regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

ÖMS 2050

ÖMS 2050 har tagits fram gemensamt av de regionalt utvecklingsansvariga i östra Mellansverige (ÖMS), det vill säga Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län och Gävleborgs län, samt Mälardalsrådet.

Sedan flera år finns det en dialog och samverkan inom ramen för länens respektive regionala utvecklingsarbete som bygger på ömsesidig nytta. Utgångspunkterna och slutsatserna är alltså gemensamma för hela östra Mellansverige.

ÖMS 2050 är en process med syftet att samordna storregional planering i östra
Mellansverige. En central utgångspunkt är behovet av att hantera befolknings-
tillväxten till 2050 på cirka 1,6 miljoner människor i ÖMS på ett så bra sätt som möjligt
utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna, där social hållbarhet är i centrum, ekologin
sätter ramarna och där ekonomin är ett medel och en förutsättning. Var bostäder och
arbetsplatser byggs har stor påverkan på bland annat tillgänglighet, färdmedelsval,
klimatutsläpp och markåtgång. De storregionala funktionella sambanden och det
övergripande transportsystemets roll är grundläggande frågor som hanteras
gemensamt.

ÖMS 2050 är ett gemensamt underlag för storregional samhällsplanering och är
vägledande för regioner och kommuner. Det övergripande målet med det storregionala
samarbetet och utvecklingen i östra Mellansverige är en stärkt hållbar konkurrens-
kraft genom effektiv resurs- och markanvändning och samverkan i en storregional
struktur som främjar den funktionella sammankopplingen i östra Mellansverige. I det
framtida arbetet med respektive läns regionala utvecklingsstrategier eller rumsliga
strukturer bör det finnas tydliga kopplingar till det storregionala perspektivet. Det är
vår förhoppning att ÖMS 2050 kan fylla den rollen genom att presentera en samman-
hållen strategisk inriktning för samverkan och kring planering i östra Mellansverige.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2018

Kategori: Regional planering

Storlek och typ: 21.6mb - PDF