regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Digitalisering

Uppdraget från regeringen är att skapa ett mer digitalt Östergötland. Region Östergötland arbetar med övergripande och strategisk samordning mellan relevanta aktörer och för att främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. 

En förändringskraft som påverkar hela samhället.

Det handlar om hur vi förhåller oss till och drar fördel av de möjligheter digitaliseringen innebär för arbetssätt, processer och beteenden.

Region Östergötland arbetar med att stötta och driva på den omställningen med utgångspunkt i Östergötlands utvecklingsstrategi.

Östergötlands utvecklingsstrategi

Digital delaktighet

Alla ska ha möjlighet att ta del av, och använda digital information och digitala tjänster, oavsett bakgrund, boendeplats, funktionsförmåga och ålder. Alla bör kunna delta på ett likvärdigt sätt i samhället.

Genom att digitaliseringen skapar nya förutsättningar och även utmaningar för en fungerande demokrati, måste det finnas arenor som möter nya behov, till exempel inom medie- och informationskunskap.

Digital säkerhet

Det krävs säkra digitala system som värnar den personliga integriteten. Det krävs också att identifierade sårbarheter hanteras när människor och samhälle i allt högre grad blir beroende av digital teknik och digitala lösningar.

Många offentliga verksamheter bygger på digitala informations- och styrsystem vilket innebär att samhällsavgörande funktioner som exempelvis transportinfrastruktur, sjukhusutrustning, eldistribution och vattenförsörjning hanterar stora mängder känslig information.

Affärsmodeller och digital innovation

Möjligheterna med datadriven och digitalt driven innovation bör tillvaratas. Det kan ske genom att använda data för nya lösningar men också genom att förändra system, processer och organisationer.

Innovation och utveckling med digital teknik behövs för att stärka konkurrenskraften och välfärden och för att identifiera nya och effektiva lösningar på samhällsutmaningarna. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och öka nyttjandet av ny teknik kan näringslivet stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att utveckla och använda nya varor och tjänster.

Anpassning till ett förändrat näringsliv

Digitalisering medför stora förändringar i arbetslivet vilket gör att forskning, utbildning, fortbildning och kompetensväxling måste samspela för att möta förändringarna.

Vissa yrken kommer att fasas ut medan andra kommer till. Digitaliseringen ökar behovet av kompetens om allt från teknisk infrastruktur och programmering till arbets- och kommunikationsprocesser.

Kontakt

Niklas GussDigitaliseringsstrategEnheten för regional planering
Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland