regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional utblick 2023 - Den långvariga geografin av ojämlikheter

Enligt OECD:s ”Regional Outlook 2023: Ojämlikheternas långvariga geografi” har bruttonationalprodukt (BNP) per capita under de senaste två decennierna närmat sig varandra mellan OECD-länderna, till stor del på grund av högre tillväxt i låginkomstländer. Samtidigt har skillnaderna i medelinkomst mellan olika regioner ökat i över hälften av OECD-länderna. I rapporten presenteras en politisk färdplan för att stimulera tillväxt i eftersläpande regioner och samtidigt upprätthålla välståndet i storstadsregionerna.

Rapporrten Länk till annan webbplats. konstaterar att under de senaste två decennierna har fyra olika trender i OECD-länderna framträtt enligt rapporten:

  1. Regionala ojämlikheter när det gäller inkomst har ökat mellan invånarna. Detta visade sig vara som tydligast i Sverige, Frankrike, Danmark, Storbritannien och USA.
  2. OECD-länder som har kommit ikapp OECD-genomsnittet har sett en ökning av regionala ojämlikheter där många östeuropeiska länder vuxit snabbt.
  3. Andra länder, inklusive Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna och Nya Zeeland, visade att det är möjligt att upprätthålla hög BNP per capita samtidigt som klyftorna mellan regioner minskar.
  4. Sydeuropeiska länder såsom Grekland, Spanien och Portugal såg regionala ojämlikheter minska, men i en kontext av svag ekonomisk prestanda överlag.

I genomsnitt hade storstadsregioner i OECD-länderna cirka 32 % högre BNP per capita än andra regioner. Klyftan mellan stora storstadsregioner och andra regioner står för den största andelen av regional inkomstojämlikhet i de flesta länder med stora storstadsregioner. Storstadsregioner gynnas av tillväxt mer än andra men står inför utmaningar gällande framförallt bostadsmarknaden. När ojämlikheter ökar mellan regionerna ökar även bostadspriserna i storstadsregioner.

När stora städer fortsätter att växa och attrahera arbetskraft kämpar andra områden med en åldrande befolkning och kompetensbrist. Detta gör att många områden halkar efter inte bara vad gäller inkomst utan också i kvalitet på offentliga tjänster och infrastruktur.

I många landsbygdsområden har invånarna svårt att få tillgång till bra utbildning och kompetensutveckling. Restider till hälsofaciliteter är mycket längre i avlägsna landsbygdsområden än i städer. Rapporten menar därför att investera i kvalitativ transportinfrastruktur, särskilt kollektivtrafik, är ett viktigt verktyg för att förbättra tillgången till offentlig service.

OCED vill uppmuntra till mer delad infrastruktur mellan stora och mindre städer, högkvalitativa offentliga tjänster och bättre matchning av arbetstagare med jobb och kunskapsspridning. Med rätt politiska prioriteringar menar OCED att det är möjligt att tackla ökade regionala ojämlikheter.

Ett av EU-kontorets prioriterade bevakningsområden är EU:s sammanhållningspolitik. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU. Frågan anses vara av högsta intresse då det påverkar förutsättningarna för att bedriva regionala utvecklingsprojekt.

Läs mer om sammanhållningspolitiken i en tidigare artikel Länk till annan webbplats. från EU-kontoret.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan