regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon: fortsatt tunga diskussioner

Europeiska unionens råd arrangerade den 16 oktober 2023 ett möte med miljöministrarna där en av huvudpunkterna för mötet var normer för koldioxidutsläpp för nya tunga fordon. Inför mötet gick en italienskt ledd koalition av medlemsländer samman för att driva på att syntetiska bränslen och biobränslen ska räknas in i koldioxidstandarderna för sektorn.

EU-kommissionens förslag om utsläppsnormer för tunga fordon

I februari 2023 lade EU-kommissionen fram ett förslag om mål för koldioxidutsläpp för tunga fordon, vilket EU-kontoret då rapporterade om Länk till annan webbplats.. I den föreslagna översynen föreslår kommissionen att utsläppen ska minskas med 45 procent fram till 2030 och med 90 procent fram till 2040. Användningen av helt utsläppsfria lastbilar menar kommissionen även bör främjas. Fastän förslaget inte ingår i klimatlagpaketet Fit for 55 är det nära kopplat till det då det bidrar till EU:s mål att minska sina nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, och att uppnå klimatneutralitet 2050.

Lastbilar står för mer än 6 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, och mer än 25 procent av vägtransporternas totala utsläpp av växthusgaser. Kommissionen föreslår även att alla nya stadsbussar ska vara helt utsläppsfria från och med 2030 med motivationen att det inte bara kommer gynna klimatet, utan även städernas luftkvalitet och därmed invånarnas hälsa.

Under perioden mars till maj 2023 hölls ett feedback-tillfälle öppet i samband med kommissionens antagande av förslaget, för relevanta aktörer att dela med sig av sina synpunkter. Region Östergötland har tidigare lämnat inspel till förslaget i samband med att det presenterades. Inspelet lyfte värdet av att anamma ett livscykelperspektiv när man mäter utsläpp, istället för att bara mäta utsläpp från avgasröret.

Parlamentets position om lagförslaget

I Europaparlamentet har utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) fått ansvar för lagfilen. Rapportören Yannick Jadot presenterade sitt utkast till betänkande den 26 maj 2023, där man efterlyser mer ambitiösa mål för 2025 och 2030 för att nå 100 procent utsläppsfria fordon senast 2040. Vidare vill ledamöterna se att tillämpningsområdet utökas till yrkesfordon och lastbilar under 5 ton och föreslår att man inrättar ett forum för utsläppsfria tunga fordon för att säkerställa tillgången till laddningsinfrastruktur. Utskottet behandlade utkastet till betänkande den 26 juni 2023.

Möte i miljörådet

Under miljörådets möte den 16 oktober 2023 Länk till annan webbplats. nådde ministrarna en överenskommelse om förslaget. Ministrarna bekräftade sitt åtagande att nå de ambitiösa klimatmålen och erkände lastbilar och bussars viktiga del i vägtransporter och påverkan på miljontals människors dagliga liv. Däremot såg de vikten av balans mellan att närma sig en grönare och mer hälsosam miljö och samtidigt uppehålla industrins konkurrenskraft genom att klargöra färdplanen för nya investeringar.

Enligt Teresa Ribera Rodríguez, som representerade det spanska ordförandeskapet i miljörådet, syftar förslaget till ytterligare minskningar av koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn genom att höja utsläppsminskningsmålen för 2030 och införa nya mål för 2035 och 2040. Därtill kom ministrarna fram till att fler fordonskategorier ska ingå i målen, särskilt bussar och släpvagnar. När det gäller stadsbussar enades de även om att alla nya stadsbussar måste vara utsläppsfria från och med 2035, med ett delmål på 85 procent för denna kategori senast 2030.

En koalition ledd av Italien hävdar dock att om man förser lastbilar och bussar med en bensin- eller dieselblandning som innehåller en hög andel alternativa bränslen bör det erkännas som ett bidrag till koldioxidminskningen. De är särskilt intresserade av att veta hur biobränslen räknas in i CO2-standarderna. Detta rapporterade Euractiv om den 16 oktober 2023 Länk till annan webbplats..

I ett gemensamt uttalande hävdar koalitionen att den nuvarande lagstiftningen ignorerar det faktum att den faktiska bränslemixen inte består av 100 procent fossila bränslen, utan istället innehåller en stadigt ökande andel förnybara bränslen, vilket krävs enligt EU:s direktiv om förnybar energi. Dessa anser att reglerna bör tas hänsyn till i en så kallad "Carbon Correction Factor" (CCF). CCF, eller koldioxidkorrigeringsfaktorn, skulle beräkna hur stor andel av bensin- och dieselmixen som kommer från förnybara källor, såsom koldioxidneutrala e-bränslen och biobränslen, och dra av denna andel från de koldioxidutsläpp som beräknas för nya dieselbilar enligt CO2-reglerna. Samtidigt menar kritiker till CCF att en högre tillåtandegrad av bensin- och dieselblandningar endast skulle förlänga förbränningsmotorns livslängd, vilket kommer att bromsa övergången till fossilfria tunga fordon.

Rådet kom i sin överenskommelse Länk till annan webbplats. fram till att kommissionen ska se över rollen för CCF i deras översyn av lagen som sker 2027.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan