regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hållbart kulturarv - ett metodprojekt

Hållbart kulturarv är ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och Östergötlands museum. Finspångs och Boxholms kommuner är pilotkommuner.

Projektet har fått statliga utvecklingsmedel från Kulturrådet för att utforska nya samverkansformer mellan aktörer regionalt och lokalt. Men även för att undersöka kulturarvsområdets arbetsmetoder och synlighet kopplat till Agenda 2030 - men också hur Agenda 2030 kan bli en mer aktiv och synbar del och en metod inom kulturarvsområdet.

Varför startade projektet?

Samverkan mellan de tre regionala offentliga aktörerna har funnits tidigare - men en föränderlig värld har visat att det behövs förnyade arbetssätt. Flera aktörer delar på ansvaret för kulturarv med har olika roller och mandat.

Projektet ger en möjlighet att lära av andra, inventera behov och testa. Projektet kan också tydliggöra vad respektive aktör har i verktygslådan för att kunna stötta och samverka mer och bättre. Agenda 2030 inom kulturarv upplevs av många aktörer som ”bortglömt” i dagens hållbarhetsarbete. Det finns en ökad samverkanspotential runt kulturarv och här bidrar sammanhang som:

 • Ny utvecklingsstrategi för Östergötland
 • Reviderad besöksnäringsstrategi
 • Ny regional kulturplan från 2024, men också den överenskommelse i nuvarande kulturplan (2020-2023) om att samverka mer mellan Region Östergötland och kommunerna i länet när det gäller kulturarvet relaterat till platsutveckling och turism.
 • Kulturmiljöer integreras mer inom ett nytt politikområde: Gestaltad livsmiljö

Exempel på vad som har hänt

 • Behovsdialoger med pilotkommunerna
 • Studiebesök och samtal har ägt rum med andra regioner som förändrat sitt arbetssätt runt kulturarvet: Region Västra Götaland, Region Kronoberg och Region Kalmar.
 • Inventering av kommunernas kommunikation med medborgarna rörande det lokala kulturarvet och Agenda 2030 (2021)

Information

 • Projektägare: Region Östergötland

 • Period:

 • Budget: 2,4 MSEK

 • Finansiär: Kulturrådet, Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland bidrar med ekonomiska medel. Östergötlands museum, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland bidrar alla tre med arbetstid.

 • Deltagare: Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, pilotkommunerna Finspång och Boxholm. Dialog med andra regioner och statliga myndigheter vid behov i processen. Projektledare: Östergötlands museum.

 • Samverkansparter: Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och Östergötlands museum

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur