regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Vägar till hållbarhet

Projektet ska göra målen i Agenda 2030 till en verkligt integrerad del av arbetet med regional utveckling, vilket innebära att alla strategier, planer, insatser och program ska ha ett tydligt hållbarhetstänk. Projektet är en del av Region Östergötlands arbete med hållbar regional utveckling och finansieras delvis med medel från Tillväxtverket.

Syfte

Projektets syfte har varit att integrera hållbarhet i arbetet med det regionala tillväxtuppdraget. Ett uppdrag som under projekttiden ändrats till ”hållbar regional utveckling”.

Att arbeta med hållbar regional samhällsutveckling är tillsammans med hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ett av Region Östergötlands tre grunduppdrag. Genom att integrera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i det regionala utvecklingsuppdraget har hållbarhetsaspekterna förtydligats och förstärkts såväl i den egna verksamheten som i samarbeten i länet.

Agenda 2030

Agenda 2030 är genom de 17 målen ett ramverk för hur regioner, kommuner, företag och organisationer kan tänka och planera för att verksamhet både ska bygga på hållbar grund och för att den ska bidra till hållbar utveckling i samhället.

Att integrera hållbarhet innebär att de verksamhetsområden som arbetet bedrivs inom understödjer vägen till hållbarhet, samtidigt som mervärden skapas i de olika verksamheterna. De blir helt enkelt mer relevanta i förhållande till de samhällsutmaningar som finns att hantera.

Fem hållbarhetsaspekter

Det är lätt att tappa riktningen när man ska hålla ordning på 17 mål och 169 delmål, som alla är lika viktiga för helheten. För att skapa överblick och underlätta den konkreta integreringen valde Region Östergötland att klustra målen i fem hållbarhetsaspekter.

Dessa fem kan fungera som en ”inre kompass” för att hålla riktningen mot måluppfyllelse 2030. De blir samtidigt en hjälp lyfta ner de globala målen till den egna verksamheten och ansvarsområdet, och att prata om hållbarhet i verksamheten mera konkret.

Hållbarhetsaspekterna omfattar de 17 målen och är utformade så att de enkelt ska kunna kännas igen och beskrivas i den verksamhet där man själv är verksam.

Avsikten är att underlätta för projekt, utlysningar och utvecklingsprocesser målen i ett sammanhang.

De fem hållbarhetsaspekterna blir då en integrerad del av det regionala utvecklingsarbetet, samtidigt som det tydligt kan signaleras att det är de 17 hållbarhetsmålen i FN:s agenda som vi medverkar till att uppnå när vi arbetar med de samhällsutmaningar som vi identifierat i våra regionala utvecklingsstrategier.

Erfarenheterna från projektet finns med i fortsatt arbete

Erfarenheterna från projektet kommer att finnas med som ordinarie verksamhet i det fortsatta arbetet med RUS. Uppdraget till regionen är där att arbeta för en hållbar regional utveckling i hela landet (länet), och det blir därför en självklar fortsättning på det som projektet har handlat om.

Projektet har en del av den stora nationella satsningen Vägar till hållbarhet Länk till annan webbplats., där Tillväxtverket samordnar och finansierar regionala projekt i alla Sveriges regioner (utom Stockholm).

Målgrupper för projektet i Östergötland har dels varit tjänstepersoner inom regional utveckling i Region Östergötland, dels viktiga regionala aktörer och samarbetspartners i länet.

Projektets totala kostnad blev 4 590 tkr, varav Tillväxtverket bidraget med 4 130 tkr och Region Östergötland med 460 tkr.

Information

  • Projektägare: Tillväxtverket och Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 4,5 MSEK

  • Finansiär: Tillväxtverket (90%), regional finansiering (10%)

  • Deltagare: Region Östergötland

  • Samverkansparter: kommunerna i Östergötland, Länsstyrelsen, Handelskammaren, Linköpings universitet, Civila samhället via ”överenskommelsen om samverkan”, Cleantech Östergötland

Finansiering

Kontakt

Peter KarlssonStrateg samhällsbyggnadEnheten för samhällsplanering