regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ett funktionellt Östergötland

Kontinuerligt arbete med att undersöka och bidra med kunskapsunderlag om Östergötlands funktionalitet och vilken potential som finns i det regionala utvecklingsarbetet.

Började i den gemensamma översiktplanen för Linköping och Norrköping

Arbetet med Östergötlands funktionalitet började redan i arbete med den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping. I samban med detta gavs konsultteamet Tyréns Temaplan i uppdrag att utreda effekterna av ett stärkt funktionellt samband mellan de båda kommunerna.

Samlad förståelse för potientialen i regional funktionalitet

Resultatet fick stort genomslag för det regionala utvecklingsarbetet och Region Östergötland tog 2019 detta vidare genom att låta Kontigo, WSP och Ecosoci uppdatera och utvidga studien i samband med aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin och arbetet med regional fysisk planering.

Syftet med rapporten är få en aktualiserad och samlad förståelse för vilken potential som finns i en ökad regional funktionalitet, med utgångspunkt i teorierna om en Ny Ekonomisk Geografi.

Rapporten, ”Funktionalitetens betydelse för Östergötlands utveckling” finns att ta del av.

Vidare arbete med breda frågeställningar

Under 2021 har Region Östergötland tillsammans med samrådsstrukturen, bestående av representanter från samtliga kommuner, arbetat vidare med breda frågeställningar kring regional planering och funktionalitet.

Under hösten 2021 redovisade WSP en studie på uppdrag av Region Östergötland om Östergötlands funktionalitet. Studien sätter Östergötland i centrum och undersöka hur vi hänger ihop inomregionalt, över länsgränser och mellankommunalt.

Uppdraget har bäring på ”Utvecklingsstrategi för Östergötland” och utgör ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med den rumsliga strategi som ska fördjupa utvecklingsstrategins rumsliga delar.

Rapport från WSP:s redovisning

Analys av hälso- och sjukvårdens rumsliga dimensioner

Under 2022 har Region Östergötland tillsammans med WSP analyserat hälso- och sjukvårdens rumsliga dimensioner.

I uppdraget har ingått att kartlägga hälso- och sjukvårdsinrättningar och presentera en sammanställd redovisning av dessa samt de aktörer som bedriver vård; analysera vilken roll olika inrättningar/verksamheter har på olika platser samt vilka som är strukturerande ur ett plats- och eller samhällsplaneringsperspektiv och diskutera vilken roll hälso- och sjukvårdsverksamheterna har för samhällsbygget, och hur hälso- och sjukvården kan samspela med annan planering.

Handelns geografi i Östergötland

Under 2022 har Region Östergötland tillsammans med WSP tagit fram ”Handelns geografi i Östergötland”. Utredningen innehåller en kartläggning och analys av detaljhandelns lokaliseringsmönster i Östergötland och ortsfunktioner ur ett handelsperspektiv.

Kontakt

Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för regional panering