regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • EU-kommissionen antar en rad åtgärder för att hantera bristen på kritiska läkemedel i EU

  Den 24 oktober presenterade EU-kommissionen åtgärder för att förebygga och mildra bristen på kritiska läkemedel inom EU. Åtgärderna inkluderar lanseringen av en europeisk frivillig solidaritetsmekanism för läkemedel samt en förteckning över kritiska läkemedel. Dessutom avser EU-kommissionen att inrätta en allians för kritiska läkemedel samt vägledning för upphandling. Båda dessa initiativ ska presenteras i början av 2024.
  Aktuellt
 • Eurobarometerundersökningen bekräftar att européerna ser positivt på EU:s regionala finansiering

  Den nu presenterade rapporten granskar EU-medborgarnas medvetenhet och inställning till EU:s struktur och investeringsfonder. I rapporten, som genomförs vartannat år, framgår det att Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och europeiska socialfonden (ESF) är de näst mest kända finansieringskällorna inom EU efter Erasmus.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens nya rekommendation om energifattigdom

  För att hantera energipriser under kommande vintern stärker nu EU-kommissionen arbetet med att skydda energikonsumenter i EU genom nya rekommendationer presenterade 23 oktober gällande energifattigdom. Rekommendationerna innebär fem vägledande principer som förespråkar för strukturella förbättringar när det kommer till sådant som får negativa konsekvenser på energiförsörjningen i EU.
  Aktuellt
 • Ny klimatkommissionär menar att den gröna omställningen måste gå snabbare

  Europaparlamentet har gett grönt ljus till nederländske Wopke Hoekstra att bli ny EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågorna i EU efter att Frans Timmermanshar återgått till nationell politik i Nederländerna. I en ny rapport publicerad av EU-kommissionen 26 oktober menar Hoekstra att utsläppen måste minska nästan tre gånger snabbare för att nå klimatmålen.
  Aktuellt
 • Regional utblick 2023 - Den långvariga geografin av ojämlikheter

  Enligt OECD:s ”Regional Outlook 2023: Ojämlikheternas långvariga geografi” har bruttonationalprodukt (BNP) per capita under de senaste två decennierna närmat sig varandra mellan OECD-länderna, till stor del på grund av högre tillväxt i låginkomstländer. Samtidigt har skillnaderna i medelinkomst mellan olika regioner ökat i över hälften av OECD-länderna. I rapporten presenteras en politisk färdplan för att stimulera tillväxt i eftersläpande regioner och samtidigt upprätthålla välståndet i storstadsregionerna.
  Aktuellt
 • Tio europeiska städer tilldelas EU Mission Cities Label

  Den 12 oktober 2023 tilldelades tio europeiska städer EU Mission Label för sina planer om att uppnå klimatneutralitet senast 2030. De städer som har fått utmärkelsen är: Sønderborg (Danmark), Mannheim (Tyskland), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz och Zaragoza (Spanien), Klagenfurt (Österrike), Cluj-Napoca (Rumänien) och Stockholm (Sverige).
  Aktuellt
 • EU:s initiativ för att främja investeringar i ren teknik

  Den 24 oktober 2023 antog Europeiska kommissionen en rapport som redogör för vad EU har gjort för att främja utvecklingen av ren teknik, granskar följder av den amerikanska lagen om inflationsminskning (IRA), samt erkänner att andra aktörer, särskilt Kina, även har aktiva stödprogram på plats som sannolikt kommer att påverka investeringsmiljön för ren teknik i EU.
  Aktuellt
 • European Wind Power Package

  Europeiska kommissionen lade den 24 oktober 2023 fram ett europeiskt vindkraftspaket, i syfte att stärka EU:s vindkraftsindustri genom att tackla de utmaningar som industrin står inför.
  Aktuellt
 • Kommissionen begär information från Meta och TikTok

  Enligt rättsakten om digitala tjänster skickade EU-kommissionen den 19 oktober formellt en begäran till företagen Meta och TikTok att vidta åtgärder gällande riskbedömning och begränsningsåtgärder, särskilt när det gäller spridning av desinformation. Begärd information måste lämnas till EU-kommissionen senast den 8 november 2023. Om inte kan EU-kommissionen ålägga böter.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

  Den 17 oktober 2023 presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2024. Dels redogörs i arbetsprogrammet för vad denna kommission har uppnått under de senaste fyra åren, dels presenteras nya åtaganden inför de kommande månaderna.
  Aktuellt
 • Normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon: fortsatt tunga diskussioner

  Europeiska unionens råd arrangerade den 16 oktober 2023 ett möte med miljöministrarna där en av huvudpunkterna för mötet var normer för koldioxidutsläpp för nya tunga fordon. Inför mötet gick en italienskt ledd koalition av medlemsländer samman för att driva på att syntetiska bränslen och biobränslen ska räknas in i koldioxidstandarderna för sektorn.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens ordförande inbjuden att besöka nordiska skogar inför valåret

  Sveriges och Finlands statsministrar, Ulf Kristersson och Petteri Orpo, har bjudit in EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, på besök till de nordiska skogarna. I ett öppet brev uttrycker statsministrarna en oro om överreglering av skogarna från Bryssel och uppmanar ordföranden von der Leyen om skydd för sektorn.
  Aktuellt
 • Verktyg för att hantera demografiska förändringar i EU

  EU-kommissionen har lanserat en verktygslåda för att hjälpa medlemsländerna att hantera de pågående demografiska förändringarna inom EU. Verktygslådan innehåller lagstiftning, handlingsprogram och finansiering som medlemsländerna kan använda i kombination med nationell och regionala åtgärder.
  Aktuellt
 • Världsdagen för psykisk hälsa

  Före pandemin uppskattade EU-kommissionen att omkring 84 miljoner människor i EU drabbas av psykiska problem - en siffra som har ökat sedan dess. Den 10 oktober var Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen markerades genom en konferens som EU-kommissionen arrangerade. EU:s övergripande strategi för psykisk hälsa och en mer sektorsövergripande strategi inom alla politikområden var på agendan.
  Aktuellt
 • Cancerplattform: prototyp för digital infrastruktur inom cancer

  Den 9 oktober har det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer nått en första milstolpe i färdplanen för att skapa en europeisk infrastruktur för cancerbilddata via projektet EUCAIM. Syftet är att hjälpa vårdgivare, forskningsinstitut och innovatörer samt på längre sikt patienter att på bästa sätt utnyttja innovativa datadrivna lösningar för cancerbehandling och cancervård.
  Aktuellt
 • EP röster igenom nya asbest gränser

  Europaparlamentet godkände nya regler för att skydda arbetstagare i EU från hälsorisker relaterade till asbest. Den 3 oktober antog Europaparlamentet ett direktiv som kommer sänka gränsvärdet för yrkesmässig exponering av asbest från 0,1 per kubikcentimeter asbestfibrer till 0,01. Direktivet innebär också krav på att skydda arbetstagare på ett mer kraftfullt sätt.
  Aktuellt
 • Hållbara städer: vinnarna av 2025 års European Green City Awards

  Den 5 oktober tillkännagavs vinnarna av utmärkelsen Europas gröna städer 2025 i Tallinn, Estland, årets europeiska gröna huvudstad. Vilnius (Litauen) utnämndes Europas gröna huvudstad 2025, och titeln Europas gröna blad 2025 för mindre städer gick till Viladecans (Spanien) och Treviso (Italien).
  Aktuellt
 • Preliminär överenskommelse om att minska utsläppen av F-gaser

  Den 5 oktober kom EU-parlamentet och europeiska unionens råd fram till en preliminär överenskommelse gällande att ytterligare minska utsläppen av fluorerade gaser, så kallade F-gaser, i linje med EU:s klimatmål.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens rekommendationer om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

  Avfall från elektronik är en av de snabbast växande avfallsströmmarna inom EU. EU-kommissionen släppte därför, den 6 oktober 2023, rekommendationer till nationella myndigheter för att öka återlämningsgraden av använda och uttjänta mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.
  Aktuellt
 • EU antar rekommendationer om digital teknik, kritisk för EU:s säkerhet

  EU-kommissionen rekommenderar riskbedömning på fyra kritiska teknikområden: avancerade halvledare, AI, kvantteknik och bioteknik. Rekommendationerna inkluderar vägledande principer för att strukturera den gemensamma riskbedömningen av teknik i EU.
  Aktuellt
 • Mekanismen för koldioxidjustering i sin initiala fas

  Sedan den 1 oktober tillämpas mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) i sin övergångsfas. CBAM är EU:s verktyg för att bekämpa koldioxidläckage och en av de centrala pelarna i EU:s Fit for 55 -agenda.
  Aktuellt
 • Hållbar turism på rådets agenda

  Det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd uppmärksammar turismens betydelse. Spanien, ett kraftcentrum för turism, betonar att sektorn bidrar med 10 procent till EU-ländernas BNP. Ordförandeskapet visar upp kulturell mångfald genom att anordna möten i 22 städer i Spanien, inklusive på världsarvsplatser.
  Aktuellt
 • Ansökningsomgången för NEB Prizes 2024 har öppnat

  EU-kommissionen öppnade den 2 oktober ansökningsomgången för New European Bauhaus (NEB) Prizes 2024. Nästa års NEB Prizes kommer att tilldela priser åt 20 innovativa projekt och koncept som representerar hållbarhet, estetik och inkludering.
  Aktuellt
 • ReK förbereder sina önskemål för sammanhållningspolitiken efter 2027

  Några dagar före det informella mötet i Murcia (Spanien) mellan de ministrar som ansvarar för sammanhållningspolitiken i EU-länderna lade Europeiska Regionkommittén (ReK) fram sina främsta önskemål om hur sammanhållningspolitiken bör se ut i framtiden.
  Aktuellt
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten: överenskommelse om ett nytt avgiftssystem för EMA

  Förhandlare från ministerrådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om en ny förordning som syftar till att modernisera och förenkla avgiftsstrukturer för den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).
  Aktuellt
 • Första lägesrapporten om det digitala decenniet

  I rapporten uppmanas medlemsländerna att genomföra gemensamma åtgärder för att hantera de befintliga investeringsgapen, snabba på den digitala omställningen i Europa och intensifiera arbetet med att uppnå målen utifrån fyra huvudpelare: digital kompetens, digital infrastruktur, AI och digitalisering av offentliga tjänster.
  Aktuellt