regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen har antagit 2024 års program för hälsoprogrammet ”EU för hälsa”

I EU-kommissionens arbetsprogram som publicerades den 5 december anges hur hälsoprogrammets resurser för 2024 kommer att fördelas. Med en budget på 752,4 miljoner euro vill EU-kommissionen prioritera satsningar inom hälso-och sjukvården som en del av den europeiska hälsounionen. Införande av digitala initiativ och mer satsningar på psykisk hälsa och krisberedskap är några delar i det nu publicerade arbetsprogrammet.

”EU för hälsa”

Programmet ”EU för hälsa” antogs 2021 i kölvattnet av pandemin. Programmet har en tidsram från 2021-2027 och har en budget på 5,3 miljarder euro. Genom programmet finansieras implementeringen av lagstiftningsinitiativ och andra EU-åtgärder inom hälsoområdet, inklusive förberedande arbete. Det genomförs genom årliga arbetsprogram som antas av EU-kommissionen efter samråd med medlemsländerna och berörda parter.

I arbetsprogrammet pekas 6 prioriterade policyområden ut som särskilt viktiga:

  1. Europas plan mot cancer, budget på 117,6 miljoner euro.
  2. EU:s krisberedskap och motståndskraft mot gränsöverskridande hälsohot, budget på 14,7 miljoner euro.
  3. Europeiska hälsodataområdet, budget på 25,7 miljoner euro.
  4. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, budget på 70,9 miljoner euro.
  5. EU:s läkemedelsstrategi och dess framtida implementering, budget på 41 miljoner euro
  6. Global hälsa och internationella initiativ, budget på 4,3 miljoner euro.

Inom cancerområdet ska programmet stötta initiativ som stärker personanpassad cancervård. Programmet ska även stötta genomförandet av förebyggande åtgärder mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot genom att bekämpa antimikrobiell resistens samt stödja EU:s laboratorium som arbetar med relevant forskning. När det gäller det europeiska hälsodataområdet, som just nu är mitt i EU:s förhandlingsprocess, ska ”EU för hälsa” främja insatser som kan underlätta implementeringen av förslaget de kommande åren. Programmet belyser även vikten av att satsa på psykisk hälsa och mildra bristen på läkemedel.

Typen av åtgärder som föreslås för finansiering i arbetsprogrammet Länk till annan webbplats. kan vara olika, såsom åtgärdsbidrag, administrationsbidrag, upphandling, IT-stöd samt åtgärder under direkt förvaltning.

Programmet ”EU för hälsa” 2021-2027 har nu en pågående halvtidsutvärdering. Syftet med halvtidsutvärderingen är att utvärdera om programmet är ändamålsenligt, kostnadseffektivt och samstämmigt med andra EU-program samt om det tillför ett mervärde. Just nu finns det möjlighet att lämna synpunkter om programmet mellan den 5 december 2023 till den 9 januari 2024. EU-kommissionen vill ge relevanta aktörer möjlighet att yttra sig om möjliga lösningar och ge information som kan tänkas hjälpa i framtidens utveckling av programmet. EU-kommissionen kommer efter att tidsfristen att offentliggöra utvärderingens resultat.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan