regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Eurobarometerundersökningen bekräftar att européerna ser positivt på EU:s regionala finansiering

Den nu presenterade rapporten granskar EU-medborgarnas medvetenhet och inställning till EU:s struktur och investeringsfonder. I rapporten, som genomförs vartannat år, framgår det att Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och europeiska socialfonden (ESF) är de näst mest kända finansieringskällorna inom EU efter Erasmus.

Europabarometern Länk till annan webbplats. är en undersökning som utfördes i juni 2023 och omfattar 25 718 medborgarintervjuer av invånare i åldrarna 15 år och äldre i samtliga 27 EU-länder. Omkring 46 % av de tillfrågade har hört talas om ERUF och ESF men medvetenheten om EU-finansierade projekt varierar kraftigt i EU. Sedan 2021 har denna medvetenhet minskat med fyra procentenheter i fem medlemsstater, Ungern, Bulgarien, Finland, Lettland och Tyskland. Enligt Europabarometerundersökningen säger ca 16 % av de tillfrågade att de haft nytta av projektfinansiering från ERUF och ESF och hela 57 % svarade att EU-finansierade projekt i stort bidragit positivt till dem som EU-medborgare.

De tillfrågade anser att de viktigaste politikområdena att investera i är utbildning, hälsa och social infrastruktur följt av miljön, förnybar energi, forskning och innovation och stöd till små och medelstora företag.