regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet och Rådet antar ståndpunkter om rätten till reparation

Europaparlamentet och Rådet har båda antagit sina respektive positioner om direktivet om rätten att få en vara reparerad, som presenterades av EU-kommissionen i mars 2023. Direktivet har som syfte att leda till besparingar för konsumenter samtidigt som den stödjer den europeiska gröna given.

Förslaget till direktivet om rätten att få en produkt reparerad, presenterat den 22 mars 2023, är en del av den nya inriktningen för konsumentpolitiken och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, som EU-kontoret tidigare har skrivit om Länk till annan webbplats.. Förslaget syftar till att komplettera andra initiativ för att främja hållbar konsumtion, såsom förslaget till ekodesignförordning som fokuserar på att skapa produkter som kan repareras, och direktivet om ökad konsumentmakt inom den gröna omställningen.

Förslaget till direktiv, där Europaparlamentet och Rådet nu antog sina förhandlingspositioner, fokuserar på rätten att reparera produkter inom den lagstadgade garantitiden och att göra det både lättare och billigare för konsumenter att premiera reparation framför att köpa nytt. Förslaget ämnar även främja återanvändning av produkter. Utöver kostnader handlar det också om att göra reparationsprocessen mer tillgänglig och mindre komplicerad för människor, till exempel genom att göra information mer lättillgänglig. Det innebär bland annat att företag som säljer produkter måste tydligt och klart informera sina kunder om var de kan få produkterna reparerade när garantin löpt ut eller om skadan inte täcks av garantin.

Rådet, som kom fram till sin allmänna inriktning 22 november, ställer sig bakom direktivets allmänna mål, men inför även vissa ändringar. Bland annat medför positionen, eller mandatet, att klargöra tillverkarnas reparationsskyldigheter, begränsa kravet på att tillhandahålla information om reparationstjänster till dem som har en rättslig skyldighet att åtgärda defekta produkter, främja en europeisk onlineplattform för reparationer och införa en förlängning av säljarens ansvarstid vid reparation.

Europaparlamentets ledamöter, å sin sida, fokuserade på att säljare ska vara skyldiga att prioritera reparation om det är billigare eller lika dyrt som att byta ut en vara, såvida inte reparationen inte är genomförbar eller obekväm för konsumenten. Ledamöterna föreslår också att den rättsliga garantin förlängs med ett år när en produkt har reparerats. Europaparlamentet vill även förbjuda telefontillverkarnas praxis att driva ett slutet system som begränsar tillgången till alternativa reparationstjänster.

Nästa steg

Förhandlingar mellan institutionerna, så kallade trilogförhandlingar, kommer att sätta igång 7e december. Därefter ska direktivet översättas till svensk lagstiftning.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan