regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Friluftsliv

Friluftsliv hör samman med regionala utvecklingsfrågor som bättre folkhälsa, attraktiva livsmiljöer och naturturism. En viktig del av uppdraget är att vara huvudman för Östgötaleden.

Samverkan i regionen

Region Östergötlands arbete inom natur- och friluftsliv bedrivs tillsammans med kommuner, organisationer, föreningar och företag. Det handlar om att medverka till att skapa attraktiva miljöer, att informera om besöksvärda områden och bidra till att fler grupper kan ta del av natur- och friluftsliv som en del i arbetet med en bättre folkhälsa.

Vad är friluftsliv?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

10 nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

De nationella målen är:

  1. Tillgänglig natur för alla
  2. Starkt engagemang och samverkan
  3. Allemansrätten
  4. Tillgång till natur för friluftsliv
  5. Attraktiv tätortsnära natur
  6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
  7. Skyddade mråden som resurs för friluftslivet
  8. Ett rikt friluftsliv i skolan
  9. Friluftsliv för god folkhälsa
  10. God kunskap om friluftslivet

Sveriges nationella mål för friluftslivet (natuvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hur bidrar friluftsliv till en attraktiv region?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort. Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Östgötaleden

Östgötaleden är 150 mil lång och är en viktig infrastruktur för både friluftsliv och besöksnäring. Region Östergötland är huvudman för Östgötaleden och ansvarar för samordning och utveckling tillsammans med kommunerna.

Arbetet styrs av en överenskommelser med alla kommuner. Region Östergötland ansvarar för att leden har en likartad standard och kvalitet.

Region Östergötland har även ansvar för information, marknadsföring och drift av Östgötaledens webbplats och digitala karta.

Östgötaledens webbplats Länk till annan webbplats.

Digital karta Östgötaleden Länk till annan webbplats.

Region Östergötland finansierar utvecklingssatsningar som nyanläggning av led, ny vägvisning och större restaureringar av leden och faciliteter.

Regional idrott

Region Östergötland stödjer idrottens regionala verksamhet genom tvåårigt uppdrag till RF SISU Östergötland.

RF SISU Östergötland Länk till annan webbplats.

RF SISU Östergötland ska vara den samlande arenan för den organiserade idrottsrörelsen i Östergötland.

Bidrag och stöd till projekt inom natur- och friluftsliv

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling