regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Europaparlamentet antar position om förslag för att minska utsläpp från tunga fordon

  Europaparlamentet har efter rådet nu antagit en förhandlingsposition för EU-kommissionens initiativ om att förnya reglerna kring utsläpp från tunga fordon. Genom de nya reglerna fastställs bland annat nya mål för att minska koldioxidutsläpp och fler fordon ska inkluderas i förslaget.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet och Rådet antar ståndpunkter om rätten till reparation

  Europaparlamentet och Rådet har båda antagit sina respektive positioner om direktivet om rätten att få en vara reparerad, som presenterades av EU-kommissionen i mars 2023. Direktivet har som syfte att leda till besparingar för konsumenter samtidigt som den stödjer den europeiska gröna given.
  Aktuellt
 • EHDS får godkännandestämpel i ansvarigt utskott i Europaparlamentet

  Den 28 november antog ledamöterna i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) sin ståndpunkt om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). En snävare sekundäranvändning av hälsodata föreslås bland annat som tillägg i förslaget när det nu börjar närma sig slutförhandlingar.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen öppnar tillgången till superdatorer för att främja utvecklingen av AI

  Den 16 november har EU-kommissionen och det gemensamma initiativet för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) utökat tillgången till EU:s superdatorer för startups och småföretag inom artificiell intelligens (AI). Syftet är att påskynda utvecklingen inom AI och stärka EU:s ställning och konkurrenskraft inom området globalt.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet når överenskommelse med rådet för att öka säkerheten för digitala produkter

  Den 30 november nådde ledamöterna i Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om nya regler för cyberresiliens för att skydda alla digitala produkter i EU från cyberhot. De enas för att kunna hantera den cybersäkerhetskris som väntar under de kommande åren.
  Aktuellt
 • Rådet vill stärka kulturella och kreativa dimensioner av datorspelssektorn

  Rådet har den 24 november godkänt slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen av den europeiska datorspelssektorn. Rådet uppmuntrar därmed EU-kommissionen att främja jämlikhet inom branschen, gränsöverskridande samprodukter av dataspel mellan medlemsländerna och en stärkt konkurrenskraft hos Europas datorspelsföretag, särskilt små och mellanstora företag.
  Aktuellt
 • Linköping vinner titeln som Europas mest innovativa stad

  Linköping har blivit den första svenska staden att vinna iCapital Awards i kategorin European Rising Innovative City. Priset ges till städer i Europa som ger goda exempel på hur samhälls- och hållbarhetsutmaningar kan lösas genom innovation och utveckling. Priset innebär att staden tilldelas 500 000 euro för att fortsätta investera i och utveckla sina innovativa lösningar för att möta samhällets olika utmaningar.
  Aktuellt
 • EU antar lagstiftning för att minska metanutsläpp: Nyckelåtgärd för klimatet

  EU har nyligen tagit ett betydande steg genom antagandet av den första lagstiftningen som riktar sig mot att reducera metanutsläppen inom hela unionen. Metan är en kraftfull växthusgas med en stor påverkan på klimatet, uppskattningsvis motsvarar utsläppen för cirka en tredjedel av den nuvarande globala uppvärmningen. Dessa utsläpp härrör från en rad olika sektorer, inklusive jordbruk, avfallshantering och energiproduktion.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen föreslår nytt lagförslag om övervakning av europeiska skogar

  Mot bakgrund av klimatförändringar och rekordstort antal skogsbränder i Europa de senaste åren presenterade EU-kommissionen den 22 november ett nytt förslag om skogsövervakning. I förslaget ingår nya övervakningssystem som ska göra det möjligt att samla in och dela jämförbara skogsdata som erhållits genom jordobservationsteknik och markmätningar.
  Aktuellt
 • EU:s forum för sysselsättning och sociala rättigheter 2023

  Hur kan EU stödja en frisk och kompetent arbetskraft? Detta var frågan som ställdes under 2023 års forum för sysselsättning och sociala rättigheter. Forumet varade under två dagar den 16-17 november i Bryssel och fokuserades på AI:s inverkan på arbetslivet. Syftet var att undersökte de utmaningar och möjligheter som EU:s arbetstagare står inför i den snabba digitala omställningen.
  Aktuellt
 • Lär dig mer om InvestEU-programmet

  InvestEU-programmet förser EU med viktig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande stöd till offentliga och privata aktörer i Europa. Programmet bidrar till att generera ytterligare investeringar i linje med viktiga europeiska prioriteringar såsom den europeiska gröna given, den digitala omställningen och stöd till små och medelstora företag. InvestEU samlar en mängd av EU:s finansiella verktyg för att stödja investeringar och projekt.
  Aktuellt
 • Regeringen presenterar EU-deklaration 2023

  Regeringens prioriteringar i EU-arbetet presenterades av statsministern den 15 november 2023 under den EU-politiska partiledardebatten i riksdagen. Gränsöverskridande brottslighet, starkare yttre gränser och en större svensk delaktighet i EU-politiken var några prioriteringar som togs upp i deklarationen.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet och rådet överens om akten om kritiska råmaterial

  Den 13 november enades rådet och Europaparlamentet om akten om kritiska råvaror. Överenskommelsen bibehåller de ursprungliga målen i akten men ändrar vissa delar. Exempelvis att aluminium definieras som en kritisk råvara och att riktmärket för materialåtervinning stärks. Även tillståndsförfarandet för strategiska produkter förtydligas och företag måste göra riskbedömningar i tillhandahållande av dessa råvaror.
  Aktuellt
 • Förstärkning av EU:s administrativa område

  Den 25 oktober presenterade EU-kommissionen en förstärkning av den offentliga förvaltningen. Syftet är att förbättra europeiskt administration inom offentlig förvaltning för att öka effektivitet och gränsöverskridande samarbeten i EU. Meddelandet fokuserar på lokal, regional och nationell förvaltning samt deras förmåga att genomföra EU-politik och reformer.
  Aktuellt
 • EU föreslår uppdatering av kombinerade transportdirektivet för att främja hållbar godstransport

  EU-kommissionen har presenterat ett förslag till uppdatering av det kombinerade transportdirektivet i ett steg mot att minska koldioxidutsläpp och förbättra hållbarheten inom godstransportsektorn. Det föreslagna direktivet fokuserar på att stödja övergången från långväga vägtransport till mer miljövänliga alternativ som järnväg och sjötransport.
  Aktuellt
 • EU :s nya biodiversitetslag: En nyckelkomponent i riktningen mot att återställa 30% av land- och havsområden före 2030

  Förhandlare från EU-länder och Europaparlamentet enades den 9 november om en ny lag för att återställa minst 20% av Europas land- och havsområden före 2030 och alla ekosystem som behöver återställas före 2050. Det är den första europeiska lagen som går utöver naturvård för att aktivt återställa ekosystem och därmed försöka vända den drastiska nedgången av många europeiska livsmiljöer.
  Aktuellt
 • SKR publicerar På gång inom EU hösten 2023

  I SKR:s rapport ”på gång inom EU” kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar regionerna i Sverige. I denna upplaga kan man läsa om de senaste initiativen från EU och pågående förhandlingar inom SKR:s prioriterade EU-frågor såsom miljö, energi och transport, digitalisering, regional utveckling samt hälso-och sjukvård med mera.
  Aktuellt
 • EU förbereder nya återvinningsmål för permanentmagneter

  EU går vidare med en ny lagstiftning för att öka återvinningen av sällsynta jordartsmetaller som finns i permanentmagneter som används i allt från vindkraftverk till elfordon samt tvättmaskiner och mikrovågsugnar. Europaparlamentets tillägg i förordningen om kritiska råvaror ålägger tillverkare att lämna information om vikt, placering och kemisk sammansättning för alla enskilda permanentmagneter.
  Aktuellt
 • Vinnova publicerar rapport om Europeisk deeptech

  Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, publicerade i oktober en rapport som analyserar hur EU kan använda deeptech, eller banbrytande teknologier, inom forskning och innovation för att skapa innovation, motståndskraft och en industrikraftig industri. Denna rapport innehåller budskap och tillvägagångsätt som kan hjälpa europeiska deeptech-företag. Dessutom föreslås en rad åtgärder för att möta branschens utmaningar.
  Aktuellt
 • EP röstar för att certifiera koldioxidlagring i EU

  Europaparlamentets ledamöter har nyligen röstat för att certifiera koldioxidlagring inom EU, vilket möjliggör användning av ny teknologi för att minska koldioxid i atmosfären. Syftet är att reglera en marknad tidigare präglad av "greenwashing" och bristande tydlighet.
  Aktuellt
 • Säker och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern

  Den 25 oktober lanserade EU-kommissionen, det spanska EU-ordförandeskapet och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) en gemensam kampanj för att stödja hälsosamma arbetsmiljöer i den digitala tidsåldern. Kampanjen "Säkert och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern " är en del av ett initiativ för att öka det psykiska välbefinnandet inom olika arbetssektorer i EU.
  Aktuellt
 • Ökat deltagande för regional och lokal nivå inför 28:e klimatkonferensen (COP28)

  EU:s ministerråd godkände slutsatser den 17 oktober som kommer att tjäna som en del av EU:s allmänna förhandlingsposition inför COP28, som hålls i Dubai den 30 november-12 december. Det innebär ett erkännande av regionala och lokala aktörers ledarskap när det gäller att påskynda och bredda klimatåtgärderna.
  Aktuellt
 • G7-länder överens om vägledande principer för AI

  G7-ledare enades den 20 oktober om 11 internationella vägledande principer och en frivillig uppförandekod för artificiell intelligens (AI). Dessa har syftet att komplettera de rättsliga bindande reglerna som EU för närvarande utvecklar för AI. Målet är att bidra till att ta vara på fördelar och hantera de risker och utmaningar som denna teknik medför.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen godkänner Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan

  EU-kommissionen har nyligen godkänt Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan (RRP). Stödet ligger på totalt 3,45 miljarder euro och inkluderar flera viktiga åtgärder. Den uppdaterade planen inkluderar fokus på den dubbla omställningen, grön och digital, samt nya åtgärder inom energiområdet.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen antar en rad åtgärder för att hantera bristen på kritiska läkemedel i EU

  Den 24 oktober presenterade EU-kommissionen åtgärder för att förebygga och mildra bristen på kritiska läkemedel inom EU. Åtgärderna inkluderar lanseringen av en europeisk frivillig solidaritetsmekanism för läkemedel samt en förteckning över kritiska läkemedel. Dessutom avser EU-kommissionen att inrätta en allians för kritiska läkemedel samt vägledning för upphandling. Båda dessa initiativ ska presenteras i början av 2024.
  Aktuellt
 • Eurobarometerundersökningen bekräftar att européerna ser positivt på EU:s regionala finansiering

  Den nu presenterade rapporten granskar EU-medborgarnas medvetenhet och inställning till EU:s struktur och investeringsfonder. I rapporten, som genomförs vartannat år, framgår det att Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och europeiska socialfonden (ESF) är de näst mest kända finansieringskällorna inom EU efter Erasmus.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens nya rekommendation om energifattigdom

  För att hantera energipriser under kommande vintern stärker nu EU-kommissionen arbetet med att skydda energikonsumenter i EU genom nya rekommendationer presenterade 23 oktober gällande energifattigdom. Rekommendationerna innebär fem vägledande principer som förespråkar för strukturella förbättringar när det kommer till sådant som får negativa konsekvenser på energiförsörjningen i EU.
  Aktuellt
 • Ny klimatkommissionär menar att den gröna omställningen måste gå snabbare

  Europaparlamentet har gett grönt ljus till nederländske Wopke Hoekstra att bli ny EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågorna i EU efter att Frans Timmermanshar återgått till nationell politik i Nederländerna. I en ny rapport publicerad av EU-kommissionen 26 oktober menar Hoekstra att utsläppen måste minska nästan tre gånger snabbare för att nå klimatmålen.
  Aktuellt
 • Regional utblick 2023 - Den långvariga geografin av ojämlikheter

  Enligt OECD:s ”Regional Outlook 2023: Ojämlikheternas långvariga geografi” har bruttonationalprodukt (BNP) per capita under de senaste två decennierna närmat sig varandra mellan OECD-länderna, till stor del på grund av högre tillväxt i låginkomstländer. Samtidigt har skillnaderna i medelinkomst mellan olika regioner ökat i över hälften av OECD-länderna. I rapporten presenteras en politisk färdplan för att stimulera tillväxt i eftersläpande regioner och samtidigt upprätthålla välståndet i storstadsregionerna.
  Aktuellt
 • Tio europeiska städer tilldelas EU Mission Cities Label

  Den 12 oktober 2023 tilldelades tio europeiska städer EU Mission Label för sina planer om att uppnå klimatneutralitet senast 2030. De städer som har fått utmärkelsen är: Sønderborg (Danmark), Mannheim (Tyskland), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz och Zaragoza (Spanien), Klagenfurt (Österrike), Cluj-Napoca (Rumänien) och Stockholm (Sverige).
  Aktuellt
 • EU:s initiativ för att främja investeringar i ren teknik

  Den 24 oktober 2023 antog Europeiska kommissionen en rapport som redogör för vad EU har gjort för att främja utvecklingen av ren teknik, granskar följder av den amerikanska lagen om inflationsminskning (IRA), samt erkänner att andra aktörer, särskilt Kina, även har aktiva stödprogram på plats som sannolikt kommer att påverka investeringsmiljön för ren teknik i EU.
  Aktuellt
 • European Wind Power Package

  Europeiska kommissionen lade den 24 oktober 2023 fram ett europeiskt vindkraftspaket, i syfte att stärka EU:s vindkraftsindustri genom att tackla de utmaningar som industrin står inför.
  Aktuellt
 • Kommissionen begär information från Meta och TikTok

  Enligt rättsakten om digitala tjänster skickade EU-kommissionen den 19 oktober formellt en begäran till företagen Meta och TikTok att vidta åtgärder gällande riskbedömning och begränsningsåtgärder, särskilt när det gäller spridning av desinformation. Begärd information måste lämnas till EU-kommissionen senast den 8 november 2023. Om inte kan EU-kommissionen ålägga böter.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

  Den 17 oktober 2023 presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2024. Dels redogörs i arbetsprogrammet för vad denna kommission har uppnått under de senaste fyra åren, dels presenteras nya åtaganden inför de kommande månaderna.
  Aktuellt
 • Normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon: fortsatt tunga diskussioner

  Europeiska unionens råd arrangerade den 16 oktober 2023 ett möte med miljöministrarna där en av huvudpunkterna för mötet var normer för koldioxidutsläpp för nya tunga fordon. Inför mötet gick en italienskt ledd koalition av medlemsländer samman för att driva på att syntetiska bränslen och biobränslen ska räknas in i koldioxidstandarderna för sektorn.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens ordförande inbjuden att besöka nordiska skogar inför valåret

  Sveriges och Finlands statsministrar, Ulf Kristersson och Petteri Orpo, har bjudit in EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, på besök till de nordiska skogarna. I ett öppet brev uttrycker statsministrarna en oro om överreglering av skogarna från Bryssel och uppmanar ordföranden von der Leyen om skydd för sektorn.
  Aktuellt
 • Verktyg för att hantera demografiska förändringar i EU

  EU-kommissionen har lanserat en verktygslåda för att hjälpa medlemsländerna att hantera de pågående demografiska förändringarna inom EU. Verktygslådan innehåller lagstiftning, handlingsprogram och finansiering som medlemsländerna kan använda i kombination med nationell och regionala åtgärder.
  Aktuellt
 • Världsdagen för psykisk hälsa

  Före pandemin uppskattade EU-kommissionen att omkring 84 miljoner människor i EU drabbas av psykiska problem - en siffra som har ökat sedan dess. Den 10 oktober var Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen markerades genom en konferens som EU-kommissionen arrangerade. EU:s övergripande strategi för psykisk hälsa och en mer sektorsövergripande strategi inom alla politikområden var på agendan.
  Aktuellt
 • Cancerplattform: prototyp för digital infrastruktur inom cancer

  Den 9 oktober har det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer nått en första milstolpe i färdplanen för att skapa en europeisk infrastruktur för cancerbilddata via projektet EUCAIM. Syftet är att hjälpa vårdgivare, forskningsinstitut och innovatörer samt på längre sikt patienter att på bästa sätt utnyttja innovativa datadrivna lösningar för cancerbehandling och cancervård.
  Aktuellt
 • EP röster igenom nya asbest gränser

  Europaparlamentet godkände nya regler för att skydda arbetstagare i EU från hälsorisker relaterade till asbest. Den 3 oktober antog Europaparlamentet ett direktiv som kommer sänka gränsvärdet för yrkesmässig exponering av asbest från 0,1 per kubikcentimeter asbestfibrer till 0,01. Direktivet innebär också krav på att skydda arbetstagare på ett mer kraftfullt sätt.
  Aktuellt
 • Hållbara städer: vinnarna av 2025 års European Green City Awards

  Den 5 oktober tillkännagavs vinnarna av utmärkelsen Europas gröna städer 2025 i Tallinn, Estland, årets europeiska gröna huvudstad. Vilnius (Litauen) utnämndes Europas gröna huvudstad 2025, och titeln Europas gröna blad 2025 för mindre städer gick till Viladecans (Spanien) och Treviso (Italien).
  Aktuellt
 • Preliminär överenskommelse om att minska utsläppen av F-gaser

  Den 5 oktober kom EU-parlamentet och europeiska unionens råd fram till en preliminär överenskommelse gällande att ytterligare minska utsläppen av fluorerade gaser, så kallade F-gaser, i linje med EU:s klimatmål.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens rekommendationer om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

  Avfall från elektronik är en av de snabbast växande avfallsströmmarna inom EU. EU-kommissionen släppte därför, den 6 oktober 2023, rekommendationer till nationella myndigheter för att öka återlämningsgraden av använda och uttjänta mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.
  Aktuellt
 • EU antar rekommendationer om digital teknik, kritisk för EU:s säkerhet

  EU-kommissionen rekommenderar riskbedömning på fyra kritiska teknikområden: avancerade halvledare, AI, kvantteknik och bioteknik. Rekommendationerna inkluderar vägledande principer för att strukturera den gemensamma riskbedömningen av teknik i EU.
  Aktuellt
 • Mekanismen för koldioxidjustering i sin initiala fas

  Sedan den 1 oktober tillämpas mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) i sin övergångsfas. CBAM är EU:s verktyg för att bekämpa koldioxidläckage och en av de centrala pelarna i EU:s Fit for 55 -agenda.
  Aktuellt
 • Hållbar turism på rådets agenda

  Det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd uppmärksammar turismens betydelse. Spanien, ett kraftcentrum för turism, betonar att sektorn bidrar med 10 procent till EU-ländernas BNP. Ordförandeskapet visar upp kulturell mångfald genom att anordna möten i 22 städer i Spanien, inklusive på världsarvsplatser.
  Aktuellt
 • Ansökningsomgången för NEB Prizes 2024 har öppnat

  EU-kommissionen öppnade den 2 oktober ansökningsomgången för New European Bauhaus (NEB) Prizes 2024. Nästa års NEB Prizes kommer att tilldela priser åt 20 innovativa projekt och koncept som representerar hållbarhet, estetik och inkludering.
  Aktuellt
 • ReK förbereder sina önskemål för sammanhållningspolitiken efter 2027

  Några dagar före det informella mötet i Murcia (Spanien) mellan de ministrar som ansvarar för sammanhållningspolitiken i EU-länderna lade Europeiska Regionkommittén (ReK) fram sina främsta önskemål om hur sammanhållningspolitiken bör se ut i framtiden.
  Aktuellt
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten: överenskommelse om ett nytt avgiftssystem för EMA

  Förhandlare från ministerrådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om en ny förordning som syftar till att modernisera och förenkla avgiftsstrukturer för den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).
  Aktuellt
 • Första lägesrapporten om det digitala decenniet

  I rapporten uppmanas medlemsländerna att genomföra gemensamma åtgärder för att hantera de befintliga investeringsgapen, snabba på den digitala omställningen i Europa och intensifiera arbetet med att uppnå målen utifrån fyra huvudpelare: digital kompetens, digital infrastruktur, AI och digitalisering av offentliga tjänster.
  Aktuellt
 • EP vill ha tillgång till säkra aborter i hela EU

  Idag är det dagen för säker abort och frågan om reproduktiva rättigheter och säkra aborttjänster hamnar i rampljuset. Europaparlamentariker och experter på kvinnors hälsa kräver att rätten till säkra aborter garanteras i hela EU och betonar att sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet.
  Aktuellt
 • Spanska ordförandeskapet stödjer EU-direktiv om våld mot kvinnor

  Den spanska jämställdhetsministern Irene Montero betonar behovet av att nå en överenskommelse om direktivet för att lagföra våld mot kvinnor. Vid ett möte för att presentera prioriteringarna för det spanska ordförandeskapet välkomnade hon kommissionens och parlamentets ståndpunkter om att inkludera våldtäktsbrott i ärendet. Direktivet diskuteras nu mellan parterna i trilogförhandlingar med förhoppningen att nå en överenskommelse före årets slut.
  Aktuellt
 • EU vill sätta stopp för grönmålning

  EU-parlamentet och Euroepiska rådet har nått en preliminär överenskommelse om att förbjuda grönmålning, det vill säga att ge konsumenter vilseledande information eller falska löften om hållbarhet i texter om varorna. På så sätt vill man förbättra konsumentinformationen om produkters hållbarhet.
  Aktuellt
 • Östergötland och Linköping i rampljuset när mobilitetsprojekt uppmärksammas

  The Movement in a City – projektet med resande i Linköping i fokus - anses vara ett av två mest intressanta projekt enligt Drive Sweden. Projektet ska presenteras inför europeiska städer under POLIS-konferensen i Bryssel den 30 november.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet har röstat om viktiga råmaterial

  Europaparlamentet röstade den 14 september 2023 om förslaget om att säkra tillgången på viktiga råmaterial, det så kallade Critical Raw Materials Act . Detta steg innebär att slutförhandlingar kan inledas med medlemsländerna i ministerrådet. Förhoppningen är att nå en uppgörelse om lagens slutliga utformning innan årsskiftet.
  Aktuellt
 • Analys av Sveriges hälso-och sjukvård

  European Observatory on Health Systems and Policies (EOHSP) har publicerat en ny upplaga av landrapporten “Sweden: health system review”: som är en analys av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. I den nylanserade analysen om svensk hälso- och sjukvård lyfts långa väntetider för specialiserade vårdtjänster och ojämlik hälsa mellan olika socioekonomiska grupper upp som särskilda utmaningar.
  Aktuellt
 • OECD:s rekommendationer för regional utveckling

  Nya rekommendationer från OECD, organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling, har fastställt tio steg för regional utveckling. Rekommendationerna antogs av OECD-rådet och ger länderna ett övergripande ramverk för hur man kan utveckla den regionala utvecklingspolitiken.
  Aktuellt
 • Förnybartdirektivet godkänns av Europaparlamentet

  Europaparlamentet röstade den 12 september 2023 för att öka utbyggnaden av förnybar energi, i linje med den gröna given och REPowerEU. I och med detta är lagen nu formellt godkänd av parlamentet och väntar godkännande av rådet.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet: högre krav i vattendirektivet

  Europaparlamentet antog den 12 september 2023 en resolution om att sänka gränserna för förekomsten av föroreningar och giftiga kemikalier i grund- och ytvatten i unionen. På så vis vill man förbättra EU:s vattenkvalitetsnormer.
  Aktuellt
 • EP röstar ja till nya regler för ämnen av mänskligt ursprung

  Europaparlamentet har nått en överenskommelse om nya regler för att reglera ämnen av mänskligt ursprung (SoHO), vilket bland annat inkluderar blod, plasma, och bröstmjölk. Huvudmålet är att harmonisera regler kring kompensation vid donationer och utvidga skyddsåtgärder för patientgrupper. Nästa steg är att nå en överenskommelse med rådet som förväntas vara klar vid årets slut.
  Aktuellt
 • Öppen ansökan till coachingsessioner via Health InnoFacilitator

  Health InnoFacilitator, ett EU-finansierat projekt som syftar till att främja offentlig upphandling av innovation inom hälso- och sjukvården välkomnar offentliga upphandlare inom vård och social omsorg att ansöka till coachningssessioner för att få vägledning bland annat inför framtida utlysningar för EU-finansiering. Ansökan är öppen till 16 oktober.
  Aktuellt
 • Vinnarna i EU:s utmärkelse för digitala färdigheter 2023 är här!

  De vinnande projekten av det europeiska priset för digitala färdigheter 2023 har tillkännagivits. Vid en prisutdelning ledd av EU-kommissionen belönades flera projekt som för betydande insatser för att förbättra digitala färdigheter i EU. Sverige är delaktiga i ett av de vinnande projekten.
  Aktuellt
 • Linköping är en av Europas mest innovativa städer

  Linköping är en av semifinalisterna till EU-kommissionens pris iCapital Award. Priset ges till städer i Europa som ger goda exempel på hur samhälls- och hållbarhetsutmaningar kan lösas genom innovation och utveckling.
  Aktuellt
 • Digitala åtgärder för att underlätta för européer att bo, arbeta och resa utomlands

  EU-kommissionen föreslog den 6 september nya åtgärder som ska främja digital samordning av de sociala säkerhetssystemen. Åtgärderna ska minska byråkratin för medborgare och företag och därmed underlätta för européer att bo, arbeta och resa utomlands.
  Aktuellt
 • Målet om 90 procent gaslagring uppnått – 2,5 månad före deadline

  De senaste åren har varit tuffa för många vad gäller energipriser, och under 2022 hade drygt 9 procent av EU:s invånare svårt att värma upp sina hem. Att gaslagren fyllts med 90 procent inför kommande vinter understryker därmed, menar energikommissionären Kadri Simson, att EU är väl förberett och att detta kommer att bidra till att ytterligare stabilisera marknaderna.
  Aktuellt
 • Genomförandet av den globala strategin för samarbete inom forskning och innovation

  EU-kommissionen har antagit en första rapport om genomförandet av EU:s övergripande strategi för internationell samverkan inom forskning och innovation (FOI-strategin) "Global Approach to research and innovation". Rapporten visar att implementeringen hittills varit effektiv och relevant, och att det är en lämplig strategisk ram för internationellt FOI-samarbete.
  Aktuellt
 • Efterlysning av bästa och lovande praxis om psykisk hälsa

  EU-kommissionen har lanserat en efterlysning av bästa och lovande praxis om psykisk hälsa. Denna inbjudan stöder genomförandet av de åtgärder som anges i EU-kommissionens övergripande strategi för psykisk hälsa. EU-kommissionen uppmanar nationella och regionala aktörer att lämna in förslag på bästa och lovande praxis via EU:s portal för bästa praxis senast fredagen den 29 september.
  Aktuellt
 • Rapporteringsregler för gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

  Den 17 augusti antog EU-kommissionen nya rapporteringsregler för genomförandet av den så kallade gränsjusteringsmekanismens (CBAM) övergångsfas. Övergångsfasen inleds den 1 oktober 2023 och pågår till slutet av 2025.
  Aktuellt
 • New European Bauhaus Festival 2024

  Datumen för nästa upplaga av New European Bauhaus (NEB) Festival har satts. Festivalen, som erbjuder en unik möjlighet till internationell exponering, kommer att hållas i Bryssel mellan den 18-20 april 2024.
  Aktuellt
 • Majoriteten av européer anser att den gröna omställningen bör gå snabbare

  En stor majoritet av européerna anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem för världen, enligt en Eurobarometerundersökning som publicerades den 20 juli 2023. I undersökningen om klimatförändringar intervjuades 26 358 personer från olika samhälls- och befolkningsgrupper i samtliga 27 EU-länder mellan den 10 maj och 15 juni 2023.
  Aktuellt
 • Eurostat: utsläppen i EU minskar – ökar i Sverige

  Utsläppen av växthusgaser från EU minskade samtidigt som unionens samlade ekonomi växte under första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022, rapporterade statistikbyrån Eurostat den 16 augusti 2023. Sverige var ett av sex EU-länder där utsläppen av växthusgaser istället ökade.
  Aktuellt
 • Kommissionens förslag: inrätta EU Mission för New European Bauhaus

  I samband med en halvtidsöversyn av EU:s innovationsuppdrag, så kallade EU Missions , lade Europeiska kommissionen den 19 juli 2023 fram ett förslag om att skapa ett nytt innovationsuppdrag för New European Bauhaus (NEB). NEB-Initiativet lanserades 2021 och har som mål att införa den europeiska gröna given i bostadsområden.
  Aktuellt
 • SKR publicerar guide för EU-fonder och program

  SKR:s rapport EU:s fonder och program är en snabbguide för kommuner och regioner till EU:s struktur- och investeringsfonder och sektorsprogram inom programperioden 2021-2027. Guiden innehåller kortfattad information om fonderna och programmen samt hur du tar dig vidare.
  Aktuellt
 • Anmälan öppen till årets EWRC

  Årets Europeiska vecka för regioner och städer (EWRC) anordnas den 9 – 12 oktober. Nu kan du anmäla dig fram till den 30 september. Evenemanget äger rum i Bryssel, och är det största arrangemanget med fokus på europeisk regional- och sammanhållningspolitik.
  Aktuellt
 • EU vidtar åtgärder för att undvika brist på antibiotika

  Läkemedelsmyndigheter i medlemsstaterna, EU-kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utfärdade den 17 juli gemensamma rekommendationer för att undvika brist på viktiga läkemedel. Parterna har enats om åtgärder som att öka produktionen av viktiga antibiotikapreparat, övervaka tillgång och efterfrågan och informera allmänheten om återhållsam användning.
  Aktuellt
 • Spanska ordförandeskapet presenterar sina fyra prioriteringar i Europeiska unionens råd

  Den 1 juli tog Spanien över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd efter Sverige. Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez, presenterade den 15 juni landets fyra prioriteringar för ordförandeskapsperioden. De presenterade prioriteringarna handlar om att främja den gröna omställningen samt återindustrialiseringen av Europa, stärka den europeiska enigheten och försvara den sociala och ekonomiska rättvisan i Europa.
  Aktuellt
 • Ansökningstiden har nu börjat för nästa års upplaga av HOPE:s utbytesprogram – HOPE Exchange Programmet 2024

  HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) erbjuder varje år möjlighet till utbyte för hälso- och sjukvårdspersonal där deltagarna får fyra veckors “praktiktjänstgöring” på ett sjukhus i annat EU-land. Ansökan för 2024 är nu öppen och årets tema är ”keeping our health workforce” där sista anmälningsdag är den 31 oktober 2023. Utbytet kommer pågå från den 13 maj till den 9 juni, år 2024.
  Aktuellt
 • Preliminär politisk överenskommelse om EU Digital Identity Wallet - Europas digitala identitetsapp

  EU-kommissionen meddelade den 29 juni att Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär politisk överenskommelse om kommissionens förslag till en rättslig ram för en europeisk digital identitet.
  Aktuellt
 • Kommissionens åtgärdspaket för hållbar finansiering

  Den 13 juni lade EU-kommissionen fram ett åtgärdspaket för att främja investeringar för en hållbar framtid. Paketet omfattar bland annat en delegerad rättsakt om EU:s taxonomi och ett förslag till förordning om tillhandahållande av värderingar inom miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.
  Aktuellt
 • Sveriges sista vecka som ordförande i Europeiska unionens råd

  Under perioden 1 januari till 30 juni 2023 har Sverige suttit som ordförande i Europeiska unionens råd. Med anledning av att det svenska ordförandeskapet börjar gå mot sitt slut har EU-kontoret sammanställt delar av det arbete som bedrivits under våren.
  Aktuellt
 • Central Baltic-programmets tredje utlysning öppnar i höst

  Den 25 september – 16 oktober är det dags att söka finansiering för samarbetsprojekt inom Central Baltic-programmet. Detta är ett Interreg-program mellan Sverige, Finland (inkl. Åland), Estland och Lettland som avser att förbättra livet i Östersjöregionen. Under perioden 2021–2027 finns totalt 122 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) tillgängligt för utvecklingsprojekt där minst två länder samarbetar.
  Aktuellt
 • EU för hälsa publicerar 12 nya utlysningar under arbetsprogrammet 2023

  HaDEA offentliggjorde den 15 juni 12 nya ansökningsomgångar för utlysningar inom arbetsprogrammet EU för hälsa 2023 med sista ansökningsdag 17 oktober. Utlysningarna inkluderar bland annat stöd till psykisk hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård, icke smittsamma sjukdomar, cancer och medicintekniska produkter. Utlysningarna har en totalbudget på 19 960 000 euro.
  Aktuellt
 • Linköpings universitet utsedd till värd för superdatorn Arrhenius

  Linköpings universitet har utsetts till värd för en ny medelstor superdator. Datorn, som uppskattas bli en av världens 20 snabbaste datorer, kommer att vara en resurs för forskning, industri och offentlig sektor i hela Europa.
  Aktuellt
 • SveReg-konferens i Bryssel den 20-21 juni

  Representanter från svenska regioner och städer samlades den 20-21 juni 2023 i Bryssel för att diskutera sammanhållningspolitikens framtid. Under dagarna delades perspektiv mellan lokal, regional och EU-nivå om knäckfrågorna inför nästa programperiod och hur svenska kommuner och regioner kan influera politiken.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • EU:s klimatvetenskapliga råd rekommenderar minst 90 procent nettonollutsläppsminskning i EU:s nya klimatmål för 2040

  Efter två år av intensiva förhandlingar är nu EU:s stora klimatpaket Fit for 55 , som ska minska unionens utsläpp med 55 procent till 2030 (jämfört med 1990 års nivåer), nästan i hamn. I samband med att EU börjar blicka förbi ambitionerna för 2030 har EU:s klimatvetenskapliga råd, även kallat EU:s klimatpanel, gjort en rapport med rekommendationer för 2040.
  Aktuellt
 • Naturrestaureringslagen undviker avslag i parlamentets miljöutskott - vad händer nu?

  Röstningen om den omtalade naturrestaureringslagen har nu nått ENVI-utskottet, som den 15 juni gjorde sin första bedömning, men kontroversen kring lagen kvarstår.
  Aktuellt
 • Ministerrådet antar rekommendation för att intensifiera EU:s insatser mot antimikrobiell resistens

  Ministerrådets rådsrekommendation har syftet att stärka människor, djur och miljöns hälsa genom en återhållsam användning av antimikrobiella medel. Antimikrobiella medel är läkemedel som används för att förebygga och behandla infektioner hos människor, djur och växter. De omfattar antibiotika, antivirala läkemedel, svampmedel och antiparasitmedel. Rekommendationerna omfattar mål för minskad användning av dessa, samt att stärka nationella handlingsplaner.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen lägger fram rådsrekommendationer för social ekonomi

  Social ekonomi är ett samlingsnamn på den del av ekonomin som sätter människor, samhälle och miljö framför vinst. EU-kommissionen har den 13 juni lagt fram ett förslag till rådsrekommendationer om hur medlemsländerna bör utforma och genomföra strategier för den sociala ekonomin. I kombination med de nya rekommendationerna har även en ny webbplats öppnats, portalen ”Social economy Gateway”, som ger information för och om den sociala ekonomin i Europa.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Hur ökar vi Sveriges deltagande i EU:s ramprogram?

  Sverige behöver ta lärdom av våra grannländer och öka deltagandet i Horisont Europa. Det menar Vinnova, som höll i ett seminarium med anledning av publiceringen av rapporten Mervärden av att delta i EU:s ramprogram som sammanställer det svenska deltagandet.
  Aktuellt
 • 120 miljoner euro till innovationsprojekt i städer

  Den 31 maj 2023 öppnade European Urban Initiative (Europeiska stadsinitiativet, EUI) en ansökningsomgång värd 120 miljoner euro för innovativa projekt som ska utveckla och testa nya lösningar för att ta itu med aktuella utmaningar i städer. EUI lanserade en första ansökningsomgång i oktober 2022, till stöd för New European Bauhaus, som nyligen avslutades med 99 ansökningar från 21 medlemsländer. En andra ansökningsomgång för innovativa stadsåtgärder offentliggjordes alltså i slutet av maj 2023 i syfte att göra städer grönare, säkerställa hållbar turism och ta tillvara talanger.
  Aktuellt
 • EU:s medlemsländer enade om viktiga delar av migrations- och asylpakten

  Efter år av förhandlingar har EU:s medlemsländer enats om viktiga delar av migrations- och asylpakten. Pakten innebär bättre fördelning av asylansökningar, harmoniserade asylprocesser och förändrat regelverk för arbetstagare från tredjeland.
  Aktuellt
 • EUREGHA:s årsmöte i Region Östergötland 12-13 juni

  Den 12-13 juni stod Region Östergötland värd för det europeiska nätverket EUREGHA:s årsmöte som föregicks av en dags studiebesök i Östergötland. Representanter från flera regioner runtom i Europa reste till Östergötland för att delta. Studiebesök hos vårdcentrum Finspång och Linköpings universitetssjukhus följdes av ett heldagsmöte i Linköping tillsammans med nätverkets medlemsregioner.
  Aktuellt
 • EU kommissionen publicerar en ny övergripande strategi för psykisk hälsa

  Strategin för psykisk hälsa presenterades av EU-kommissionen den 7 juni och har syftet att behandla psykisk hälsa inom alla policyområden. Strategin kommer att rikta in sig på tre ledande principer: mer förebyggande åtgärder, öka tillgången till högkvalitativ och överkomlig psykisk vård och behandling samt återanpassning till samhället efter tillfrisknande.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Skydd av jobb och arbetstagare: slutrapport bekräftar att SURE- instrumentet mildrade effekterna av covid-19 pandemin

  SURE-instrumentet är det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risk för arbetslöshet i en krissituation. Nu publiceras EU-kommissionens femte halvårsrapport om genomförandet av SURE-instrumentet. EU-kommissionen analyserade SURE:s inverkan på arbetslöshet, ekonomi och dess effekter i sin halvårsrapport. Rapporten visade att den var avgörande för att mildra pandemins negativa konsekvenser under år 2020 och underlättade för den ekonomiska återhämtningen året därefter.
  Aktuellt
 • Europaparlamentets gemensam position för direktivet om företags tillbörliga aktsamhet (due diligence)

  Europaparlamentet har den 1 juni röstat om nya regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagsstyrning enligt företagshållbarhetsdirektivet (due diligence directive). Det nya direktivet om tillbörlig aktsamhet kommer enligt förslaget kräva att företag identifierar, och vid behov förhindrar, avslutar eller mildrar de negativa effekterna av deras aktiviteter. Detta inkluderar barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald.
  Aktuellt
 • EU:s kompetenspakt – en tidig framgångssaga

  Kompetenspakten, som lanserades den 19 november 2020, för samman relevanta arbetspartners i att identifiera kompetensbehov och åtgärder för att vidareutbilda arbetare. Redan nu, visar siffrorna från den första årsrapporten, har två miljoner personer gynnats av utbildningsaktiviteter under pakten.
  Aktuellt
 • Framgång i jämlikhet och ekonomisk tillväxt i EU medan miljöarbetet går back

  Eurostat publicerade den 24 maj 2023 sin årliga rapport om hur EU uppfyller Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling, vilka antogs av Förenta Nationerna (FN) i september 2015. Rapporten visar att EU har gjort framsteg inom de flesta av de utsatta målen under de senaste fem åren fram till 2021/2022. På tre områden backar dock EU, nämligen inom klimat, ”liv på land” och partnerskap för de globala målen.
  Aktuellt