regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Ministerrådet antar rekommendation för att intensifiera EU:s insatser mot antimikrobiell resistens

Rådets rekommendation Länk till annan webbplats. har i syfte att stärka människor, djur och miljöns hälsa genom en återhållsam användning av antimikrobiella medel. Den omfattar mål för att minskad användning, stärka nationella handlingsplaner, övervaka förbrukningen av antimikrobiella medel, förbättra livsmedelsproduktionen och brukande av antimikrobiella medel i livsmedel samt investera i kunskapshöjande insatser.

Genom gemensamma insatser mot antimikrobiell resistens vill ministerrådet att EU ska minska risken för att mikroorganismer blir resistenta mot antibiotika.

EU-kommissionen publicerade den 26 april 2023 ett förslag till rådsrekommendationer om antimikrobiell resistens som en del av den reformerade läkemedelslagstiftningen. Länk till annan webbplats.

Nytt initiativ för att skydda arbetstagare mot farliga kemikalier

Genom ändringsdirektivet för gränsvärden för bly och dess oorganiska föreningar och diisocynater Länk till annan webbplats. kommer nya regler att införas för exponering av kemikalier på arbetsplatser. Rådets allmänna riktlinje inför en övergångsperiod, till den 31 december 2028, som ska säkerställa att medlemsländerna har tillräckligt med tid att genomföra riskhanteringsåtgärder för att uppfylla ändringsdirektivets krav. Ministerrådet har även infört bestämmelser för arbetstagares tidigare exponering av blyhalter samt ett krav på att EU-kommissionen ska införa riktlinjer för hälsokontroller.

Nästa steg

Ministerrådet är redo att inleda förhandlingar med Europaparlamentet. Det nästkommande spanska ordförandeskapet kommer att ansvara för och inleda förhandlingarna med europaparlamentet för att nå en överenskommelse om ändringsdirektivet.

Informellt ministermöte om jord- och skogsbrukets bidrag till hållbar utveckling

Den 11-13 juni 2023 deltog EU:s jordbruksministrar i ett informellt ministermöte i Stockholm för att diskutera jordbrukets och skogsbrukets bidrag till en resurseffektiv bioekonomi och hållbar utveckling. Mötet, som leddes av Sveriges landsbruksminister Peter Kullgren, gav tillfälle att se mer av svenska innovativa lösningar inom lantbruk, forskning och innovation och på schemat låg flera studiebesök.

Rådet enade om standarder för jämlikhetsorgan

Den 12 juni 2023 enades EU-ländernas sysselsättnings- och socialministrar om sin ståndpunkt kring två förslag om stärkta jämlikhetsorgan. Förslagen ämnar främja organens oberoende och funktion i EU, bidra till förebyggande av diskriminering och skydda offer.

Jämställdhetsorgan är offentliga institutioner som skyddar och bistår personer som utsatts för diskriminering. Enligt EU:s jämställdhetslagstiftning måste alla medlemsländer inrätta nationella jämställdhetsorgan för att hantera fall av diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung. Medlemsländernas organ och befogenheter varierar men i och med de nya reglerna kommer gemensamma EU-omfattande minimikrav att fastställas. Bland annat ska organen ges utökade befogenheter, krav på att de ska vara oberoende, ha tillräckliga resurser, krav på att offentliga insititutioner ska samråda med jämställdhetsorgan i frågor som rör diskriminiering och likabehandling samt ökade befogenheter.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan