regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ministerrådet antar rekommendation för att intensifiera EU:s insatser mot antimikrobiell resistens

Ministerrådets rådsrekommendation har syftet att stärka människor, djur och miljöns hälsa genom en återhållsam användning av antimikrobiella medel. Antimikrobiella medel är läkemedel som används för att förebygga och behandla infektioner hos människor, djur och växter. De omfattar antibiotika, antivirala läkemedel, svampmedel och antiparasitmedel. Rekommendationerna omfattar mål för minskad användning av dessa, samt att stärka nationella handlingsplaner.

Genom gemensamma insatser mot antimikrobiell resistens vill ministerrådet att EU ska minska risken för att mikroorganismer blir resistenta mot läkemedel såsom antibiotika. Rekommendationen använder en One Health-modell för antimikrobiell resistens. One health-modellen bygger på att människors, djurs och miljöns hälsa är nära sammanlänkade och att resistens enbart kan bekämpas genom gemensamma insatser för samtliga av dessa.

Rådsrekommendationerna omfattar:

  • Mål för att minska användningen av antimikrobiella medel till år 2030. Med en önskad minskning med 20 % av den totala användningen av antibiotika hos människor samt en minskning med 50 % av försäljningen i EU.
  • Förstärkning av nationella handlingsplaner baserat på One Health-modellen för att övervaka antimikrobiell resistens på alla nivåer exempelvis i sjukhus och andra vårdinstanser, i grund- och avloppsvatten samt i jordbruksmark och livsmedel.
  • Mål om att utföra fler kommunikativa kunskapshöjande insatser inom och utanför hälso-och sjukvårdssektorn samt veterinärsektorn.

Bakgrund

Redan den 29 juni 2017 presenterade EU-kommissionen en övergripande handlingsplan mot antimikrobiell resistens, där över 70 åtgärder beskrivs som omfattar både djur, miljö och mänsklig hälsa. Kampen mot antimikrobiell resistens går även i linje med den europeiska hälsounionen Länk till annan webbplats. samt programmet EU för hälsa som ger innovationsstöd för att bekämpa antimikrobiell resistens. I juli 2022 pekade EU-kommissionen och rådet ut antimikrobiell resistens som en av de mer allvarliga hälsoriskerna i Europa. Antimikrobiell resistens påverkar både ekonomi och mänsklig hälsa inom hälso-och sjukvårdssektorn. Det begränsar förmågan att förebygga och behandla infektionssjukdomar som leder till höga kostnader för EU:s medlemsländer. Antimikrobiell resistens är också ett hot mot livsmedelssäkerheten och livsmedelstryggheten eftersom den påverkar djurs hälsa och animalieproduktion.

EU-kommissionen publicerade den 26 april 2023 ett förslag till rådets rekommendationer om intensifiering av EU:s åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens Länk till annan webbplats. som en del av den reformerade läkemedelslagstiftningen. Den 13 juni antog rådet rekommendationerna som kommer offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan