regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Remissinstans fysisk planering

Region Östergötland är formell remissinstans för kommunernas översiktsplanering och planering av bostadsförsörjningen. Region Östergötland lämnar även yttrande i andra planer och program, både kommunala, regionala och nationella.

Syftet är att den kommunala översiktsplaneringen ska få en tydlig strategisk funktion och en starkare koppling till nationella och regionala strategier, planer och program.

Regionen Östergötland yttrar sig över detaljplaner genom regionala kollektivtrafikmyndigheten, Östgötatrafiken. Vid behov och vid detaljplaner av regional betydelse lämnar Region Östergötland ett samlat yttrande.

Ett samlat yttrande

Region Östergötland ger ett samlat yttrande från olika delar av verksamheten, såsom avdelningen för regional utveckling, regionala kollektivtrafikmyndigheten Östgötatrafiken och Regionfastigheter.

Trafik- och samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om yttranden i samrådsskedet gällande främst kommunövergripande översiktsplaner. Beslut om yttranden kan också fattas på delegation.

Det övergripande målet är "Goda livsvillkor i Östergötland"

Region Östergötlands yttranden tar utgångspunkt utifrån gällande regionala strategier och tillhörande understrategier, så som Regionalt trafikförsörjningsprogram och Länstransportplan med flera. Region Östergötland har tillsammans med kommunerna i länet formulerat strategier för regional utveckling i ”Utvecklingsstrategi för Östergötland” utifrån det övergripande målet ”Goda livsvillkor i Östergötland” och de tre delmålen

  • Ett inkluderande Östergötland
  • Ett innovativt Östergötland
  • Ett grönare Östergötland

Yttrandet samlar de tematiska sakfrågor inom det regionala utvecklingsansvaret som har bäring på funktionaliteten i Östergötland.

Skicka planer digitalt

Kommunernas planer tas emot digitalt och skickas till e-post:

region@regionostergotland.se

Kontakt

Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering