regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Länstransportplan 2022-2033

Region Östergötland har regeringens uppdrag att upprätta en investeringsplan för länets regionala transportinfrastruktur (Länstransportplan). På motsvarande sätt tar Trafikverket fram ett förslag till den nationella transportplanen utifrån direktiv från regeringen.

Planerna innehåller tillsammans alla statliga satsningar på infrastrukturen i Östergötland

Region Östergötland ansvarar för inriktningen och prioriteringen av investeringar i den regionala infrastrukturen och tar fram en regional plan för transportinfrastrukturen, länstransportplanen (LTP).

Trafikverket planerar i en nationell plan (NP) för investeringar i nationella stamvägar och hela järnvägsnätet, och all drift och underhåll i statlig infrastruktur.

Tillsammans innehåller de båda planerna samtliga statliga satsningar på infrastrukturen i Östergötland.

Aktuella beslut om ändringar

Under planperioden sker vissa förändringar som inte går att förutse när planen tas fram. Här kommer vi att redovisa de mest betydande förändringarna som uppstår.

230512 - Justering av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands län 2022-2023 Pdf, 399.8 kB.

Utveckling av den regionala infrastrukturen

Länstransportplanen för Östergötlands län innehåller åtgärder som utvecklar den regionala infrastrukturen i form av kollektivtrafikåtgärder, höjda vägstandarder och cykelvägar utmed statligt vägnät, samt genom medfinansiering av kollektivtrafik, gång- och cykelåtgärder utmed kommunalt vägnät.

Planen omfattar cirka 1,7 miljarder kronor. Regionfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i november 2022 Länsplan för regional transportinfrastruktur 202-2033 för Östergötlands län som nu ersätter den föregående planen för åren 2018-2029.

Omfattar en period om tolv år

Både den nationella planen och länstransportplanerna omfattar en period om tolv år och de revideras vart fjärde år. Ett förslag till Länstransportplan 2022-2033 för Östergötlands län var på samråd 30 november 2021 till 28 februari 2022.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden bearbetade förslaget som sedan skickades vidare för att behandlas av regeringen. Den 22 juni fattade regeringen beslut om nationella planen och de ekonomiska ramarna för länsplanerna.

Kontakt

Jonas JernbergStrategEnheten för regional planering