regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU antar rekommendationer om digital teknik, kritisk för EU:s säkerhet

EU-kommissionen rekommenderar riskbedömning på fyra kritiska teknikområden: avancerade halvledare, AI, kvantteknik och bioteknik. Rekommendationerna inkluderar vägledande principer för att strukturera den gemensamma riskbedömningen av teknik i EU.

Totalt finns det tio teknikområden på listan och utifrån dessa har EU-kommissionen valt ut fyra teknikområden som de lyfter ut som särskilt känsliga.

  1. Avancerad halvledarteknik gäller utrustning som används vid tillverkning av halvledare. Halvledare är material som kan styras, så att de antingen leder elektrisk ström – eller inte gör det. I EU-kommissionens analys av halvledare Länk till annan webbplats. från juli år 2022 förväntas efterfrågan på halvledare fördubblas mellan åren 2022 och 2030 och därav ökar vikten av riskreducerande åtgärder för halvledarteknik.
  2. Teknik för AI gäller högpresterande datorsystem. I april 2021 föreslog EU-kommissionen ett första regelverk för artificiell intelligens Länk till annan webbplats.. Enligt förslaget ska AI-system klassificeras utifrån de risker de utgöra för användarna. De olika risknivåerna kommer att innebära mer eller mindre reglering.
  3. Kvantteknik används för att utveckla ny och snabbare teknik, något som också kan innebära risker om EU inte ligger i framkant när det gäller kvantkapacitet. Det handlar bland annat om implementeringen av kvantdatorer och superdatorinfrastruktur. Region Östergötland kommer vara värd för en av EU:s superdatorer som kommer placeras hos Linköping universitet Länk till annan webbplats..
  4. Bioteknik gäller teknik för genetisk modifiering, metoder och gendrivning. Här belyser EU-kommissionen vikten av att etisk granskning består när det gäller debatten över vilka konsekvenser forskning inom bioteknik kan få för samhället i stort.

Europeiska strategin för ekonomisk säkerhet

De nyantagna rekommendationerna om digital teknik utgår från den europeiska strategin för ekonomisk säkerhet Länk till annan webbplats. i sin utformning.

I juni 2023 antog EU-kommissionen en strategi för ekonomisk säkerhet i EU. Strategin fastställer en ram för hur ekonomisk säkerhet ska uppnås. Det är en övergripande strategi för att identifiera, bedöma och hantera risker för att långsiktigt säkerställa EU:s ekonomiska säkerhet. Det kan handla om att utvärdera ekonomiska risker gällande kritisk digital infrastruktur och cybersäkerhet.

Strategin bygger på tre pelare:

  1. Främjandet av EU:s ekonomiska bas samt konkurrenskraft.
  2. Skydda EU:s ekonomiska säkerhet mot risker.
  3. Sammarbetsinsatser mellan och utanför EU:s medlemsstater.

Vad händer nu?

EU-kommissionen och medlemsländerna ska nu inleda riskbedömningen för de fyra teknikområdena i olika expertforum. EU-kommissionen ska även påbörja en dialog med medlemsstaterna om implementeringen av en tidsplan och omfattning av ytterligare riskbedömningar.

Läs mer om rekommendationerna för digital teknik, kritisk för EU:s säkerhet på EU-kommissionens hemsida på denna länk. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan