regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Verktyg för att hantera demografiska förändringar i EU

EU-kommissionen har lanserat en verktygslåda för att hjälpa medlemsländerna att hantera de pågående demografiska förändringarna inom EU. Verktygslådan innehåller lagstiftning, handlingsprogram och finansiering som medlemsländerna kan använda i kombination med nationell och regionala åtgärder.

Bakgrund

Demografiska förändringar har bland annat en stor inverkan på Europas konkurrenskraft. Utmaningar som en åldrande befolkning och att den del av EU:s befolkning som är i arbetsålder minskar kan påverka konkurrenskraften negativt. EU-kommissionen menar att utmaningar som dessa kan hämma både den privata och den offentliga sektorn.

Verktygslådan för demografi Länk till annan webbplats. innehåller en övergripande strategi för demografiska förändringar och är uppbyggd kring fyra pelare:

  1. Föräldrar
  2. Ungdom
  3. Äldre människor
  4. Migration

Fokus ligger på att balansera arbetsliv och familjeliv, stödja unga generationer genom att underlätta deras övergång till arbetslivet, bevara välfärden för äldre och hantera arbetskraftbrist genom kontrollerad migration. Den betonar även vikten att ta hänsyn till regionala skillnader och att integrera demografiska frågor i alla politikområden. EU erbjuder finansieringsinstrument som kan användas för att stödja dessa åtgärder. Denna finansiering finns tillgänglig för medlemsstaterna från EU-nivå via faciliteten för återhämtning och resiliens och Europeiska socialfonden +.

Demografiska förändringar utgör en utmaning för EU:s ekonomiska välstånd och konkurrenskraft. Vissa medlemsländer och regioner påverkas mer än andra, vilket också kan påverka den sociala sammanhållningen i EU. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att ta itu med dessa utmaningar genom rådets slutsatser Länk till annan webbplats. som antogs den 29-30 juni 2023.

Läs mer i EU-kommissionens rapport om demografiska förändringar i detta dokument. Länk till annan webbplats.