regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

Den 17 oktober 2023 presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2024. Dels redogörs i arbetsprogrammet för vad denna kommission har uppnått under de senaste fyra åren, dels presenteras nya åtaganden inför de kommande månaderna.

Kommissionen redogör i arbetsprogrammet för vad som uppnåtts under de senaste fyra åren och nya förslag för de kommande månaderna. De föreslagna initiativen knyter an till ordförande Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen 2023. Vad som sticker ut i detta arbetsprogram är ett ovanligt fokus på vad som redan har uppnåtts jämfört med tidigare års arbetsprogram. Med över 90 procent av åtagandena i de politiska riktlinjerna från 2019 uppfyllda och bara några månader kvar till valet till Europaparlamentet 2024 är de nya initiativ som beskrivs i arbetsprogrammet begränsade till dem som fortfarande behövs för att uppfylla kommissionens åtaganden eller för att ta itu med framväxande utmaningar.

EU-kommissionen kommer stödja Europaparlamentet och rådet för att underlätta överenskommelser om återstående förslag, och samtidigt lägga fram de få nya initiativ som fortfarande behövs för att uppfylla sina löften och förbereda unionen för kommande mandatperiod.

Den gröna omställningen och europeisk motståndskraft

Den europeiska gröna given förblir en central del av kommissionens arbete enligt arbetsprogrammet. Även NextGenerationEU ses som avgörande för att säkerställa en trygg, prisvärd och ren energiförsörjning, den europeiska industrins konkurrenskraft, social och territoriell sammanhållning och övergången till en netto-noll-, cirkulär och naturpositiv ekonomi.

Som en följd av Rysslands angreppskrig mot Ukraina agerade kommissionen för att säkerställa en trygg energiförsörjning. Grundläggande strukturella förändringar har föreslagits för el- och gasmarknaderna, liksom nya initiativ för att främja framväxten av gröna vätgasmarknader.

Kommissionen ämnar hjälpa medlemsländerna att påskynda genomförandet av sina planer för återhämtning och resiliens, i linje med REPowerEU. I början av nästa år kommer kommissionen att lägga fram en halvtidsutvärdering av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. För att främja fler jobb och investeringar i Europa fortsätter även arbetet med att påskynda utbyggnaden av förnybar energi och samtidigt hålla energipriserna rimliga. I detta syfte kommer kommissionen att inleda en rad gröna dialoger för att fullt ut och direkt engagera medborgarna, samt dialoger om ren omställning med näringslivet och arbetsmarknadens parter. Parallellt förbereds genomförandet av den framtida sociala klimatfonden, som tillsammans med fonden för en rättvis omställning ska stödja utsatta medborgare, företag och regioner i omställningen.

Kommissionen kommer att inleda processen för att fastställa ett klimatmål för 2040, för att hålla EU på rätt kurs mot klimatneutralitet senast 2050. Ett nytt europeiskt vindkraftspaket ska även läggas fram för att påskynda utbyggnaden av vindkraftverk, förbättra tillgången till finansiering och stödja industrins internationella konkurrenskraft. Ytterligare initiativ kommer att föreslås inom industriell koldioxidhantering, vattentålighet för att säkerställa tillgång till vatten för medborgarna, naturen och ekonomin samt ett initiativ för att identifiera och bedöma hur man bäst hanterar klimatrisker.

Ett digitalt EU

Med rättsakten om digitala marknader och rättsakten om digitala tjänster finns nu en grund för att göra den inre digitala marknaden rättvis, konkurrenskraftig, konsumentvänlig och säker på det digitala området, särskilt för barn. Mycket har uppnåtts på den digitala fronten, men fortsatta ansträngningar krävs för att enas om initiativ som ska främja den digitala agendan och stärka EU:s motståndskraft. Bland annat kommer lagen om kritiska råvaror att göra det möjligt för Europa att stärka den inhemska försörjningen.

Det första mötet i den nya klubben för nio kritiska råvaror kommer att sammankallas senare i år. Vidare kommer kommissionen även att anta en plan för avancerade material för industriellt ledarskap som syftar till att påskynda utvecklingen av säkra, hållbara och cirkulära avancerade material. Kommissionen anser även kommande förslag om artificiell intelligens (AI) som avgörande för en säker och gynnsam tillämpning av en teknik som har utvecklats i en enorm hastighet under de senaste åren.

Social trygghet och konkurrenskraft

I arbetsprogrammet läggs även stort fokus på att förenkla reglerna för medborgare och företag i hela EU. Detta är en uppföljning av kommissionens ordförande Ursula von der Leyens åtagande att minska rapporteringskraven för företag med 25 procent. Det ligger i linje med EU:s strategi för att stärka dess långsiktiga konkurrenskraft och underlätta för små och medelstora företag.

När det gäller förordningen om portaler för industriutsläpp är kommissionen besluten att påskynda digitaliseringen och ytterligare förenkla rapporteringskraven. För översynen av ramverket för samordning av social trygghet kommer kommissionen att stödja medlagstiftarna för att hitta effektiva och genomförbara lösningar som skyddar arbetstagarna och underlättar gränsöverskridande verksamhet. Tillsammans med det belgiska ordförandeskapet kommer kommissionen även att sammankalla ett toppmöte för att diskutera de utmaningar som arbetsmarknader, arbetstagare och företag står inför, bland annat kompetens- och arbetskraftsbrist samt artificiell intelligens.

Ett starkare EU

Arbetsprogrammet framhåller kommissionens fortsatta stöd till Ukraina, och lyfter några av de krafttag som gjorts. Bland annat har 82 miljarder euro lagts i stöd, inklusive humanitärt bistånd, militär utrustning och utbildning, återuppbyggnad av städer, hjälp till barn och för att återställa skadade skolor. Här uppmanar kommissionen unionen att förbereda sig för utvidgning för att främja långsiktig fred och stabilitet i Europa.

Kommissionen kommer inom ramen för den europeiska försvarsindustriella strategin att fortsätta att konsolidera åtgärderna för kontinuiteten i förstärkningen av den europeiska försvarsindustriella basen efter 2025. Under 2024 kommer man även fortsätta arbetet med att stärka EU:s försvarsberedskap och göra EU till en starkare och mer kapabel säkerhetsleverantör.

Det kommande förslaget till rättsakt om cyberresiliens och rättsakt om cybersolidaritet kommer enligt arbetsprogrammet att spela en viktig roll för att stärka cybersäkerheten genom att öka säkerheten i leveranskedjan och stärka solidariteten på unionsnivå för att bättre upptäcka, förbereda och reagera på cybersäkerhetshot och cyberincidenter. Vidare kommer unionen att fortsätta att arbeta för att bygga partnerskap med länder och organisationer över hela världen.

Handlingsplanen mot olaglig narkotikahandel och organiserad brottslighet, inklusive den europeiska hamnalliansen, lägger grunden för mer effektiva gemensamma insatser i kampen mot organiserad brottslighet och olaglig narkotikahandel. Kommissionen kommer också att föreslå en modernisering av den rättsliga ramen för att bekämpa smuggling av migranter

Medborgares välbefinnande

Som svar på covid-19-pandemin lades grunden för en europeisk hälsounion. Detta omfattar en förstärkt ram för hälsosäkerhet, inklusive den nya myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser, samt den europeiska planen för att bekämpa cancer och förslag om att bygga upp det europeiska hälsodataområdet och reformera läkemedelslagstiftningen.

Kommissionen uppmanar även medlagstiftarna att nå en överenskommelse om förslagen till direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, direktivet om brottsoffers rättigheter, de föreslagna standarderna för nationella jämställdhetsorgan och direktivet om inrättande av det europeiska funktionshinderkortet. Nästa år kommer kommissionen att anta en rekommendation om utveckling och förstärkning av barnskyddssystemen i medlemsstaterna och se till att befintliga EU-verktyg (lagstiftning, politiska åtgärder och finansiering) utnyttjas på ett bättre sätt.

Nyckeltal från arbetsprogrammet:

  • 18 Politiska initiativ
  • 26 Förslag och initiativ för att rationalisera rapporteringskraven som antagits av kommissionen med arbetsprogrammet och därefter
  • 154 Pågående förslag
  • 6 Förslag om tillbakadragande
  • 16 Utvärderingar och lämplighetskontroller

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan