regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional planering

Illustrerad karta över Östergötland där varje kommun har en egen geografisk färg

Helhetssyn på frågor om den fysiska planeringen och det lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet behövs för att åstadkomma effektiva och hållbara fysiska strukturer. Region Östergötland arbetar med regional rumslig planering för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling. 

Samordning med kommunernas översiktplanering

I förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) anges det att det regionala tillväxtarbetet ska samordnas med kommunernas översiktsplanering. Även i Plan- och bygglagen (2010:900) finns motsvarande bestämmelse om att det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.

Förordningen om regionalt tillväxtarbete Länk till annan webbplats.

Samverkan med andra aktörer i regionen

Region Östergötland har formulerat strategier för regional utveckling i Utvecklingsstrategi för Östergötland. Regionen arbetar nu vidare med att fördjupa utvecklingsstrategins rumsliga delar i en rumslig strategi. Denna regionala rumsliga planeringen är ett arbete som med nödvändighet sker i samverkan med aktörer i regionen, såsom kommuner, Länsstyrelse, organisationer och statliga verk.

Viktigt att i tidigt skede vara part i processerna

Region Östergötland verkar för att vara en dialog part i de tidiga skedena i kommunernas samhällsplaneringsprocesser. Tillsammans i Region Östergötlands samrådsstruktur ges möjlighet till dialog mellan Region Östergötland och länets kommuner.

Region Östergötland är i vissa frågor formell remissinstans men ser, och verkar för, de tidiga skedena i kommunernas samhällsplaneringsprocesser som det viktigaste tillfället för att komma med inspel om de regionala perspektiven. Särskilt intresse finns att i ett tidigt skede kunna medverka vid översiktsplanearbeten. Även vid arbete med nya eller reviderade riktlinjer för bostadsförsörjning har Region Östergötland flera kunskapsunderlag för kommunerna att använda sig av.

Bjuder in till ett första tillfälle vid uppstart av översiktsplanearbete

I samband med uppstart av kommunens översiktsplanearbete har Region Östergötland för avsikt att bjuda in till ett första tillfälle för att i tidigt medskick uppmärksamma de regionala ställningstagandena och särskilda medskick som kan finnas. Till ett sådant tillfälle bjuder Region Östergötland med organisationens strateger, representanter verksamma inom hälso- och sjukvårdens lokalförsörjning, kollektivtrafikmyndigheten Östgötatrafiken med flera.

För mer information om Region Östergötlands tematiska ansvarsområden, och för kunskapsunderlag vid tidiga skeden, se:

Regionala Bostadsfrågor

Ett funktionellt Östergötland.

Kontakt

Anders BäckstrandVerksamhets- och EnhetschefEnheten för regional planering