regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU kommissionen publicerar en ny övergripande strategi för psykisk hälsa

Strategin för psykisk hälsa presenterades av EU-kommissionen den 7 juni och har syftet att behandla psykisk hälsa inom alla policyområden. Strategin kommer att rikta in sig på tre ledande principer: mer förebyggande åtgärder, öka tillgången till högkvalitativ och överkomlig psykisk vård och behandling samt återanpassning till samhället efter tillfrisknande.

God psykisk hälsa är viktig genom hela livet i alla delar av ens liv, i arbete, skola och privatliv. Politik som främjar en god mental hälsa inom områden som utbildning, ungdom, konst och kultur, miljö, sysselsättning, sammanhållning, forskning och innovation, socialt skydd, hållbara städer och den digitala världen, behövs för att förbättra mental hälsa och stärka motståndskraften i EU.

Frågor om hälsa och sjukvård är områden där EU har begränsade befogenheter men hinder för god psykisk hälsa kan inte övervinnas inom hälsoområdet enbart menar EU-kommissionens hälsokommissionär Stella Kyriakides.

Insatser mot psykisk ohälsa som kommer ingå i strategin handlar bland annat om att främja god psykisk hälsa med fokus på att skydda barn och unga i deras mest formativa år. Investeringar i utbildning och kapacitetsuppbyggnad inom området kommer ske genom stöd till nationella reformer och bättre psykisk hälsa på arbetsplatsen kommer göras genom EU-omfattande informationskampanjer från Europeiska arbetsmiljöbyrån Länk till annan webbplats. (EU-OSHA). EU vill även rikta extra stöd till utsatta grupper såsom äldre och individer med svår social och ekonomisk situation.

Medlemsstaterna uppmanas att anta ett tillvägagångssätt som främjar mental hälsa i alla politikområden. Särskilt fokus bör läggas på främjande, förebyggande, tidiga insatser, att ta itu med stigma samt säkerställa social integration av människor som lever med psykiska hälso-problem. Dessutom bör medlemsstaterna stödja program för att hjälpa människor till anställning eller delta i program för återgång till arbete. Den digitala domänen medför psykosociala risker som påverkar människor, organisationer och ekonomier, särskild uppmärksamhet behövs därför även inom digitala sektorn för att främja balansen mellan arbete, utbildning och privatliv.

Bakgrund

Under Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen i september 2022 uppmuntrade hon till en ny övergripande strategi för psykisk hälsa. Pandemin förvärrade Europas psykiska hälsa och för att hantera krisen satta EU-kommissionen psykisk hälsa i fokus genom att införa 20 flaggskeppsinitiativ Länk till annan webbplats. och satsa 1,2 miljarder euro till olika finansieringsinstrument på området.

De 20 initiativen är klustrade under åtta kategorier:

Integrering av mental hälsa över gränserna

Tidigt förebyggande arbete mot mental hälsa

Mental hälsa för unga och barn

Initiativ för utsatta grupper

Psykosociala risker på jobbet

Förbättra tillgången till behandling och vård

Arbete mot stigmatisering av psykisk ohälsa

Global mental hälsa

Läs mer om initiativen i EU:s övergripande strategi för psykisk hälsa på EU-kommissionens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan