regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s initiativ för att främja investeringar i ren teknik

Den 24 oktober 2023 antog Europeiska kommissionen en rapport som redogör för vad EU har gjort för att främja utvecklingen av ren teknik, granskar följder av den amerikanska lagen om inflationsminskning (IRA), samt erkänner att andra aktörer, särskilt Kina, även har aktiva stödprogram på plats som sannolikt kommer att påverka investeringsmiljön för ren teknik i EU.

Kommissionen bedömer att ren teknik främjas genom att stärka den inre marknaden, säkerställa lika villkor, stödja forskning och innovation, utvidga sitt nätverk av handelsavtal och mildra effekterna av den externa utvecklingen. Enligt kommissionen spelar ren teknik en viktig roll i den gröna omställning och i kampen mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Nedan listas några av EU:s åtgärder för att främja investeringar i ren teknik på den inre marknaden som nämns i rapporten:

  • Incitament och förutsägbarhet: EU har tagit fram ett regelverk för att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten senast 2050.
  • EU-investeringar: Under perioden 2021-2027 beräknas 32,6 procent av EU:s totala budget, dvs. 578 miljarder euro, gå till klimatutgifter. Kommissionen lanserar även den första EU-omfattande auktionen någonsin för produktion av förnybar vätgas.
  • Privata investeringar: Ett gynnsamt EU-regelverk bidrar till att effektivt samla in och kanalisera privat finansiering till ekonomisk verksamhet som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
  • Nationella offentliga investeringar: Politiken för statligt stöd ger många möjligheter att stödja rena investeringar på nationell nivå. Sedan mars 2023 har kommissionen godkänt medlemsstaternas stödordningar för en total budget på cirka 6,9 miljarder euro för investeringar i ren teknik.
  • Samarbete med intressenter: Industriallianser för samman industrin och beslutsfattare för att underlätta ett starkare samarbete.
  • Kompetens: "Net-Zero Industry Academies" ska bidra till att säkerställa att arbetskraften i EU har den kompetens som krävs för att driva på den dubbla omställningen till en grön och digital ekonomi.
  • Motståndskraft och konkurrenskraft: Industriplanen för den gröna given syftar till att skydda konkurrenskraften hos den europeiska industrin för ren teknik, lagen om nettonollindustri syftar till att ta itu med hinder och skala upp den europeiska tillverkningskapaciteten för nettonollteknik, och lagen om kritiska råvaror ska ge säkerhet för den europeiska industrin.
  • Internationellt engagemang och offensiv handelspolitik: EU kommer att fortsätta att stärka sin leveranskedjas motståndskraft och diversifiering, och därmed sin ekonomiska säkerhet, genom internationellt samarbete och, vid behov, autonoma åtgärder.

Mildra effekterna av IRA

I meddelandet som antogs den 24 oktober granskas även de första resultaten av den amerikanska lagen om inflationsminskning (IRA) och behovet av att fortsätta att övervaka situationen och konstruktivt samarbeta med USA betonas.

Med IRA har USA intensifierat sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringarna. USA:s strategi för att stödja den gröna omställningen bygger på direkta och indirekta subventioner för att skapa ett inhemskt ekosystem för tillverkning av koldioxidsnål teknik. Vissa delar av IRA har väckt oro bland internationella partner, däribland EU. Man ser att det finns vissa risker, såsom snedvridning av internationell handel och internationella investeringar och negativa effekter för företag som inte är etablerade i USA.

Den övergripande effekten av IRA på EU:s investeringar i ren teknik kan komma att bero på hur effektivt EU reagerar och på dess politik för att förbättra sin långsiktiga konkurrenskraft och sitt tekniska försprång. Ett snabbt antagande av relevant EU-lagstiftning, t.ex. lagen om nettonollindustri, lagen om kritiska råvaror och plattformen för strategisk teknik för Europa (STEP) skulle bidra till att ytterligare förbättra EU:s regelverk och tillgodose det ökade behovet av offentliga investeringar i kritisk teknik i EU.

Utöver IRA kommer andra faktorer att forma den framtida konkurrenskraften för EU:s miljöteknikindustri, bland annat energiförsörjning, kvalificerad arbetskraft, tillräcklig privat och offentlig finansiering, råvaror, fortsatt öppenhet för handel och ett stödjande företagsklimat. Kommissionen ämnar därför att införa beslutsamma och konsekventa politiska åtgärder på dessa områden.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan