regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

 Johannes Frandsen
Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Rådet enade om ståndpunkt gällande elmarknadsreformen

Den 19 juni enades rådet om sin synpunkt om förslag till förordning om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energ Länk till annan webbplats.i, även kallat Remit-förordningen . Syftet är att öppna upp för en rättvis konkurrenskraft och motverka obefogad marknadspåverkan på EU:s energimarknad. Remit-förordningen är en del av EU:s reform av EU:s elmarknad som kommissionen presenterade i mars. Genom förordningen skärps kraven på marknadsaktörer från tredjeländer, de nationella tillsynsmyndigheternas roll stärks och mindre administrativ börda, i form av kriterier, ska underlätta för medlemsstaterna att fastställa böter.

Möte i rådet gällande rättsliga och inrikes frågor

Den 8-9 juni möttes EU:s justitie- och inrikesministrar i Luxemburg för det andra mötet Länk till annan webbplats. i rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) via det svenska ordförandeskapet. Under mötet diskuterades Schengenområdet utifrån kommissionens rapport om Schengenläget 2023 där rådet fastställde prioriteringar för området för kommande år. Inre säkerhet och rättsliga frågor låg även på agendan. En gemensam bekämpning av terrorism och extremism samt en lägesrapport från inrättandet av en expertgrupp som ska arbeta med att underlätta för medlemsstaterna att få tillgång till digital information kopplat till brottslighet diskuterades. Rådet antog under mötets andra dag en gemensam ståndpunkt om EU:s kamp mot organiserad brottslighet. Det gäller fem olika områden:

 1. EU ska ha möjlighet att förverka omotiverad förmögenhet.
 2. Stärka yttrandefriheten genom att förhindra rättegångsmissbruk mot framförallt journalister.
 3. Uppdatera EU:s lagstiftning om människohandel.
 4. Kriminalisera ett antal handlingar gällande våld i nära relationer och våld mot kvinnor.
 5. Fastställa minimipåföljder för kringgående och överträdelser av EU:s sanktioner.

Överenskommelser om klimatpaketet Fit for 55

Den 16 juni bekräftades att ytterligare två delar i Fit for 55 Länk till annan webbplats. har överenskommits. Det omfattande lagpaketet innehåller konkreta lagförslag som utgör en färdplan för hur EU ska nå sina klimatmål. Med detta kommer EU inom kort ha nya lagar på plats om att andelen hållbara bränslen inom flygsektorn och andelen förnybar energi ska öka.

Under svenskt ordförandeskap har rådet nått preliminära överenskommelser med Europaparlamentet om:

 • förnybar energi,
 • energieffektivisering,
 • utbyggnad av laddinfrastruktur,
 • hållbara bränslen för sjötransport,
 • hållbara bränslen för lufttransporter.

Under våren har även följande lagförslag slutligt godkänts:

 • översynen av EU:s utsläppshandelssystem,
 • en social klimatfond,
 • gränsjusteringsmekanismen för koldioxid,
 • förordningen om ansvarsfördelning,
 • förordningen om markanvändning, skogsbruk och jordbruk,
 • skärpta krav på koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar.

Miljörådet enat om allmän riktlinje för natur

Den 20 juni antog EU.s miljö- och klimatministrar en allmän riktlinje om förordningen om naturrestaurering under sitt möte i Luxemburg. En majoritet av länderna gav grönt ljus till ståndpunkten, och sex länder röstade nej, däribland Sverige.

Under mötet diskuterades även bland annat ett lagförslag om normer för koldixidutsläpp för nya tunga fordon och ett förslag till direktiv om luftkvalitet.

Miljörådets möte 20 juni Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan