regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen antar en rad åtgärder för att hantera bristen på kritiska läkemedel i EU

Den 24 oktober presenterade EU-kommissionen åtgärder för att förebygga och mildra bristen på kritiska läkemedel inom EU. Åtgärderna inkluderar lanseringen av en europeisk frivillig solidaritetsmekanism för läkemedel samt en förteckning över kritiska läkemedel. Dessutom avser EU-kommissionen att inrätta en allians för kritiska läkemedel samt vägledning för upphandling. Båda dessa initiativ ska presenteras i början av 2024.

Brist på kritiska läkemedel är brister på läkemedel för vilka inget lämpligt alternativ finns tillgängligt på marknaden och där otillräcklig tillgång av dessa leder till risk för skada hos patienter. Åtgärderna kompletterar pågående och ny lagstiftning, inklusive europeiska läkemedelsmyndighetens utökade befogenheter samt förslaget till läkemedelsreform Länk till annan webbplats. från april 2023, som för närvarande ligger i förhandlingar hos europaparlamentet och ministerrådet samt den redan påbörjade unionsförteckningen över kritiska läkemedel.

Syftet med åtgärderna är att förebygga och minska kritiska brister på EU-nivå. Arbetet utgår från EU:s hälsounion och är ett svar på tidigare uppmaning från medlemsländerna och Europaparlamentet.

Samma dag (24 oktober) offentliggjorde Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) detaljer om den nyligen skapade solidaritetsmekanismen för medlemsländerna att stödja varandra i händelse av kritisk läkemedelsbrist. Iden med denna åtgärd är att medlemsländer vid behov ska kunna varna för läkemedelsbrist så att läkemedel kan kunna omfördelas mellan medlemsstater.

Genom upprättandet av en allians för kritiska läkemedel kommer arbetet riktas till ett antal kritiska läkemedel med störst risk för brister. Här vill man samordna olika hälso-och sjukvårdsaktörer som deltar i leveranskedjan av läkemedel och utarbeta en gemensam strategi för medicinsk lagerhållning och EU-finansiering.

Åtgärderna gäller även nya kommande lagstadgade undantag för att se till att läkemedel snabbt når patienterna, detta kommer gälla bland annat godkännandet av läkemedel och förlängandet av hållbarhetstider. Mer information från EU-kommissionen angående detta kommer under 2024.

Unionsförteckning över kritiska läkemedel

I förberedelse inför EU:s allmänna läkemedelslagstiftning samarbetar EU-kommissionen tillsammans med EMA och medlemsländerna för att sammanställa en unionsförteckning över kritiska läkemedel. Syftet är att utveckla en gemensam lista över kritiska läkemedel och att analysera potentiella sårbarheter i leveranskedjan för dessa läkemedel. En första version av denna lista kommer finnas tillgänglig vid slutet av 2023.

Med anledning av att tillgång till läkemedel kan vara problematisk också i Sverige och Östergötland kommer det nu presenterade förslaget Länk till annan webbplats. att följas noga.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan