regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Resvaneundersökning

Så reser Östgötarna enligt Region Östergötlands senaste resvaneundersökning 2023.

Diagram som visar reslängd och färdmedel
  • 57 % av resorna göra med bil
  • 16 % av resorna görs med cykel och 13 % av resorna görs till fots.
  • 10 % av resorna görs kollektivt och 40 % av resorna till skola eller utbildning görs med kollektivt.
  • De vanligaste resorna görs inom Linköping resp. Norrköpings tätort. Den vanligaste mellankommunala resan görs mellan Norrköpings tätort och Linköpings tätort följt av resan mellan Söderköping och Norrköping samt mellan Mjölby och Linköping.

Enkät till invånarna

Enkäten skickades till 30 000 invånare i åldern 16-84 år. Undersökningen gjordes i april och maj 2023 och totalt inkom 9485 svar.

Kunskapsundelag för planeringsarbete

Resultatet ska bidra med kunskap i arbetet med kollektivtrafik och infrastrukturplanering.

I den nya resvaneundersökningen konstateras att bilen är det dominerande färdmedlet i Östergötland med 65–76 procent i samtliga kommuner utom Linköping och Norrköping, där färdmedelsandelen för bil ligger på 47 respektive 60 procent för kommunen som helhet. Siffrorna ligger relativt konstant sedan den senaste mätningen 2014, och även jämfört med den mätning som gjordes 2000.

Andelen bilåkande ökar desto längre resan är. Vi resor under 1 km är andelen bilåkande lägst och vid resor mellan 20-40 km är andelen bilresor som störst. Vid resor över 40 km ökar andelen kollektivtrafikresor (inkl. tåg).

Rapporter på både regional respektive kommunal nivå

Utöver en regional rapport och det även tagits fram kommunspecifika rapporter.

Kontakt

Jonas JernbergStrategEnheten för regional planering