regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

120 miljoner euro till innovationsprojekt i städer

Den 31 maj 2023 öppnade European Urban Initiative (Europeiska stadsinitiativet, EUI) en ansökningsomgång värd 120 miljoner euro för innovativa projekt som ska utveckla och testa nya lösningar för att ta itu med aktuella utmaningar i städer. EUI lanserade en första ansökningsomgång i oktober 2022, till stöd för New European Bauhaus, som nyligen avslutades med 99 ansökningar från 21 medlemsländer. En andra ansökningsomgång för innovativa stadsåtgärder offentliggjordes alltså i slutet av maj 2023 i syfte att göra städer grönare, säkerställa hållbar turism och ta tillvara talanger.

Med en budget på 450 miljoner euro under 2021-2027 bygger initiativet på de positiva resultaten av det tidigare initiativet Innovativa åtgärder i städerna, som stödde 86 projekt med 372 miljoner euro från 2014-2020 i hela EU. Den andra utlysningen för innovativa projekt som EUI officiellt lanserade har en budget på 120 miljoner euro från den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Utlysningen är öppen till den 5 oktober 2023.

Denna ansökningsomgång är öppen för alla städer i EU och riktas åt projekt med fokus på ett av ämnena Grönare städer, Hållbar turism och Tillvaratagande på talanger i krympande städer.

Projekt för grönare städer bör sikta mot att leverera konkreta innovativa lösningar på grön infrastruktur för att bättre ta itu med biologisk mångfald, föroreningar, resurs- och klimatutmaningar, vilket i hög grad bidrar till den gröna omställningen inom ramen för sammanhållningspolitikens investeringar. Temat "Grönare städer" Länk till annan webbplats. kopplar samman ett antal myndigheter, typer av initiativ och lagstiftningsåtgärder på plats. Kommuner anses vara lämpade att överbrygga mellan olika myndigheter och avdelningar, samtidigt som de experimenterar med innovativa lösningar för grön infrastruktur, och på så sätt förbättrar kunskapsbasen för temat. Med en förhoppning om att de även har medborgarnas förtroende, vilket är avgörande för att få lokal acceptans för gröna infrastrukturprojekt, bör projekten även involvera lokala berörda parter.

Temat "Hållbar turism" Länk till annan webbplats. ämnar stödja en långsiktig grön och digital omvandling och resiliens i turismens ekosystem. Inom detta område strävar utlysningen efter att förbättra villkoren för både invånare och besökare i städer. Erfarenheterna ifrån Covid-19-pandemin visar att besöksnäringen är en sårbar vid samhällskriser som påverkar internationellt resande. Turismekosystemets förmåga att återhämta sig och investera har kraftigt försvagats av pandemin, med det största uppskattade investeringsgapet bland alla industriella ekosystem, vilket ger upphov till nya satsningar. Stadsmyndigheter har dock inte bara till uppgift att hantera effekterna av Covid-19, utan står också inför särskilda utmaningar i samband med hållbar stadsturism, till exempel att ha balans mellan besökarnas och invånarnas behov, överbelastning av turistflöden i städer, tillgänglighet till offentliga utrymmen och tjänster samt miljömässiga och sociala utmaningar till följd av "överturism". Projekt inom detta tema bör stärka kulturens och den hållbara turismens roll för ekonomisk utveckling, social integration och social innovation samt främja en integrerad och inkluderande social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kultur, naturarv, hållbar turism och säkerhet i stadsområden.

I meddelandet "Att ta tillvara på talanger i Europas regioner" Länk till annan webbplats., från den 17 januari 2023, identifierar EU-kommissionen 82 regioner i 16 medlemsstater som står för nästan 30 procent av EU:s befolkning och som drabbas hårdast av en minskning av befolkning i arbetsför ålder, i kombination med en låg och stillastående andel utexaminerade från högre utbildning, eller av utflyttning av befolkning i åldern 15-39 år. Med temat "Tillvaratagande av talanger i krympande städer" Länk till annan webbplats. riktas fokus speciellt åt dessa regioner och projekt som syftar till att behålla och locka till sig talanger. Kommissionens meddelande framhåller att dessa utmaningar kommer att kräva mobilisering av ett flertal befintliga EU-instrument och strategier för att stödja ekonomi och utveckling av rätt kompetens för att locka till sig verksamheter med hög potential.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan