regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-program och fonder

Det finns medel att söka inom olika fonder och program inom EU. Medel som riktar sig till både regioner, kommuner, organisationer och företag.

Program och fonder

Interreg Östersjöprogrammets syfte är att stödja övergången till grönare och mer resilienta samhällen och ekonomier genom transnationellt samarbete.

Interreg Östersjöprogrammet

Interreg Europe hjälper regionala och lokala myndigheter i hela Europa att utveckla och genomföra bättre regionalpolitik.

Interreg Europe

Interreg Central Baltic-programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Interreg Central Baltic-programmet

Europeiska regionalfonden ger stöd för insatser kopplade till regional tillväxt och ökad sysselsättning.

Projekt som får medel ska främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap och innovativ utveckling med inriktning, miljöteknik, förnybar energi, energieffektivisering och grön omställning.

Europeiska regionalfonden

Europeiska socialfonden ger stöd till insatser för kompetensutveckling, sysselsättning och integration på arbetsmarknaden.

Region Östergötland har uppdraget att ta fram handlingsplaner och stötta aktörer som vill genomföra insatser och söker finansiering från Europeiska socialfonden.

Europeiska socialfonden.

Sektorsprogram

Den inre marknaden är EU:s marknadsprogram med syfte att stärka den inre marknadens funktion och konkurrenskraften hos främst små och medelstora europeiska företag.

Den inre marknaden

Det rättsliga programmet har som mål att bidra till vidareutvecklingen av ett europeiskt område för rättvisa baserat på rättsstatsprincipen, ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende.

Det rättsliga programmet

Digitala Europa är ett helt nytt program som fokuserar på att bygga upp EU:s digitala kapacitet och stötta en bred användning av digital teknik.

Digitala Europa

Erasmus+  är EU:s program för utbildning och omfattar alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorn. Det nya programmet är för denna period är mer inkluderande och internationellt.

Erasmus+

EU för hälsa är unionens hälsoprogram för att främja hälsa, förebygga sjukdomar och skydda EU-medborgare från allvarliga hälsohot.

EU för hälsa

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det är till för alla typer av organisationer och används för att förverkliga EU:s politik och för att ta sig an de globala utmaningarna som att bekämpa klimatförändringarna.

Horisont Europa

Kreativa Europa är EU-kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna och erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik.

Kreativa Europa

LIFE är EU:s finansieringsprogram för miljö, klimat och naturprojekt. LIFE består av fyra delprogram: natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, mildring och anpassning av klimatförändringar och ren energiövergång.

LIFE