regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Serviceplanering

För att en plats ska vara attraktiv för boende, besökare och företag behövs en grundläggande nivå av kommersiell service.

Regionalt serviceprogram Östergötland 2023-2030

Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för goda livsvillkor. En god tillgänglighet till kommersiell service är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka, leva samt besöka alla delar av Östergötland.

Kommersiell service erbjuds av privata aktörer (företag). De möjligheter som Region Östergötland har att ge stöd till företag för att främja kommersiell service på olika platser beskrivs i Regionalt serviceprogram Östergötland 2023-2030.

Programmet utgör underlag för prioriteringar av stödinsatser. Syftet med programmet är att främja en god tillgänglighet till grundläggande kommersiell service.

Målen är följande:

  • I Östergötland har invånare och företag dagligvaror, drivmedel och ombudstjänsterna post/paket och apoteksvaror tillgängligt inom 20 km
  • Alla 13 kommuner i Östergötland har en aktuell kommunal serviceplan

Årliga prioriteringar och insatser

Varje år antas en handlingsplan som bygger på uppföljning av målen och en omvärldsanalys. Planen innehåller årets aktiviteter och prioriteringar av stödinsatser. Platser där stödinsatser är möjliga kallas prioriterade geografier och visas på en karta.

Arbete för ökad tillgänglighet

Region Östergötland prioriterar att arbeta för tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel och ombudstjänster, kommunal och regional serviceplanering, samordning av serviceslag samt samordning av kommersiell och offentlig service.

Betaltjänster som ingår i Tillväxtverkets nationella definition av grundläggande kommersiell service behandlas i Länsstyrelsen Östergötlands Betaltjänststrategi för Östergötland och ingår inte i Regionalt serviceprogram.

Stöd att söka för kommersiell service på landsbyder

Det är förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) som säger att företag och kommuner kan få stöd för att främja kommersiell service i gles- och landsbygder.

Stöd för kommersiell service landsbygd

Kontakt

Malin GumaeliusStrateg, regional serviceplaneringEnheten för regional planering