regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Sveriges sista vecka som ordförande i Europeiska unionens råd

Foto: Axel Öberg/Regeringskansliet
Foto: Axel Öberg/Regeringskansliet

Under perioden 1 januari till 30 juni 2023 har Sverige suttit som ordförande i Europeiska unionens råd. Med anledning av att det svenska ordförandeskapet börjar gå mot sitt slut har EU-kontoret sammanställt delar av det arbete som bedrivits under våren.

Sverige befinner sig nu i sin sista vecka som ordförandeland i Europeiska unionens råd. Sverige tog över ordförandeskapsklubban i EU:s ministerråd för tredje gången i det kanske allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget. Samtidigt pågår en omfattande omställning inom energi och klimat på EU-nivå, för att möta de utmaningar som Europa står inför. EU:s klimatpaket Fit for 55 likväl som förordningen för ett europeiskt hälsodataområde är några av de lagförslagen som har legat på agendan under det svenska ordförandeskapet.

Vad har hänt?

Den 15 december lade regeringen fram ordförandeskapets arbetsprogram och de fyra prioriteringarna inför vårens ordförandeperiod. Prioriteringarna inkluderar: säkerhet – enighet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval.

Säkerhet – enighet

Sveriges ordförandeskap har prioriterat såväl fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina och press på Ryssland som stöd för Ukrainas väg mot EU. Den 24 februari, på årsdagen av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina, skärpte EU sanktionerna mot Ryssland Länk till annan webbplats.. Detta var det första sanktionspaketet som antogs under svenskt ordförandeskap. Ett elfte sanktionspaket Länk till annan webbplats. färdigställdes den 23 juni, i syfte att ytterligare begränsa Rysslands tillgång till teknik och industrivaror som används i vapensystem. Sveriges roll har varit att leda diskussionerna mellan medlemsstaterna och få till stånd en överenskommelse om sanktionerna, som antas genom enhällighet.

Åtgärder har fokuserats kring dels gemensamma insatser för att motverka Rysslands aggression mot Ukraina, dels genomförandet av den strategiska kompassen Länk till annan webbplats., som rådet godkände den 21 mars. Kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet har även legat på ordförandeskapets agenda, inte minst genom ett informellt möte med EU:s inrikes- och justitieministrar Länk till annan webbplats. den 26 januari, där kampen mot brottslighet i den digitala eran var en av huvudpunkterna.

Konkurrenskraft

Att skapa förutsättningar för digital handel och bidra till grön omställning, innovation, tillväxt och jobbskapande inom EU och partnerländerna har varit centralt under våren. För att kunna hantera långsiktiga utmaningar har därmed insatser för att driva på den ekonomiska tillväxten prioriterats.

Under ordförandeskapets gång har bland annat ett förstärkt samarbete mellan EU och USA säkrats genom högnivåmötet inom handels- och teknikrådet Länk till annan webbplats. (TTC) den 30-31 maj och i ministermötet om rättsliga och inrikes frågor Länk till annan webbplats. den 20-21 juni.

Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland Länk till annan webbplats. undertecknades i rådet den 27 juni. Avtalet kommer att medföra betydande ekonomiska möjligheter och innehåller de mest ambitiösa hållbarhetsåtaganden EU någonsin inkluderat i ett handelsavtal. Rådet kommer även ge EU-kommissionen mandat att inleda förhandlingar om avtal om regler för digital handel med Singapore och Sydkorea, samt besluta om att anta gemensamma principer för digital handel med Japan.

Grön omställning och energiomställning

Arbetet för att komma till rätta med höga och volatila energipriser och samtidigt behandla långsiktiga reformer av energimarknaden har fortsatt under våren. Ledord i dessa åtaganden har varit att genom att leva upp till högt ställda klimatmål främjas tillväxt och konkurrenskraft. För att Europa ska kunna föregå med gott exempel har ordförandeskapet nått ett flertal överenskommelser om klimatlagpaktetet Fit for 55 Länk till annan webbplats. och samtidigt pådrivit påskyndande åtgärder för energiomställningen. Ett exempel på detta är genom ett förslag till ny elmarknadsdesign Länk till annan webbplats. som energirådet enades om den 21 juni.

Ambitionerna för den gröna omställningen uppvisas inte minst genom ekodesignförordningen Länk till annan webbplats., som rådet antog sin ståndpunkt för den 22 maj. Förordningen har i syfte att säkra att produkter på EU-marknaden är ändamålsenliga och redo för den gröna omställningen.

Naturrestaureringslagen Länk till annan webbplats., som har har stått i fokus i EU den senaste tiden, har även legat på rådets bord. I miljörådet enades ministrarna om en allmän riktlinje för förslaget den 20 juni under svenskt ordförandeskap.

Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

För att bidra till en stärkt respekt för demokratiska värden och rättsstatsprincipen i samtliga EU:s medlemsländer har ordförandeskapet fokuserat på bland annat utfrågningar enligt artikel 7 i EU-fördraget och anordnandet av ett symposium om demokrati och rättsstatsprincipen. Den 21 mars genomfördes även den årliga rättsstatsdialogen Länk till annan webbplats. och landspecifika diskussioner hölls med fem länder. Denna gång var Finland, Slovakien, Belgien, Bulgarien och Tjeckien i fokus.

Efter flera år av förhandlingar fattade EU:s ministerråd den 1 juni beslutet om att ansluta sig till Istanbulkonventionen Länk till annan webbplats. – en prioritet för det svenska ordförandeskapet. Konventionen, som lades fram redan 2011, handlar om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, är den första juridiskt bindande konventionen av sin sort.

Den 9 juni kom även rådet överens om en gemensam migrations- och asylpakt Länk till annan webbplats., som medför bättre fördelning av asylansökningar, harmoniserade asylprocesser och förändrat regelverk för arbetstagare från tredjeland.

Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden

Ett stort antal åtaganden har gjorts även utanför ordförandeskapets fyra prioriteringsområden. Bland annat antog ministerrådet den 13 juni rekommendationer för att intensifiera EU:s insatser mot antimikrobiell resistens Länk till annan webbplats.. Genom gemensamma insatser mot antimikrobiell resistens vill ministerrådet att EU ska minska risken för att mikroorganismer blir resistenta mot läkemedel såsom antibiotika. Rådsrekommendationerna omfattar mål för att minska användningen av antimikrobiella medel till år 2030, förstärkning av nationella handlingsplaner samt att utföra fler kommunikativa kunskapshöjande insatser inom området.

Utöver de av ordförandeskapet planerade åtgärderna sker även händelser som inte går att förutse. Ett exempel på detta är jordbävningarna i Turkiet och Syrien. Ordförandeskapet aktiverade den 6 februari rådets krismekanism (IPCR) Länk till annan webbplats. för att samordna EU:s och medlemsstaternas hjälpinsatser, samt anordnade med kommissionen en givarkonferens till stöd för drabbade som samlade in sju miljarder euro.

Covid-19-pandemin, jordbävningarna i Turkiet och Syrien och det ryska anfallskriget mot Ukraina har även visat på vikten av öppna data. Under ordförandeskapet togs därför en deklaration tagits fram, den så kallade Lund-deklarationen Länk till annan webbplats., som beskriver hur samhället kan öka nyttan av forskningsdata och hur omställningen till öppen vetenskap bör främjas.

Efter sex intensiva månader som ordförandeland i ministerrådet kan de svenska ministrarna snart pusta ut och den 1 juli lämnar Sverige över ordförandeklubban över till Spanien. Den nya ordförandeskapstrion, Spanien, Belgien och Ungern, kommer att ta vid och med det även ett nytt trioprogram för perioden 1 juli 2023 – 31 december 2024.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan