regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rumslig strategi för Östergötland

Gångbro i Vallastaden

Region Östergötland arbetar med regional rumslig planering för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling.

Arbetssättet är inget nytt för Östergötland utan har pågått under lång tid, bland annat under namnet Strukturbild för Östergötland. För att tydliggöra kopplingen till arbetet som en del av det regionala utvecklingsarbetet kallas det nu Rumslig strategi för Östergötland.

En del av Utvecklingsstrategin för Östergötland

Rumslig strategi för Östergötland är en del av Utvecklingsstrategin för Östergötland. Den har ett östgötskt perspektiv, men med utblick över administrativa gränser för att ta tillvara på de funktionella sambanden som finns idag och som kommer kunna utvecklas i framtiden till år 2040

Den rumsliga strategin preciserar den rumsliga inriktningen i utvecklingsstrategin genom att ge en fördjupad bild av hur Östergötland fungerar idag och bör knytas samman i framtiden. Strategin tar avstamp i det utvecklingsuppdrag som regionen har genom Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) och förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583), samt Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 (skr. 2020/21:133).

Strukturbilder med prioriteringar av platsers funktioner och relationer

Den rumsliga strategin för Östergötland ska presentera en väl avvägd rumslig inriktning för Östergötland (strukturbild) som visar en tydlig prioritering av olika platsers funktioner och relationer.

Rumslig strategi har ett östgötskt perspektiv och är vägledande i frågor av mellanregional och mellankommunal karaktär och ger inspel till framtida regional och nationell planering.

Rumslig strategi visar den regionala målbilden för Östergötland 2040 och består av strukturbilder i tre skalnivåer med tillhörande planeringsprinciper. Principerna innehåller prioriteringar för att nå utvecklingsstrategin mål om goda livsvillkor i Östergötland och strukturbilderna visar hur principerna kan tolkas i skalnivåerna; regional nivå och närgeografi samt storregional nivå.

Fortsatt arbete

Trafik och samhällsplaneringsnämnden tog den 9 november 2023 beslut om att skicka ut granskningsversion av Rumslig strategi på granskning.

Granskningsversion av Rumslig strategi för Östergötland är utsänd för granskning från och med 20 november 2023 till och med 1 mars 2024.

Du har då möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Rumslig strategi för Östergötland. Du hittar alla handlingar här.

Granskningsversion av Rumslig strategi för Östergötland

Kontakt

Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering
Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för regional panering
Anders BäckstrandVerksamhets- och EnhetschefEnheten för regional planering
RegionAtlas - interaktiv webbkarta som här visar bebyggelse i Östergötland

RegionAtlas - interaktiv webbkarta. Här finns underlag som använts för strategin