regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hälsotillståndet i EU 2023

Experter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och European Observatory on Health Systems and Policies har tagit fram 29 landspecifika hälsoprofiler för EU-länderna, Island och Norge samt en sammanfattande rapport. Landsprofilerna ligger inom initiativet ”Hälsotillståndet i EU” och ger kunskap och information om varje lands hälso- och sjukvårdssystem.

De nya rapporterna Länk till annan webbplats. som EU-kommissionen publicerade i mitten på december beskriver hur EU har agerat när det gäller behovet av och efterfrågan på mer motståndskraftiga hälso-och sjukvårdsystem. 2023 års rapport om beredskapsnivå på hälso- och sjukvårdsområdet fokuserar på de åtgärder som EU vidtagit för att förbättra sin kapacitet att hantera allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. I 2023 års sammanfattande rapport samt landspecifika hälsoprofiler undersöks i sin tur hälsotillståndet i EU samt hur hälso-och sjukvårdsystem i hela EU fungerar i frågan om att tillgodose EU-invånarnas behov.

Reglerna utgår från målen i EU-kommissionens process om effektiva, tillgängliga och anpassningsbara hälso-och sjukvårdssystem. ”Hälsotillståndet i EU “syftar till att ge beslutfattare och andra som utformar hälsopolitiken information, sakkunskap och bra metoder. Hälsoprofilerna innehåller en snabb överblick över befolkningens hälsa, faktorer som påverkar hälsan med fokus på riskfaktorer, hälso- och sjukvårdens utformning och en analys av hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och anpassningsbarhet. Landsprofilerna, som presenteras vartannat år, ger kunskap och information om varje lands hälso- och sjukvårdssystem i jämförelse med andra EU-länder. De sammanfattande rapporterna belyser trender istället som finns i de flesta, men inte alltid i alla EU-länder.

Tillsammans med de landspecifika hälsoprofilerna presenterar EU-kommissionen en sammanfattande rapport där man lyfter övergripande observationer utifrån från de landspecifika analyserna. Rapporten för 2023 handlar bl.a. om behovet av reformer inom psykisk hälsa, behovet av en multisektoriell strategi för att ta itu med ojämlikheterna i hälsa, samt betydelsen av kontinuitet och robust data för investeringar i hållbara och tillgängliga hälsosystem.

Läs mer om Sveriges hälso-och sjukvårdsystem i landrapporten om Sverige via denna länk Länk till annan webbplats. och ta reda på mer om det övergripande hälso-och sjukvårdsläget i EU.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan