regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Sveriges sista vecka som ordförande i Europeiska unionens råd

  Under perioden 1 januari till 30 juni 2023 har Sverige suttit som ordförande i Europeiska unionens råd. Med anledning av att det svenska ordförandeskapet börjar gå mot sitt slut har EU-kontoret sammanställt delar av det arbete som bedrivits under våren.
  Aktuellt
 • Central Baltic-programmets tredje utlysning öppnar i höst

  Den 25 september – 16 oktober är det dags att söka finansiering för samarbetsprojekt inom Central Baltic-programmet. Detta är ett Interreg-program mellan Sverige, Finland (inkl. Åland), Estland och Lettland som avser att förbättra livet i Östersjöregionen. Under perioden 2021–2027 finns totalt 122 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) tillgängligt för utvecklingsprojekt där minst två länder samarbetar.
  Aktuellt
 • EU för hälsa publicerar 12 nya utlysningar under arbetsprogrammet 2023

  HaDEA offentliggjorde den 15 juni 12 nya ansökningsomgångar för utlysningar inom arbetsprogrammet EU för hälsa 2023 med sista ansökningsdag 17 oktober. Utlysningarna inkluderar bland annat stöd till psykisk hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård, icke smittsamma sjukdomar, cancer och medicintekniska produkter. Utlysningarna har en totalbudget på 19 960 000 euro.
  Aktuellt
 • Linköpings universitet utsedd till värd för superdatorn Arrhenius

  Linköpings universitet har utsetts till värd för en ny medelstor superdator. Datorn, som uppskattas bli en av världens 20 snabbaste datorer, kommer att vara en resurs för forskning, industri och offentlig sektor i hela Europa.
  Aktuellt
 • SveReg-konferens i Bryssel den 20-21 juni

  Representanter från svenska regioner och städer samlades den 20-21 juni 2023 i Bryssel för att diskutera sammanhållningspolitikens framtid. Under dagarna delades perspektiv mellan lokal, regional och EU-nivå om knäckfrågorna inför nästa programperiod och hur svenska kommuner och regioner kan influera politiken.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • EU:s klimatvetenskapliga råd rekommenderar minst 90 procent nettonollutsläppsminskning i EU:s nya klimatmål för 2040

  Efter två år av intensiva förhandlingar är nu EU:s stora klimatpaket Fit for 55 , som ska minska unionens utsläpp med 55 procent till 2030 (jämfört med 1990 års nivåer), nästan i hamn. I samband med att EU börjar blicka förbi ambitionerna för 2030 har EU:s klimatvetenskapliga råd, även kallat EU:s klimatpanel, gjort en rapport med rekommendationer för 2040.
  Aktuellt
 • Naturrestaureringslagen undviker avslag i parlamentets miljöutskott - vad händer nu?

  Röstningen om den omtalade naturrestaureringslagen har nu nått ENVI-utskottet, som den 15 juni gjorde sin första bedömning, men kontroversen kring lagen kvarstår.
  Aktuellt
 • Ministerrådet antar rekommendation för att intensifiera EU:s insatser mot antimikrobiell resistens

  Ministerrådets rådsrekommendation har syftet att stärka människor, djur och miljöns hälsa genom en återhållsam användning av antimikrobiella medel. Antimikrobiella medel är läkemedel som används för att förebygga och behandla infektioner hos människor, djur och växter. De omfattar antibiotika, antivirala läkemedel, svampmedel och antiparasitmedel. Rekommendationerna omfattar mål för minskad användning av dessa, samt att stärka nationella handlingsplaner.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen lägger fram rådsrekommendationer för social ekonomi

  Social ekonomi är ett samlingsnamn på den del av ekonomin som sätter människor, samhälle och miljö framför vinst. EU-kommissionen har den 13 juni lagt fram ett förslag till rådsrekommendationer om hur medlemsländerna bör utforma och genomföra strategier för den sociala ekonomin. I kombination med de nya rekommendationerna har även en ny webbplats öppnats, portalen ”Social economy Gateway”, som ger information för och om den sociala ekonomin i Europa.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Hur ökar vi Sveriges deltagande i EU:s ramprogram?

  Sverige behöver ta lärdom av våra grannländer och öka deltagandet i Horisont Europa. Det menar Vinnova, som höll i ett seminarium med anledning av publiceringen av rapporten Mervärden av att delta i EU:s ramprogram som sammanställer det svenska deltagandet.
  Aktuellt
 • 120 miljoner euro till innovationsprojekt i städer

  Den 31 maj 2023 öppnade European Urban Initiative (Europeiska stadsinitiativet, EUI) en ansökningsomgång värd 120 miljoner euro för innovativa projekt som ska utveckla och testa nya lösningar för att ta itu med aktuella utmaningar i städer. EUI lanserade en första ansökningsomgång i oktober 2022, till stöd för New European Bauhaus, som nyligen avslutades med 99 ansökningar från 21 medlemsländer. En andra ansökningsomgång för innovativa stadsåtgärder offentliggjordes alltså i slutet av maj 2023 i syfte att göra städer grönare, säkerställa hållbar turism och ta tillvara talanger.
  Aktuellt
 • EU:s medlemsländer enade om viktiga delar av migrations- och asylpakten

  Efter år av förhandlingar har EU:s medlemsländer enats om viktiga delar av migrations- och asylpakten. Pakten innebär bättre fördelning av asylansökningar, harmoniserade asylprocesser och förändrat regelverk för arbetstagare från tredjeland.
  Aktuellt
 • EUREGHA:s årsmöte i Region Östergötland 12-13 juni

  Den 12-13 juni stod Region Östergötland värd för det europeiska nätverket EUREGHA:s årsmöte som föregicks av en dags studiebesök i Östergötland. Representanter från flera regioner runtom i Europa reste till Östergötland för att delta. Studiebesök hos vårdcentrum Finspång och Linköpings universitetssjukhus följdes av ett heldagsmöte i Linköping tillsammans med nätverkets medlemsregioner.
  Aktuellt
 • EU kommissionen publicerar en ny övergripande strategi för psykisk hälsa

  Strategin för psykisk hälsa presenterades av EU-kommissionen den 7 juni och har syftet att behandla psykisk hälsa inom alla policyområden. Strategin kommer att rikta in sig på tre ledande principer: mer förebyggande åtgärder, öka tillgången till högkvalitativ och överkomlig psykisk vård och behandling samt återanpassning till samhället efter tillfrisknande.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Skydd av jobb och arbetstagare: slutrapport bekräftar att SURE- instrumentet mildrade effekterna av covid-19 pandemin

  SURE-instrumentet är det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risk för arbetslöshet i en krissituation. Nu publiceras EU-kommissionens femte halvårsrapport om genomförandet av SURE-instrumentet. EU-kommissionen analyserade SURE:s inverkan på arbetslöshet, ekonomi och dess effekter i sin halvårsrapport. Rapporten visade att den var avgörande för att mildra pandemins negativa konsekvenser under år 2020 och underlättade för den ekonomiska återhämtningen året därefter.
  Aktuellt
 • Europaparlamentets gemensam position för direktivet om företags tillbörliga aktsamhet (due diligence)

  Europaparlamentet har den 1 juni röstat om nya regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagsstyrning enligt företagshållbarhetsdirektivet (due diligence directive). Det nya direktivet om tillbörlig aktsamhet kommer enligt förslaget kräva att företag identifierar, och vid behov förhindrar, avslutar eller mildrar de negativa effekterna av deras aktiviteter. Detta inkluderar barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald.
  Aktuellt
 • EU:s kompetenspakt – en tidig framgångssaga

  Kompetenspakten, som lanserades den 19 november 2020, för samman relevanta arbetspartners i att identifiera kompetensbehov och åtgärder för att vidareutbilda arbetare. Redan nu, visar siffrorna från den första årsrapporten, har två miljoner personer gynnats av utbildningsaktiviteter under pakten.
  Aktuellt
 • Framgång i jämlikhet och ekonomisk tillväxt i EU medan miljöarbetet går back

  Eurostat publicerade den 24 maj 2023 sin årliga rapport om hur EU uppfyller Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling, vilka antogs av Förenta Nationerna (FN) i september 2015. Rapporten visar att EU har gjort framsteg inom de flesta av de utsatta målen under de senaste fem åren fram till 2021/2022. På tre områden backar dock EU, nämligen inom klimat, ”liv på land” och partnerskap för de globala målen.
  Aktuellt
 • Delta vid prisceremonin till New European Bauhaus Prizes 2023

  Anmälan för att delta vid prisceremonin till årets New European Bauhaus (NEB) Prizes står nu öppen. Ceremonin kommer att hållas under ett event den 22 juni 2023 och går att följa både på plats i Bryssel och online.
  Aktuellt