regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kultursamverkan

Kultursamverkansmodellen är en stor del av det regionala kulturuppdraget. Kultursamverkansmodellen bygger på dialog och samverkan mellan stat och region samt mellan region, kommun, civilsamhälle och det fria kulturlivet i respektive län.

Kulturplan

Regionutvecklingsnämnden ansvarar för att utveckla Region Östergötlands kulturpolitik. Mycket av det arbetet sker inom ramen för kultursamverkansmodellen, en modell som ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och samordna resurserna där det är möjligt.

Kommunerna bestämmer själva över sitt lokala kulturliv, men genom kultursamverkansmodellen ska Region Östergötland och kommunerna samverka och samråda med olika kulturaktörer för att stärka regionens kulturliv.

I arbetet med kultursamverkansmodellen tar Region Östergötland fram en kulturplan vart tredje till fjärde år. Det sker tillsammans med kommunerna och kulturlivets olika aktörer. Planen beskriver det utvecklingsarbete som sker via de regionala kulturverksamheterna och även vilka övriga insatser som ska prioriteras. Med stöd av de nationella och regionala kulturpolitiska målen handlägger Region Östergötland de statliga och regionala bidragen till kulturområdet.

De statliga medlen fördelas

Inom ramen för kultursamverkansmodellen fördelar Region Östergötland statliga medel inom följande konst- och kulturområden:

  • professionell teater
  • dans- och musikverksamhet
  • regional museiverksamhet
  • regional biblioteksverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • hemslöjdsfrämjande verksamhet
  • främjandeverksamhet inom alla områden ovan samt läsfrämjande verksamhet.

Kontakt

Rikard ÅslundVerksamhets- och enhetschefKultur och bildning, Enheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur