regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Granskningsversion Rumslig strategi

Från och med 20 november 2023 till och med 1 mars 2024 har du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Rumslig strategi för Östergötland.

Om Rumslig strategi

Den rumsliga strategin är en del av Utvecklingsstrategin för Östergötland . Genom att ge en fördjupad bild av hur Östergötland fungerar och bör knytas samman preciserar strategin den rumsliga inriktningen. Rumslig strategi för Östergötland omfattar hela Östergötlands geografi och har tidshorisont år 2040.

Rumslig strategi visar den regionala målbilden för Östergötland 2040 och består av strukturbilder i tre skalnivåer med tillhörande planeringsprinciper. Principerna innehåller prioriteringar för att nå utvecklingsstrategin mål om goda livsvillkor i Östergötland och strukturbilderna visar hur principerna kan tolkas i skalnivåerna; regional nivå och närgeografi samt storregional nivå.

Rumslig strategi digitalt Länk till annan webbplats.

Utvecklingsstrategi för Östergötland

Mål

En rumslig strategi för Östergötland med en väl avvägd rumslig inriktning för Östergötland (strukturbild) som anger en tydlig prioritering av olika platsers funktioner och relationer.

Granskningstid

Trafik och samhällsplaneringsnämnden tog den 9 november 2023 beslut om att skicka ut granskningsversion av Rumslig strategi på granskning. Granskningstiden löper från och med 20 november 2023 till och med 1 mars 2024. Det innebär att du under den här tiden har möjlighet att lämna synpunkter, genom att fylla i formuläret nedan.

När granskningstiden är slut

När granskningsperioden är slut kommer Region Östergötland att sammanställa och bemöta de inkomna skriftliga synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Mindre justeringar kommer också göras i granskningsversionen av Rumslig strategi, utifrån nytt kunskapsunderlag och inkomna synpunkter. Den justerade versionen av Rumslig strategi kommer preliminärt att antas av Regionfullmäktige i juni 2024.

Lämna synpunkter

Avser granskningsversion av Rumslig strategi Östergötland.

Granskningstiden är nu slut.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur vi får behandla dina personuppgifter.
Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering
Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för regional panering
Anders BäckstrandVerksamhets- och EnhetschefEnheten för regional planering