regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Belgiens prioriteringar inför ordförandeskapet i europeiska unionens råd

Det belgiska ordförandeskapet börjar efter årsskiftet i januari. Ordförandeskapet kommer att fokusera på 6 tematiska områden; rättsstatsprincipen, konkurrenskraft, grön och rättvis omställning, social och hälso-och sjukvårdsagenda, skydda människor och gränser och främja ett globalt Europa samt att upprätthålla stöd till Ukraina. De syftar även till att stödja antagandet av den strategiska agendan 2024-2029 och förbereda diskussioner om EU:s framtid.

Försvar av rättsstatsprincipen, demokrati och enighet

Det är en viktig fråga i EU att respektera de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demografiska värderingar, vilket banar väg för sammanhållning, välbefinnande, frihet, jämlikhet och ickediskriminering i EU. Därför syftar det belgiska ordförandeskapet till att försvara dessa principer i deras arbete i europeiska unionens råd. De kommer särskilt fokusera på ungdomars politiska deltagande samt utbildning, livslångtlärande och kultur. De kommer även att förbereda unionens politik, resurser och beslutsstrukturer inför framtida utvidgning

Stärka EU:s konkurrenskraft

Lika villkor för företag på marknaden, små och medelstora både inom och utanför Europa är prioriterat inom det belgiska ordförandeskapet. Belgien kommer fortsätta arbetet med att slutföra kapitalmarknadsunionen och energiunionen. De vill även minska beroende av andra länder och främja egen utveckling av ny teknik inom kritiska sektorer. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt EU:s självständiga livsmedelsproduktion samt samstämmighet mellan EU:s interna och externa politik.

Sträva efter en grön och rättvis omställning

Det belgiska ordförandeskapet understryker vikten av övergripande åtgärder som inte lämnar någon bakom. Ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet med den gröna given och kommer att sätta energi- och klimatomställningen i centrum . För att minska sårbarheten för klimatförändringar kommer ordförandeskapet att sträva efter att stärka unionens cirkulära ekonomi och anpassnings- och beredskapskapacitet. De syftar också till att främja hållbar vattenförvaltning.

Stärka EU:s sociala och hälso-och sjukvårdsagenda

Med utgångspunkten i den europeiska pelaren för sociala rättigheter syftar det belgiska ordförandeskapet till att främja ett mer inkluderande samhälle rättvist för alla. Detta genom att stärka rättvis arbetskraftsrörlighet, psykisk hälsa och tillgång till socialt skydd. Det syftar till att stärka den sociala dimensionen av den europeiska planeringsterminen - med särskild uppmärksamhet på det första genomförandet av ramen för social konvergens. De ser potentialen hos sociala investeringar samt att främja en ram som bidrar till utvecklingen av den sociala ekonomin. Ordförandeskapet kommer också att förespråka ökade politiska åtgärder för att garantera tillgång till bostäder för alla. De kommer dessutom att stödja utvärderingen av EU:s krisberedskap, stärka säkerheten i läkemedelsförsörjningen och utarbeta en strategi för att öka antalet anställda inom hälso- och sjukvården i EU. För att förbättra medborgarnas tillgång till rimligt prissatta läkemedel kommer ordförandeskapet att arbeta för att bättre tillgodose ouppfyllda medicinska behov, en fråga som Region Östergötland särskilt bevakar.

Skydda människor och gränser

Det belgiska ordförandeskapet vill ta itu med alla återstående lagstiftningsärenden som rör den nya europeiska pakten för migration och asyl. De kommer även ägna särskild uppmärksamhet åt kampen mot organiserad brottslighet, förebyggande och bekämpning av terrorism och extremism samt stärka EU:s motståndskraft.

Främja ett globalt Europa

Ordförandeskapet vill fortsätta stärka EU:s motståndskraft och självständighet samt främja sina intressen globalt. Detta innefattar en ambitiös och balanserad handelspolitik som är öppen, hållbar och självsäker. Detta kommer att kräva ett förstärkt regelbaserat handelssystem. I linje med Agenda 2030 kommer ordförandeskapet att främja en förstärkning av hälso- och sjukvårdssystemen som en grund för att uppnå allmän hälsotäckning, samtidigt som man säkerställer rättvis tillgång till innovativa, motståndskraftiga, hållbara och högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster och hälso- och sjukvårdsprodukter för alla. De vill även bibehålla kapacitet för att bistå med humanitärt stöd globalt.

Läs mer om Belgiens prioriteringar inför kommande ordförandeskap på ordförandes hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan