regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturliv för alla

Kvinna sitter på ett golv med papper och färg

Region Östergötland ska skapa förutsättningar för att kulturen ska nå alla, oavsett bostadsort och social bakgrund. Alla ska ha möjlighet att få ta del av kulturella upplevelser och själva få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt på lika villkor.

Alla ska kunna del av kulturen och konstnärligt uttrycka sig

Region Östergötland arbetar för ett kulturliv för alla genom samverkan, kunskapsinsatser och regional spridning som ger fler tillgång till kulturen. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att kulturen ska nå alla, oavsett bostadsort och social bakgrund. Att alla ska ha möjlighet att få ta del av kulturella upplevelser och själva få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt på lika villkor.

Rättigheten att ta del av kultur gäller både utövare och mottagare. Kulturområdet ska vara öppet och tillgängligt för alla i Östergötland – oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder. Det innebär att det regionala kulturarbetet ska präglas av jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Öka mångfalden

Kulturell mångfald kan ses utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet är att det ska finnas en mångfald av kulturella bakgrunder bland fr konstnärliga utövarna. Det andra perspektivet är att det ska finnas en spridning av olika kulturuttryck och även spridning av varianter inom varje kulturuttryck, genrer och konstformer. Region Östergötland genomför kunskapsinsatser och stödjer branschorganisationer, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet i deras arbete med frågor som rör etnisk och kulturell mångfald.

Tre strategiskt prioriterade områden

Kulturplanen pekar på tre prioriterade områden:

  • främja demokrati och delaktighet
  • bredda deltagande och öka spridning
  • stödja konstnärlig utveckling och främja kvalitet

Det innebär att alla kulturinstitutioner som har regionala uppdrag ser över hur de kan arbeta med sin verksamhet för att bidra till dessa tre strategiska områden. Det handlar om att genomföra verksamhet på nya platser, använda digitala arenor, göra invånarna delaktiga i utbudet och hitta nya samarbeten.

Under perioden 2020-2023 ska Region Östergötlands kulturenhet:

  • Samverka med regionala kulturverksamheter för att implementera inkluderingsperspektivet.
  • Främja att inkluderingsperspektivet integreras i kommunikation, uppdrag, projekt, stödformer, processer, uppföljning i regional kulturverksamhet.

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur