regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utvecklingsstrategi för Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland är regionens gemensamma vägvisare för regional utveckling och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040

Utvecklingsstrategin är en gemensam viljeinriktning om hur vi vill att livet i Östergötland ska vara 2040 och är resultatet av en omfångsrik dialog mellan många olika aktörer. Utvecklingsstrategin beskriver mål och prioriteringar för samhällsområden som vi behöver kraftsamla kring tillsammans, utifrån hur det ser ut idag.

Region Östergötland har drivit arbetet med att ta fram en gemensam målbild tillsammans med alla länets kommuner, Länsstyrelsen, Linköpings universitet och flera aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor i Östergötland.

Målbilden för Östergötlands utvecklingsstrategi är ”Goda livsvillkor i Östergötland” och det finns ett antal prioriterade områden för att nå den målbilden.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Regional planering, Statistik och fakta, Regional utvecklingsstrategi

Kontakt

Richard Widén
Richard WidénRegionutvecklingsdirektör