regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturstatistik och uppföljning

Region Östergötland följer upp och redovisar kultursamverkansmodellen och uppgifter från de regionala kulturverksamheternas resultat varje år.

Redovisning av hur statliga medel fördelats

Regionerna som är med i kultursamverkansmodellen redovisar varje år till Statens Kulturråd hur de statliga medlen har fördelats, och vilka insatser Region Östergötland arbetat med under året. Statens Kulturråd sammanställer en nationell rapport baserat på de uppgifter regionerna lämnar in.

Kultursamverkan

Myndigheten för kulturanalys publicerar fördjupade rapporter och statistik, om olika perspektiv som rör kulturpolitik, på sin webbplats. Myndigheten analyserar även de offentliga kulturutgifterna.

Den som fått stöd ska redovisa hur det använts

Den som har sökt och fått ett regionalt bidrag från Region Östergötland ska redovisa hur medlen har använts och hur olika mål har uppnåtts.

Detta gäller när du fått kulturstöd

De regionala kulturaktörerna redovisar varje år också kvalitativa och kvantitativa uppgifter i den nationella kulturdatabasen. Därutöver följer både Kulturrådet och Region Östergötland exempelvis den upp den statliga funktionshinderspolitiken inom de regionala kulturverksamheterna.

Kontakt

Rikard ÅslundVerksamhets- och enhetschefKultur och bildning, Enheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur