regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Serviceplanering

För att en plats ska vara attraktiv för boende, besökare och företag behövs en grundläggande nivå av kommersiell service.

Regionalt serviceprogram Östergötland 2023-2030

Syftet med arbetet är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i Östergötlands landsbygder. Målet är att människor och företag ska kunna bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd.

Prioriteringar och insatser

De verktyg Region Östergötland har att använda i genomförandet av Regionalt serviceprogram är prioriteringar och insatser av stöd och främjande av företagande, samverkan med kommunerna, rumslig planering, utpekande av orter eller noder som viktiga för god tillgänglighet till service, samt kollektivtrafik. Till kommersiell service räknas dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, apoteksvaror och paketutlämning.

Arbete för ökad tillgänglighet

Region Östergötland prioriterar att arbeta för tillgänglighet till dagligvaror, drivmedel och grundläggande betaltjänster samt med kommunal och regional serviceplanering.

Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för betaltjänstuppdraget och det övergripande syftet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Till grundläggande betaltjänster räknas möjligheten att ta ut kontanter, möjligheten att betala räkningar och ta betalt (betalningsförmedling) och möjligheten att sätta in (deponera) dagskassor på bankkonto

Stöd att söka för kommersiell service på landsbyden

Det är förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) som säger att företag och kommuner kan få stöd för att främja kommersiell service i gles- och landsbygder.

Stöden ska hjälpa till att dagligvaror finns tillgängliga utifrån geografi och befolkning.

Senast uppdaterad

Kontakt

Malin GumaeliusStrateg, regional serviceplaneringEnheten för samhällsplanering