regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Länstransportplan för Östergötland 2022-2033

Östergötland är geografiskt placerat i ett stråk med både stora trafikflöden och tydliga transportbehov för att knyta samman länet. Betydande volymer av så väl godstrafik som persontrafik, studie- och arbetspendling som privata fritidsresor, passerar inom och genom länet.

Goda kommunikationer är nödvändiga för regionens konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt och välstånd. Med två större städer i länet som basen i arbetsmarknadsregionen blir arbetspendling vardag för många östgötar. Då är framkomligheten, oavsett om resandet sker med kollektivtrafik, cykel, till fots, med egen bil eller genom samåkning,
helt central också när det gäller de mindre kommunernas attraktivitet och möjlighet till en positiv utveckling.

Med denna länstransportplan presenterar vi ett förankrat dokument som kommer
bidra till Östergötlands regionala utveckling och klimatomställning

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Regional planering, Transportplanering