regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Storregional planering

Sju län som fungerar som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Det ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för människor och företag.

Sju län i gemensam storregional planering

De sju länen, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Stockholm ger underlag för ett varierat och starkt näringsliv med högt kunskapsinnehåll liksom för ett kulturliv med bredd och spets. De sju länen samarbetar därför kring storregional planering i östra Mellansverige (ÖMS).

Östra Mellansverige kan och bör dra nytta av Stockholms befolkningsmässiga, ekonomiska och beslutsfattande roll som motor i den framtida utvecklingen av hela östra Mellansverige. Samtidigt är regionens olikheter, såväl vad gäller boendemiljöer som näringsmässig specialisering, en viktig drivkraft för en mer sammankopplad region

Mål för det storregionala samarbetet

Stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS, är det övergripande målet för det storregionala samarbetet och utvecklingen i östra Mellansverige.

Den strategiska inriktningen för att nå målen är att:

  • Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna
  • Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Länka samman de storregionala nodstäderna med i första hand Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser
  • Stärk ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund
  • Utveckla en resurseffektiv godsförsörjning

Samarbete skapar förutsättningar att nå målen

För att konkret bidra till detta samarbetar länen i östra Mellansverige (och Gotland) i En bättre sits.

I En bättre sits är en samverkan kring transportinfrastrukturplanering som understödjer den strategiska inriktningen i den storregionala planeringen.

Syftet är att påverka den nationella planeringen genom en gemensam prioritering av åtgärder.

Förbindelser mellan nodstäder stärker sambanden

De sju länen i östra Mellansverige fungerar allt mer som en gemensam, funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större städerna (här kallade nodstäder) i östra Mellansverige, Stockholm och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka sambanden.

De utvecklas framförallt i de starka pendlingsstråken till och från Stockholm, men också mellan närliggande större städer i dessa stråk. Detta visar Nodstadsrapporten som tagits fram inom ÖMS-samarbetet.

Nodstadrapporten om sambanden mellan de större städerna i Östra Mellansverige

Nodstäderna utvecklas framförallt i de starka pendlingsstråken till och från Stockholm, men också mellan närliggande större städer i dessa stråk. Detta visar Nodstadsrapporten som tagits fram inom ÖMS-samarbetet.

Kartläggning av nodstädernas planering

Rapporten innehåller en kartläggning av nodstädernas planering, och en inledande analys av hur planeringen bidrar till hållbar förtätning och regionförstoring, för såväl invånare som universitet, högskolor och näringsliv.

Viktigt att utveckla det lokala näringslivet

Rapporten visar att det är viktigt för nodstäderna att utveckla det egna näringslivet och skapa attraktiva lägen för att stärka rollen som regionala tillväxtcentra. Det har också varit en avgörande del i utvecklingsarbetet att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Linköping och Norrköping är våra regionala nodkommuner

Region Östergötland arbetar vidare med nodstadskommunerna Linköping och Norrköping, och kommunerna i länet för att fortsatt analysera innehållet i rapporten. På storregional nivå ser Region Östergötland fram emot att tillsammans med de andra regionerna utveckla samverkan kring nodstäderna och deras utveckling.

Kontakt

Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering
Storregional planering karta över området som ingår.