regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rådet godkänner slutsatser om sammanhållningspolitikens framtid

I slutsatserna presenterar rådet sin ståndpunkt gällande sammanhållningspolitikens framtid när den nuvarande budgetramen löper ut 2027. Rådet menar att dess mål bör förbli att stärka EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att minska de regionala skillnaderna och särskilt hänsyn bör tas till landsbygdsregioner och delad förvaltning.

Sammanhållningspolitiken är ett horisontellt politikområde inom EU och syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU. Sammanhållningspolitikens investeringar ska skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt och syftar till att främja regionala prioriteringar och inflytande.

I de vägledande slutsatserna för den framtida sammanhållningspolitiken anser rådet att politiken bör kunna anpassas till nya och oförutsedda händelser, likt pandemin, samtidigt som man bevarar dess kapacitet på lång sikt liksom dess strukturella mål. Rådet påminner också om hur viktig en delad förvaltning och partnerskapsprincipen är för sammanhållningspolitiken samt att man måste tillämpa en platsbaserad strategi i utformningen och programplaneringen av sammanhållningspolitikens investeringar. En bättre offentlig förvaltning och en koppling mellan alla samhällsnivåer, menar Rådetbidrar till ett verkligt engagemang från regional och lokal nivå.

Insatser för att ytterligare förenkla förvaltningen av sammanhållningspolitiken uppmuntras samtidigt som man vill fokusera på att förebyggande och bekämpa bedrägerier och korruption samt utmaningar, bland annat demografiska trender, migration och den gröna och den digitala omställningen.

Under punkten övriga frågor betonade rådet också betydelsen för sammanhållningen och en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden, som godkändes den 20 november. Länk till annan webbplats.

Nästa steg

Ståndpunkterna kommer ligga till grund för diskussioner gällande sammanhållningspolitiken under de kommande åren och efter 2027.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan