regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hur ökar vi Sveriges deltagande i EU:s ramprogram?

Sverige behöver ta lärdom av våra grannländer och öka deltagandet i Horisont Europa. Det menar Vinnova, som höll i ett seminarium med anledning av publiceringen av rapporten Mervärden av att delta i EU:s ramprogram som sammanställer det svenska deltagandet.

I rapporten Länk till annan webbplats. Mervärden av att delta i EU:s ramprogram analyserar Faugert & Co Utvärdering, på uppdrag av Vinnova, det svenska deltagandet i ramprogrammen Horisont 2020 och Horisont Europa och vad som driver såväl företag som offentliga aktörer att delta. Rapporten pekar på många fördelar med nätverkande på EU-nivå, som i sin tur leder till nya kunder och leverantörer, kompetensutveckling och vikten av att veta vad som är på gång, vilka behov som finns och att kunna vara med och påverka när EU-kommissionen utformar nya lagar och regler och planerar nya satsningar och program. Stora företag, menar utförarna av rapporten, gynnas särskilt av ett större deltagande, genom att långsiktigt säkra den egna kompetensutvecklingen och få förståelse för samhällsutvecklingen och behov i Europa såväl som att få möjlighet att påverka lagstiftning och standarder.

Trots de mervärden som rapporten lyfter lever det svenska deltagandet inte upp till förväntan. Ett av målen i den nationella strategin för ökat deltagande i Horisont Europa är att Sverige ska få minst 3,7 procent av totalt beviljade medel. Med samma ambitionsnivå som exempelvis Norge och Spanien uppskattar man att Sverige hade legat på runt sex procent, vilket rapportförfattarna menar ger upphov till högre ambitioner i strategin.

En annan punkt som lyfts i seminariet var vikten av att upplysa om samhällsnyttan av svenskt deltagande i programmet. Britta Fängström, senior rådgivare på Formas, lyfter att det ömsesidiga lärandet och delade perspektiv är av högsta vikt när det kommer till internationella samarbeten, för att gemensamt kunna tackla samhällsutmaningar.

Rapporten lyfter även fram vissa goda exempel, med grannländerna Norge och Finland i framkant. Norge visar prov på ett aktivt deltagande i ramprogrammen genom flera olika slags bidrag för att aktivt stimulera till att söka EU-projekt. Finlands exempel visar även att aktörers engagemang på EU-nivå i större grad leder till nationell finansiering än tvärt om.

Mer om seminariet kopplat till rapporten går att läsa på Vinnovas hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan