regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rådet och Europaparlamentet når en överenskommelse gällande direktivet om tillbörlig aktsamhet

Direktivet om tillbörlig aktsamhet (Due diligence) handlar om att företag ska ta större ansvar för att deras underleverantörer följer regler för social och miljömässig hållbarhet. Direktivet fastställer regler och skyldigheter för stora företag när det gäller potentiella negativa effekter på miljö och männskliga rättigheter, med avseende på företagens egen verksamhet, deras dotterbolag och affärspartners verksamhet.

Den 23 februari år 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i frågan om hållbarhet. Den preliminära överenskommelsen som nåddes i mitten av december 2023 mellan Europaparlamentet och rådet avgränsar direktivets tillämpningsområde, förtydligar ansvarsskyldigheter för företag och definierar olika påföljder, rättigheter och förbud som företag ska respektera. Kompromissen lägger även till nya inslag när det gäller mänskliga rättigheter.

Region Östergötland ställer sig positivt till ett direktiv om tillbörlig aktsamhet på EU-nivå och kommer fortsätta följa frågan.

Nästa steg

Den preliminära överenskommelsen ska nu godkännas och antas formellt av både Europaparlamentet och rådet innan den kan införas i nationell lagstiftning.

Läs mer om överenskommelsen på rådets hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan