regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Skydd av jobb och arbetstagare: slutrapport bekräftar att SURE- instrumentet mildrade effekterna av covid-19 pandemin

SURE-instrumentet är det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risk för arbetslöshet i en krissituation. Nu publiceras EU-kommissionens femte halvårsrapport om genomförandet av SURE-instrumentet. EU-kommissionen analyserade SURE:s inverkan på arbetslöshet, ekonomi och dess effekter i sin halvårsrapport. Rapporten visade att den var avgörande för att mildra pandemins negativa konsekvenser under år 2020 och underlättade för den ekonomiska återhämtningen året därefter.

SURE Länk till annan webbplats. var ett viktigt verktyg för att genomföra EU:s övergripande strategi för att skydda arbetskraften efter pandemin. 98,3 miljarder euro betalades ut genom instrumentet till 19 medlemsländer mellan år 2020-2021 för att bekämpa de negativa ekonomiska och social konsekvenserna från pandemi. Medlen överfördes till de mottagande medlemsstaterna i form av lån för att hjälpa dem att täcka kostnaderna för finansieringen av åtgärder som en reaktion på pandemin. Utbetalningarna hade syftet att finanserna nationella system för bland annat korttidsarbete, hjälp till egenföretagare samt hälsorelaterade insatser. Efter utbetalningen tillsattes en noggrann övervakning för att säkerställa att stödet från SURE användes korrekt, genom bland annat halvårsrapporter. SURE-instrumentet antogs av EU-kommissionen i september 2020 och upphörde att gälla i december 2022.

Allt finansiellt stöd från SURE har nu använts. Nästan hälften av utgifterna gick till system för korttidsarbete och åtgärder för egenföretagare. SURE fortsatte även enligt slutrapporten att skydda sysselsättningen i EU under första halvan av 2021. I rapporten kommer EU-kommissionen fram till att medlemsstaterna har spenderat 122 miljarder euro på åtgärder med SURE-finansiering och omkring 13 miljoner arbetare inom små och medelstora företag har gynnats av finansieringen. Generellt sätt bedöms SURE-finansieringen bidragit till att förhindra arbetslöshet och förbättra den ekonomiska situationen i berörda länder.

Läs mer om halvårsrapportens slutsatser via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan