regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Överenskommelse om AI: förbjudna användningsområden och högriskområden

  EU:s institutioner har för första gången nått en överenskommelse för att reglera användningen av artificiell intelligens (AI). Regelverket riktar in sig på specifika områden där användningen av AI antingen är förbjuden eller anses vara högrisk, men tillåts under strikta förutsättningar och kontroller.
  Aktuellt
 • Hälsotillståndet i EU 2023

  Experter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och European Observatory on Health Systems and Policies har tagit fram 29 landspecifika hälsoprofiler för EU-länderna, Island och Norge samt en sammanfattande rapport. Landsprofilerna ligger inom initiativet ”Hälsotillståndet i EU” och ger kunskap och information om varje lands hälso- och sjukvårdssystem.
  Aktuellt
 • Rådet och Europaparlamentet antar sina ståndpunkter om det europeiska hälsodataområdet, redo för slutförhandlingar

  Under de senaste veckorna kom både Europaparlamentet och rådet överens internt om sina respektive positioner, vilket innebär att slutförhandlingar mellan parterna har kunnat påbörjas vad det gäller förslaget om ett europeiskt hälsodataområde, ett förslag som ska underlätta delning av hälsodata i Europa.
  Aktuellt
 • Belgiens prioriteringar inför ordförandeskapet i europeiska unionens råd

  Det belgiska ordförandeskapet börjar efter årsskiftet i januari. Ordförandeskapet kommer att fokusera på 6 tematiska områden; rättsstatsprincipen, konkurrenskraft, grön och rättvis omställning, social och hälso-och sjukvårdsagenda, skydda människor och gränser och främja ett globalt Europa samt att upprätthålla stöd till Ukraina. De syftar även till att stödja antagandet av den strategiska agendan 2024-2029 och förbereda diskussioner om EU:s framtid.
  Aktuellt
 • Rådet och Europaparlamentet når en överenskommelse gällande direktivet om tillbörlig aktsamhet

  Direktivet om tillbörlig aktsamhet (Due diligence) handlar om att företag ska ta större ansvar för att deras underleverantörer följer regler för social och miljömässig hållbarhet. Direktivet fastställer regler och skyldigheter för stora företag när det gäller potentiella negativa effekter på miljö och männskliga rättigheter, med avseende på företagens egen verksamhet, deras dotterbolag och affärspartners verksamhet.
  Aktuellt
 • EU:s kamp mot metanutsläpp intensifieras vid COP 28

  Vid det klimatpolitiska mötet COP 28 har EU kommit fram till att accelerera sitt stöd i den globala kampen mot superföroreningar, där metan, dikväveoxid, fluorkolväten och troposfäriskt ozon ingår. Superföroreningar står idag för drygt hälften av atmosfärens uppvärmning och är därmed centrala att begränsa för att nå 1,5 graders-målet i parisavtalet.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar nytt meddelande: Ett Europa enat mot hat

  För att hindra en eskalering av hatbrott i Europa vill EU-kommissionen bland annat se ökat skydd på offentliga platser såsom moskéer och synagogor och stödja till fler EU-åtgärder inom området. Meddelandet innehåller även en inledande granskning av sociala medier kopplat till hatbrott från 2021.
  Aktuellt
 • Rådet och EP enas om förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen

  Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, även kallade CLP-förordningen. Förordningen är en uppdatering av den befintliga CLP-förordningen från 2008. Målet med uppdateringen är att förtydliga regler för märkning av kemiska ämnen och försäljningen av dessa.
  Aktuellt
 • Rådet godkänner slutsatser om sammanhållningspolitikens framtid

  I slutsatserna presenterar rådet sin ståndpunkt gällande sammanhållningspolitikens framtid när den nuvarande budgetramen löper ut 2027. Rådet menar att dess mål bör förbli att stärka EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att minska de regionala skillnaderna och särskilt hänsyn bör tas till landsbygdsregioner och delad förvaltning.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen antar förslag för att förbättra resenärernas upplevelse och stärka deras rättigheter

  Den 29 november presenterade EU-kommissionen en rad olika initiativ som ska tydliggörapassagerares rättigheter och ge tydligare information för resenärer i Europa. De nya reglerna syftar särskilt till att klargöra regler om ersättning, smidiggöra resande, och bidra till bättre tillgång till realtidsinformation samt att förbättra transportassistansen för passagerare med särskilda behov.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen har antagit 2024 års program för hälsoprogrammet ”EU för hälsa”

  I EU-kommissionens arbetsprogram som publicerades den 5 december anges hur hälsoprogrammets resurser för 2024 kommer att fördelas. Med en budget på 752,4 miljoner euro vill EU-kommissionen prioritera satsningar inom hälso-och sjukvården som en del av den europeiska hälsounionen. Införande av digitala initiativ och mer satsningar på psykisk hälsa och krisberedskap är några delar i det nu publicerade arbetsprogrammet.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet antar position om förslag för att minska utsläpp från tunga fordon

  Europaparlamentet har efter rådet nu antagit en förhandlingsposition för EU-kommissionens initiativ om att förnya reglerna kring utsläpp från tunga fordon. Genom de nya reglerna fastställs bland annat nya mål för att minska koldioxidutsläpp och fler fordon ska inkluderas i förslaget.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet och Rådet antar ståndpunkter om rätten till reparation

  Europaparlamentet och Rådet har båda antagit sina respektive positioner om direktivet om rätten att få en vara reparerad, som presenterades av EU-kommissionen i mars 2023. Direktivet har som syfte att leda till besparingar för konsumenter samtidigt som den stödjer den europeiska gröna given.
  Aktuellt
 • EHDS får godkännandestämpel i ansvarigt utskott i Europaparlamentet

  Den 28 november antog ledamöterna i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) sin ståndpunkt om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). En snävare sekundäranvändning av hälsodata föreslås bland annat som tillägg i förslaget när det nu börjar närma sig slutförhandlingar.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen öppnar tillgången till superdatorer för att främja utvecklingen av AI

  Den 16 november har EU-kommissionen och det gemensamma initiativet för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) utökat tillgången till EU:s superdatorer för startups och småföretag inom artificiell intelligens (AI). Syftet är att påskynda utvecklingen inom AI och stärka EU:s ställning och konkurrenskraft inom området globalt.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet når överenskommelse med rådet för att öka säkerheten för digitala produkter

  Den 30 november nådde ledamöterna i Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om nya regler för cyberresiliens för att skydda alla digitala produkter i EU från cyberhot. De enas för att kunna hantera den cybersäkerhetskris som väntar under de kommande åren.
  Aktuellt