regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

European Wind Power Package

Europeiska kommissionen lade den 24 oktober 2023 fram ett europeiskt vindkraftspaket, i syfte att stärka EU:s vindkraftsindustri genom att tackla de utmaningar som industrin står inför.

För att uppnå det nyligen överenskomna EU-målet om minst 42,5 procent förnybar energi till 2030 Länk till annan webbplats., med en ambition att nå 45 procent förnybar energi, krävs en massiv ökning av den installerade vindkapaciteten med en förväntad tillväxt från 204 GW år 2022 till mer än 500 GW år 2030.

Förnybar energi är en del av EU:s plan för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 enligt den europeiska gröna given, samt av REPowerEU-planen för att återfå energioberoendet och upphöra med importen av ryska fossila bränslen så snart som möjligt. Vindkraft anses vara avgörande för att ersätta fossila bränslen och öka den inhemska energiproduktionen, men EU ligger efter med installationerna om man vill uppfylla sina klimat- och energimål för 2030. Vindkraftssektorns utmaningar inkluderar bland annat otillräcklig och osäker efterfrågan, långsamma och komplexa tillståndsprocesser, bristande tillgång till råvaror, hög inflation och råvarupriser, ökat tryck från internationella konkurrenter och risker för tillgången på kvalificerad arbetskraft.

Denna situation kräver enligt Europeiska kommissionen omedelbara åtgärder, vilket gett upphov till att de nu lagt fram en europeisk handlingsplan för vindkraft Länk till annan webbplats. för att se till att övergången till ren energi går hand i hand med industriell konkurrenskraft och att utvecklingen kring vindkraft fortsätter framåt.

Handlingsplanen ska bidra till att upprätthålla en sund och konkurrenskraftig försörjningskedja för vindkraft, med en tydlig och säker projektportfölj som lockar till sig den nödvändiga finansieringen och konkurrerar på lika villkor globalt. Handlingsplanen åtföljs av ett meddelande om att förverkliga EU:s ambitioner för havsbaserad energi Länk till annan webbplats., inklusive vindkraft.

I handlingsplanen fastställs omedelbara åtgärder som kommissionen, medlemsstaterna och industrin ska vidta tillsammans som inriktas på sex huvudområden, nämligen:

  1. Påskynda utbyggnaden genom ökad förutsägbarhet och snabbare tillståndsgivning
  2. Förbättrad auktionsutformning för att skapa konkurrenskraftiga priser
  3. Tillgång till finansiering
  4. En rättvis och konkurrenskraftig internationell miljö
  5. Kompetens
  6. Industrins engagemang och medlemsstaternas åtaganden

Snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft förväntas ge ett betydande bidrag till EU:s klimat- och energimål. Med utgångspunkt i strategin för förnybar energi till havs från 2020 Länk till annan webbplats. enades medlemsländerna om nya mål för förnybar energiproduktion till havs senast 2050, med delmål för 2030 och 2040 för vart och ett av EU:s fem havsområden.

År 2022 uppgick den kumulativa installerade havsbaserade kapaciteten i EU-27 till 16,3 GW. Det innebär att för att överbrygga klyftan mellan de 111 GW som medlemsstaterna åtagit sig och kapaciteten 2022 måste de installera nästan 12 GW/år i genomsnitt - det är 10 gånger mer än de nya 1,2 GW som installerades förra året.

Kommissionen fördubblar därför sina insatser för att stödja sektorn för havsbaserad förnybar energi och fastställer ytterligare åtgärder för att stärka nätinfrastruktur och regionalt samarbete, påskynda tillståndsgivningen, säkerställa integrerad havsplanering, stärka infrastrukturens motståndskraft, stödja forskning och innovation samt utveckla försörjningskedjor och kompetens.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan