Landsprofilerna ligger inom initiativet ”Hälsotillståndet i EU” och ger kunskap och information om varje lands hälso- och sjukvårdssystem.
  Aktuellt
 • Rådet och Europaparlamentet antar sina ståndpunkter om det europeiska hälsodataområdet, redo för slutförhandlingar

  Under de senaste veckorna kom både Europaparlamentet och rådet överens internt om sina respektive positioner, vilket innebär att slutförhandlingar mellan parterna har kunnat påbörjas vad det gäller förslaget om ett europeiskt hälsodataområde, ett förslag som ska underlätta delning av hälsodata i Europa.
  Aktuellt
 • Belgiens prioriteringar inför ordförandeskapet i europeiska unionens råd

  Det belgiska ordförandeskapet börjar efter årsskiftet i januari. Ordförandeskapet kommer att fokusera på 6 tematiska områden; rättsstatsprincipen, konkurrenskraft, grön och rättvis omställning, social och hälso-och sjukvårdsagenda, skydda människor och gränser och främja ett globalt Europa samt att upprätthålla stöd till Ukraina. De syftar även till att stödja antagandet av den strategiska agendan 2024-2029 och förbereda diskussioner om EU:s framtid.
  Aktuellt
 • Rådet och Europaparlamentet når en överenskommelse gällande direktivet om tillbörlig aktsamhet

  Direktivet om tillbörlig aktsamhet (Due diligence) handlar om att företag ska ta större ansvar för att deras underleverantörer följer regler för social och miljömässig hållbarhet. Direktivet fastställer regler och skyldigheter för stora företag när det gäller potentiella negativa effekter på miljö och männskliga rättigheter, med avseende på företagens egen verksamhet, deras dotterbolag och affärspartners verksamhet.
  Aktuellt
 • EU:s kamp mot metanutsläpp intensifieras vid COP 28

  Vid det klimatpolitiska mötet COP 28 har EU kommit fram till att accelerera sitt stöd i den globala kampen mot superföroreningar, där metan, dikväveoxid, fluorkolväten och troposfäriskt ozon ingår. Superföroreningar står idag för drygt hälften av atmosfärens uppvärmning och är därmed centrala att begränsa för att nå 1,5 graders-målet i parisavtalet.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar nytt meddelande: Ett Europa enat mot hat

  För att hindra en eskalering av hatbrott i Europa vill EU-kommissionen bland annat se ökat skydd på offentliga platser såsom moskéer och synagogor och stödja till fler EU-åtgärder inom området. Meddelandet innehåller även en inledande granskning av sociala medier kopplat till hatbrott från 2021.
  Aktuellt
 • Rådet och EP enas om förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen

  Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, även kallade CLP-förordningen. Förordningen är en uppdatering av den befintliga CLP-förordningen från 2008. Målet med uppdateringen är att förtydliga regler för märkning av kemiska ämnen och försäljningen av dessa.
  Aktuellt
 • Rådet godkänner slutsatser om sammanhållningspolitikens framtid

  I slutsatserna presenterar rådet sin ståndpunkt gällande sammanhållningspolitikens framtid när den nuvarande budgetramen löper ut 2027. Rådet menar att dess mål bör förbli att stärka EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att minska de regionala skillnaderna och särskilt hänsyn bör tas till landsbygdsregioner och delad förvaltning.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen antar förslag för att förbättra resenärernas upplevelse och stärka deras rättigheter

  Den 29 november presenterade EU-kommissionen en rad olika initiativ som ska tydliggörapassagerares rättigheter och ge tydligare information för resenärer i Europa. De nya reglerna syftar särskilt till att klargöra regler om ersättning, smidiggöra resande, och bidra till bättre tillgång till realtidsinformation samt att förbättra transportassistansen för passagerare med särskilda behov.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen har antagit 2024 års program för hälsoprogrammet ”EU för hälsa”

  I EU-kommissionens arbetsprogram som publicerades den 5 december anges hur hälsoprogrammets resurser för 2024 kommer att fördelas. Med en budget på 752,4 miljoner euro vill EU-kommissionen prioritera satsningar inom hälso-och sjukvården som en del av den europeiska hälsounionen. Införande av digitala initiativ och mer satsningar på psykisk hälsa och krisberedskap är några delar i det nu publicerade arbetsprogrammet.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet antar position om förslag för att minska utsläpp från tunga fordon

  Europaparlamentet har efter rådet nu antagit en förhandlingsposition för EU-kommissionens initiativ om att förnya reglerna kring utsläpp från tunga fordon. Genom de nya reglerna fastställs bland annat nya mål för att minska koldioxidutsläpp och fler fordon ska inkluderas i förslaget.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet och Rådet antar ståndpunkter om rätten till reparation

  Europaparlamentet och Rådet har båda antagit sina respektive positioner om direktivet om rätten att få en vara reparerad, som presenterades av EU-kommissionen i mars 2023. Direktivet har som syfte att leda till besparingar för konsumenter samtidigt som den stödjer den europeiska gröna given.
  Aktuellt
 • EHDS får godkännandestämpel i ansvarigt utskott i Europaparlamentet

  Den 28 november antog ledamöterna i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) sin ståndpunkt om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). En snävare sekundäranvändning av hälsodata föreslås bland annat som tillägg i förslaget när det nu börjar närma sig slutförhandlingar.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen öppnar tillgången till superdatorer för att främja utvecklingen av AI

  Den 16 november har EU-kommissionen och det gemensamma initiativet för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) utökat tillgången till EU:s superdatorer för startups och småföretag inom artificiell intelligens (AI). Syftet är att påskynda utvecklingen inom AI och stärka EU:s ställning och konkurrenskraft inom området globalt.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet når överenskommelse med rådet för att öka säkerheten för digitala produkter

  Den 30 november nådde ledamöterna i Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om nya regler för cyberresiliens för att skydda alla digitala produkter i EU från cyberhot. De enas för att kunna hantera den cybersäkerhetskris som väntar under de kommande åren.
  Aktuellt
 • Rådet vill stärka kulturella och kreativa dimensioner av datorspelssektorn

  Rådet har den 24 november godkänt slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen av den europeiska datorspelssektorn. Rådet uppmuntrar därmed EU-kommissionen att främja jämlikhet inom branschen, gränsöverskridande samprodukter av dataspel mellan medlemsländerna och en stärkt konkurrenskraft hos Europas datorspelsföretag, särskilt små och mellanstora företag.
  Aktuellt
 • Linköping vinner titeln som Europas mest innovativa stad

  Linköping har blivit den första svenska staden att vinna iCapital Awards i kategorin European Rising Innovative City. Priset ges till städer i Europa som ger goda exempel på hur samhälls- och hållbarhetsutmaningar kan lösas genom innovation och utveckling. Priset innebär att staden tilldelas 500 000 euro för att fortsätta investera i och utveckla sina innovativa lösningar för att möta samhällets olika utmaningar.
  Aktuellt
 • EU antar lagstifting för att minska metanutsläpp

  EU har nyligen tagit ett betydande steg genom antagandet av den första lagstiftningen som riktar sig mot att reducera metanutsläppen inom hela unionen. Metan är en kraftfull växthusgas med en stor påverkan på klimatet, uppskattningsvis motsvarar utsläppen för cirka en tredjedel av den nuvarande globala uppvärmningen. Dessa utsläpp härrör från en rad olika sektorer, inklusive jordbruk, avfallshantering och energiproduktion.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen föreslår nytt lagförslag om övervakning av europeiska skogar

  Mot bakgrund av klimatförändringar och rekordstort antal skogsbränder i Europa de senaste åren presenterade EU-kommissionen den 22 november ett nytt förslag om skogsövervakning. I förslaget ingår nya övervakningssystem som ska göra det möjligt att samla in och dela jämförbara skogsdata som erhållits genom jordobservationsteknik och markmätningar.
  Aktuellt
 • EU:s forum för sysselsättning och sociala rättigheter 2023

  Hur kan EU stödja en frisk och kompetent arbetskraft? Detta var frågan som ställdes under 2023 års forum för sysselsättning och sociala rättigheter. Forumet varade under två dagar den 16-17 november i Bryssel och fokuserades på AI:s inverkan på arbetslivet. Syftet var att undersökte de utmaningar och möjligheter som EU:s arbetstagare står inför i den snabba digitala omställningen.
  Aktuellt
 • Lär dig mer om InvestEU-programmet

  InvestEU-programmet förser EU med viktig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande stöd till offentliga och privata aktörer i Europa. Programmet bidrar till att generera ytterligare investeringar i linje med viktiga europeiska prioriteringar såsom den europeiska gröna given, den digitala omställningen och stöd till små och medelstora företag. InvestEU samlar en mängd av EU:s finansiella verktyg för att stödja investeringar och projekt.
  Aktuellt
 • Regeringen presenterar EU-deklaration 2023

  Regeringens prioriteringar i EU-arbetet presenterades av statsministern den 15 november 2023 under den EU-politiska partiledardebatten i riksdagen. Gränsöverskridande brottslighet, starkare yttre gränser och en större svensk delaktighet i EU-politiken var några prioriteringar som togs upp i deklarationen.
  Aktuellt
 • EP och rådet överens om akten för kritiska råmaterial

  Den 13 november enades rådet och Europaparlamentet om akten om kritiska råvaror. Överenskommelsen bibehåller de ursprungliga målen i akten men ändrar vissa delar. Exempelvis att aluminium definieras som en kritisk råvara och att riktmärket för materialåtervinning stärks. Även tillståndsförfarandet för strategiska produkter förtydligas och företag måste göra riskbedömningar i tillhandahållande av dessa råvaror.
  Aktuellt
 • Förstärkning av EU:s administrativa område

  Den 25 oktober presenterade EU-kommissionen en förstärkning av den offentliga förvaltningen. Syftet är att förbättra europeiskt administration inom offentlig förvaltning för att öka effektivitet och gränsöverskridande samarbeten i EU. Meddelandet fokuserar på lokal, regional och nationell förvaltning samt deras förmåga att genomföra EU-politik och reformer.
  Aktuellt
 • EU föreslår uppdatering av kombinerade transportdirektiv för att främja hållbar godstransport

  EU-kommissionen har presenterat ett förslag till uppdatering av det kombinerade transportdirektivet i ett steg mot att minska koldioxidutsläpp och förbättra hållbarheten inom godstransportsektorn. Det föreslagna direktivet fokuserar på att stödja övergången från långväga vägtransport till mer miljövänliga alternativ som järnväg och sjötransport.
  Aktuellt
 • EU:s nya biodiversitetslag: En nyckelkomponent i riktning mot att återställa 30% av land- och havsområden före 2030

  Förhandlare från EU-länder och Europaparlamentet enades den 9 november om en ny lag för att återställa minst 20% av Europas land- och havsområden före 2030 och alla ekosystem som behöver återställas före 2050. Det är den första europeiska lagen som går utöver naturvård för att aktivt återställa ekosystem och därmed försöka vända den drastiska nedgången av många europeiska livsmiljöer.
  Aktuellt
 • SKR publicerar På gång inom EU hösten 2023

  I SKR:s rapport ”på gång inom EU” kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar regionerna i Sverige. I denna upplaga kan man läsa om de senaste initiativen från EU och pågående förhandlingar inom SKR:s prioriterade EU-frågor såsom miljö, energi och transport, digitalisering, regional utveckling samt hälso-och sjukvård med mera.
  Aktuellt
 • EU förbereder nya återvinningsmål för permanentmagneter

  EU går vidare med en ny lagstiftning för att öka återvinningen av sällsynta jordartsmetaller som finns i permanentmagneter som används i allt från vindkraftverk till elfordon samt tvättmaskiner och mikrovågsugnar. Europaparlamentets tillägg i förordningen om kritiska råvaror ålägger tillverkare att lämna information om vikt, placering och kemisk sammansättning för alla enskilda permanentmagneter.
  Aktuellt
 • Vinnova publicerar rapport om Europeisk deeptech

  Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, publicerade i oktober en rapport som analyserar hur EU kan använda deeptech, eller banbrytande teknologier, inom forskning och innovation för att skapa innovation, motståndskraft och en industrikraftig industri. Denna rapport innehåller budskap och tillvägagångsätt som kan hjälpa europeiska deeptech-företag. Dessutom föreslås en rad åtgärder för att möta branschens utmaningar.
  Aktuellt
 • EP röstar för att certifiera koldioxidlagring i EU

  Europaparlamentets ledamöter har nyligen röstat för att certifiera koldioxidlagring inom EU, vilket möjliggör användning av ny teknologi för att minska koldioxid i atmosfären. Syftet är att reglera en marknad tidigare präglad av "greenwashing" och bristande tydlighet.
  Aktuellt
 • Säker och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern

  Den 25 oktober lanserade EU-kommissionen, det spanska EU-ordförandeskapet och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) en gemensam kampanj för att stödja hälsosamma arbetsmiljöer i den digitala tidsåldern. Kampanjen "Säkert och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern " är en del av ett initiativ för att öka det psykiska välbefinnandet inom olika arbetssektorer i EU.
  Aktuellt
 • Ökat deltagande för regional och lokal nivå inför 28:e klimatkonferensen (COP28)

  EU:s ministerråd godkände slutsatser den 17 oktober som kommer att tjäna som en del av EU:s allmänna förhandlingsposition inför COP28, som hålls i Dubai den 30 november-12 december. Det innebär ett erkännande av regionala och lokala aktörers ledarskap när det gäller att påskynda och bredda klimatåtgärderna.
  Aktuellt
 • G7-länder överens om vägledande principer för AI

  G7-ledare enades den 20 oktober om 11 internationella vägledande principer och en frivillig uppförandekod för artificiell intelligens (AI). Dessa har syftet att komplettera de rättsliga bindande reglerna som EU för närvarande utvecklar för AI. Målet är att bidra till att ta vara på fördelar och hantera de risker och utmaningar som denna teknik medför.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen godkänner Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan

  EU-kommissionen har nyligen godkänt Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan (RRP). Stödet ligger på totalt 3,45 miljarder euro och inkluderar flera viktiga åtgärder. Den uppdaterade planen inkluderar fokus på den dubbla omställningen, grön och digital, samt nya åtgärder inom energiområdet.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen antar en rad åtgärder för att hantera bristen på kritiska läkemedel i EU

  Den 24 oktober presenterade EU-kommissionen åtgärder för att förebygga och mildra bristen på kritiska läkemedel inom EU. Åtgärderna inkluderar lanseringen av en europeisk frivillig solidaritetsmekanism för läkemedel samt en förteckning över kritiska läkemedel. Dessutom avser EU-kommissionen att inrätta en allians för kritiska läkemedel samt vägledning för upphandling. Båda dessa initiativ ska presenteras i början av 2024.
  Aktuellt
 • Eurobarometerundersökningen bekräftar att européerna ser positivt på EU:s regionala finansiering

  Den nu presenterade rapporten granskar EU-medborgarnas medvetenhet och inställning till EU:s struktur och investeringsfonder. I rapporten, som genomförs vartannat år, framgår det att Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och europeiska socialfonden (ESF) är de näst mest kända finansieringskällorna inom EU efter Erasmus.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens nya rekommendation om energifattigdom

  För att hantera energipriser under kommande vintern stärker nu EU-kommissionen arbetet med att skydda energikonsumenter i EU genom nya rekommendationer presenterade 23 oktober gällande energifattigdom. Rekommendationerna innebär fem vägledande principer som förespråkar för strukturella förbättringar när det kommer till sådant som får negativa konsekvenser på energiförsörjningen i EU.
  Aktuellt
 • Ny klimatkommissionär menar att den gröna omställningen måste gå snabbare

  Europaparlamentet har gett grönt ljus till nederländske Wopke Hoekstra att bli ny EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågorna i EU efter att Frans Timmermanshar återgått till nationell politik i Nederländerna. I en ny rapport publicerad av EU-kommissionen 26 oktober menar Hoekstra att utsläppen måste minska nästan tre gånger snabbare för att nå klimatmålen.
  Aktuellt
 • Regional utblick 2023 - Den långvariga geografin av ojämlikheter

  Enligt OECD:s ”Regional Outlook 2023: Ojämlikheternas långvariga geografi” har bruttonationalprodukt (BNP) per capita under de senaste två decennierna närmat sig varandra mellan OECD-länderna, till stor del på grund av högre tillväxt i låginkomstländer. Samtidigt har skillnaderna i medelinkomst mellan olika regioner ökat i över hälften av OECD-länderna. I rapporten presenteras en politisk färdplan för att stimulera tillväxt i eftersläpande regioner och samtidigt upprätthålla välståndet i storstadsregionerna.
  Aktuellt
 • Tio europeiska städer tilldelas EU Mission Cities Label

  Den 12 oktober 2023 tilldelades tio europeiska städer EU Mission Label för sina planer om att uppnå klimatneutralitet senast 2030. De städer som har fått utmärkelsen är: Sønderborg (Danmark), Mannheim (Tyskland), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz och Zaragoza (Spanien), Klagenfurt (Österrike), Cluj-Napoca (Rumänien) och Stockholm (Sverige).
  Aktuellt
 • EU:s initiativ för att främja investeringar i ren teknik

  Den 24 oktober 2023 antog Europeiska kommissionen en rapport som redogör för vad EU har gjort för att främja utvecklingen av ren teknik, granskar följder av den amerikanska lagen om inflationsminskning (IRA), samt erkänner att andra aktörer, särskilt Kina, även har aktiva stödprogram på plats som sannolikt kommer att påverka investeringsmiljön för ren teknik i EU.
  Aktuellt
 • European Wind Power Package

  Europeiska kommissionen lade den 24 oktober 2023 fram ett europeiskt vindkraftspaket, i syfte att stärka EU:s vindkraftsindustri genom att tackla de utmaningar som industrin står inför.
  Aktuellt
 • Kommissionen begär information från Meta och TikTok

  Enligt rättsakten om digitala tjänster skickade EU-kommissionen den 19 oktober formellt en begäran till företagen Meta och TikTok att vidta åtgärder gällande riskbedömning och begränsningsåtgärder, särskilt när det gäller spridning av desinformation. Begärd information måste lämnas till EU-kommissionen senast den 8 november 2023. Om inte kan EU-kommissionen ålägga böter.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

  Den 17 oktober 2023 presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2024. Dels redogörs i arbetsprogrammet för vad denna kommission har uppnått under de senaste fyra åren, dels presenteras nya åtaganden inför de kommande månaderna.
  Aktuellt
 • Normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon: fortsatt tunga diskussioner

  Europeiska unionens råd arrangerade den 16 oktober 2023 ett möte med miljöministrarna där en av huvudpunkterna för mötet var normer för koldioxidutsläpp för nya tunga fordon. Inför mötet gick en italienskt ledd koalition av medlemsländer samman för att driva på att syntetiska bränslen och biobränslen ska räknas in i koldioxidstandarderna för sektorn.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens ordförande inbjuden att besöka nordiska skogar inför valåret

  Sveriges och Finlands statsministrar, Ulf Kristersson och Petteri Orpo, har bjudit in EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, på besök till de nordiska skogarna. I ett öppet brev uttrycker statsministrarna en oro om överreglering av skogarna från Bryssel och uppmanar ordföranden von der Leyen om skydd för sektorn.
  Aktuellt
 • Verktyg för att hantera demografiska förändringar i EU

  EU-kommissionen har lanserat en verktygslåda för att hjälpa medlemsländerna att hantera de pågående demografiska förändringarna inom EU. Verktygslådan innehåller lagstiftning, handlingsprogram och finansiering som medlemsländerna kan använda i kombination med nationell och regionala åtgärder.
  Aktuellt
 • Världsdagen för psykisk hälsa

  Före pandemin uppskattade EU-kommissionen att omkring 84 miljoner människor i EU drabbas av psykiska problem - en siffra som har ökat sedan dess. Den 10 oktober var Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen markerades genom en konferens som EU-kommissionen arrangerade. EU:s övergripande strategi för psykisk hälsa och en mer sektorsövergripande strategi inom alla politikområden var på agendan.
  Aktuellt
 • Cancerplattform: prototyp för digital infrastruktur inom cancer

  Den 9 oktober har det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer nått en första milstolpe i färdplanen för att skapa en europeisk infrastruktur för cancerbilddata via projektet EUCAIM. Syftet är att hjälpa vårdgivare, forskningsinstitut och innovatörer samt på längre sikt patienter att på bästa sätt utnyttja innovativa datadrivna lösningar för cancerbehandling och cancervård.
  Aktuellt
 • EP röster igenom nya asbest gränser

  Europaparlamentet godkände nya regler för att skydda arbetstagare i EU från hälsorisker relaterade till asbest. Den 3 oktober antog Europaparlamentet ett direktiv som kommer sänka gränsvärdet för yrkesmässig exponering av asbest från 0,1 per kubikcentimeter asbestfibrer till 0,01. Direktivet innebär också krav på att skydda arbetstagare på ett mer kraftfullt sätt.
  Aktuellt
 • Hållbara städer: vinnarna av 2025 års European Green City Awards

  Den 5 oktober tillkännagavs vinnarna av utmärkelsen Europas gröna städer 2025 i Tallinn, Estland, årets europeiska gröna huvudstad. Vilnius (Litauen) utnämndes Europas gröna huvudstad 2025, och titeln Europas gröna blad 2025 för mindre städer gick till Viladecans (Spanien) och Treviso (Italien).
  Aktuellt
 • Preliminär överenskommelse om att minska utsläppen av F-gaser

  Den 5 oktober kom EU-parlamentet och europeiska unionens råd fram till en preliminär överenskommelse gällande att ytterligare minska utsläppen av fluorerade gaser, så kallade F-gaser, i linje med EU:s klimatmål.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens rekommendationer om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

  Avfall från elektronik är en av de snabbast växande avfallsströmmarna inom EU. EU-kommissionen släppte därför, den 6 oktober 2023, rekommendationer till nationella myndigheter för att öka återlämningsgraden av använda och uttjänta mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.
  Aktuellt
 • EU antar rekommendationer om digital teknik, kritisk för EU:s säkerhet

  EU-kommissionen rekommenderar riskbedömning på fyra kritiska teknikområden: avancerade halvledare, AI, kvantteknik och bioteknik. Rekommendationerna inkluderar vägledande principer för att strukturera den gemensamma riskbedömningen av teknik i EU.
  Aktuellt
 • Mekanismen för koldioxidjustering i sin initiala fas

  Sedan den 1 oktober tillämpas mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) i sin övergångsfas. CBAM är EU:s verktyg för att bekämpa koldioxidläckage och en av de centrala pelarna i EU:s Fit for 55 -agenda.
  Aktuellt
 • Hållbar turism på rådets agenda

  Det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd uppmärksammar turismens betydelse. Spanien, ett kraftcentrum för turism, betonar att sektorn bidrar med 10 procent till EU-ländernas BNP. Ordförandeskapet visar upp kulturell mångfald genom att anordna möten i 22 städer i Spanien, inklusive på världsarvsplatser.
  Aktuellt
 • Ansökningsomgången för NEB Prizes 2024 har öppnat

  EU-kommissionen öppnade den 2 oktober ansökningsomgången för New European Bauhaus (NEB) Prizes 2024. Nästa års NEB Prizes kommer att tilldela priser åt 20 innovativa projekt och koncept som representerar hållbarhet, estetik och inkludering.
  Aktuellt