regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Publikationer inom regional planering

Region Östergötland har tagit fram ett antal publikationer, rapporter och seminarier inom ramen för regional planering. Nedan finns de sorterade under olika teman för att skapa en lättillgänglig kunskapsbank.

Publikationer

ÖMS 2050 - ett gemensamt underlag för storregional samhällsplanering i östra Mellansverige (ÖMS). Vägledande för regioner och kommuner.

Regionalt serviceprogram Östergötland 2023-2030 Länk till annan webbplats. - Regionalt serviceprogram främjar en god tillgänglighet till kommersiell service samt utgör underlag för prioriteringar av stödinsatser.

Framtidens resor, Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen (Systemanalys 2020) - Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotlands region

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands län 2022-2033

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik. - Region Östergötland och Östgötatrafikens tågstrategiska målbild.

Folkhälsostrategi för Östergötland - Folkhälsostrategin för Östergötland ska stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Bredbandsstrategi för Östergötland 2018-2025

Granskningsversion Rumslig strategi - underlag för att kunna lämna synpunkter på förslag till Rumslig strategi.

Det funktionella Östergötland Länk till annan webbplats. - Om Östergötlands funktionalitet, länets ortstruktur och funktionella samband mellan orter.

Det funktionella Östergötland Länk till annan webbplats., seminarium

Funktionalitetens betydelse för Östergötlands utveckling - En explorativ analys om potential i det regionala utvecklingsarbetet i Östergötland.

Hälso- och sjukvårdens rumsliga dimensioner i Östergötland Länk till annan webbplats. - En kartläggning och analys av hälso- och sjukvårdens roll som samhällsbyggare.

Kompetensförsörjningens rumsliga dimensioner- Analysen av utbildningssystemets rumsliga dimensioner har i den här studien ställt utbud och fysisk tillgänglighet till utbildningar i fokus. Storymap Länk till annan webbplats.

Pendlingsmönster Länk till annan webbplats. - Ett kunskapsunderlag för pendlingsmönster.

Regionalt serviceprogram Östergötland 2023-2030 Länk till annan webbplats. - Regionalt serviceprogram främjar en god tillgänglighet till kommersiell service samt utgör underlag för prioriteringar av stödinsatser.

Handelns geografi i Östergötland Länk till annan webbplats.- en kartläggning och analys av detaljhandelns lokaliseringsmönster i Östergötland och ortsfunktioner ur ett handelsperspektiv

Serviceplanering - Helhetssyn utifrån funktionalitet och betydelsen av kommersiell service i den lokala, kommunala och regionala geografin

ÖMS 2050 - ett gemensamt underlag för storregional samhällsplanering i östra Mellansverige (ÖMS). Vägledande för regioner och kommuner.

Nodstadsrapporten - På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige - Nodstädernas roller, stadsutveckling och funktionella samband (nordstadsrapporten) 

Framtidens resor, Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen (Systemanalys 2020) - Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotlands region

Hur påverkar ökat distansarbete kommunernas samhällsplanering?- En studie av kommunerna i östra Mellansverige.

Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige 

Marknadsdjup bostäder 2020, storymap Länk till annan webbplats. - en genomgripande analys av bostadsmarknad i olika geografier i Östergötland och länets kommuner

Marknadsdjup bostäder 2020, pdf- en genomgripande analys av bostadsmarknad i olika geografier i Östergötland och länets kommuner

Omvärlds- och marknadsrapport 2022, Bostäder, Omvärlds- och marknadsrapport 2023, Bostäder Omvärldsrapporter kopplat till bostadsmarknaden med insikter om pågående och framtida förändringar inom kommunal bostads- och stadsutveckling och analys av dess möjliga effekter. Rapporterna ger en global utblick med lokal analys för Östergötland kommuner.

Bostadsmarknaden för äldre. Rörlighet, preferenser och betalningsvilja - en studie av äldres situation på bostadsmarknaden

Bostadsbehov & Marknadsdjup nyproduktion Länk till annan webbplats. - seminarium (ej textat)

Bostadsförsörjning på regional nivå - kunskapsunderlag för regional utveckling och regional och kommunal planering

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands län 2022-2033 (LTP)

Hållbarhetsbedömning för Länsplan för regional transportinfrastruktur för Region Östergötland 2022-2033 - strategisk miljöbedömning och social konsekvensbedömning

Resvaneundersökning - så reser östgötarna 2023

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik - Region Östergötland tågstrategiska målbild.

Målbild 2030 för Region Östergötlands engagemang i regional busstrafik Länk till annan webbplats.- Region Östergötlands busstrategiska målbild för regional busstrafik.

Vätternlänken Pdf, 376.5 kB. - En lönsam affär med alternativ finansiering och genomförande.

Kunskapsunderlag persontransporter - olika möjliga planeringsinriktningar avseende transportplaneringen i Östergötland

Regionala strategiska omstigningshållplatser - Kunskapsunderlag för regional utveckling och regional och kommunal planering

Regional cykelstrategi för Östergötland

RegionAtlas Östergötland Länk till annan webbplats. - I RegionAtlas Östergötland samlas kartlager för geografisk information, statistik och analys inom flera områden.

Metodbeskrivning tillhörande Kartläggning av kommunal översiktsplanering (GIS) - Kartläggningen finns på RegionAtlas.

Östergötlands platstypologi metodbeskrivning - Metodbeskrivning för framtagning av platstypologin.

Ortstypologi Östergötland – metodbeskrivning - Metodbeskrivning för ortstypologin.

Östergötlands platstypologi statistikblad Länk till annan webbplats. – Statistik över indelade områden enligt Östergötlands platstypologi.

Kartläggning av funktionella samband på arbetspendling på ortsnivå i Östergötland.

Kontakt

Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering
Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för regional panering