regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kvalitetshöjande insatser på Östgötaleden

Projektstödet ges inom ramen för EU:s landsbygdsprogram för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Tillväxtverkets prioritering är besöksmålsutveckling inom natur- och kulturturism med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och mountainbike-cykling.

Fortsatt utveckling av Östgötaleden - en av Sveriges längsta vandringsleder.

Prioriteringen som gjorts av Tillväxtverket motiveras med att intresset för vandring och mountainbike är stort och växande, både bland inhemska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige.

För att fler naturturismföretag ska vilja, kunna och våga utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva leder som möter besökares behov och förväntningar.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att med utgångspunkt från det nationella ramverket genomföra kvalitetshöjande insatser och förbättringsåtgärder av fysisk vandringsled.

En utmaning för både friluftslivsutövande och destinationsutveckling är bristen på boendealternativ och toaletter på vissa sträckor.

Genom att stärka entréer med informationsskyltar och etapperna med fler faciliteter i form av övernattningsmöjligheter och toaletter, kan vi öka tillgänglighet, servicegrad och attraktivitet.

Målgrupper

Satsningen har både boende och besökare i Östergötland i fokus liksom naturturismföretag som ska kunna utveckla verksamheten med fokus på vandringsturism. Enhetlighet i skyltsystem och bättre kvalitet på vägvisning och fysisk information innebär ökad trygghet, stärker attraktiviteten och är grundläggande faktorer för att skapa en bättre vandringsupplevelse för både vana och ovana utövare av friluftsliv.

Projektets mål

Målet med projektet är att Östgötaleden upplevs som en enhetlig, attraktiv, säker och trygg vandringsled att nyttja för boende och besökare.

Östgötaleden ska ha en enhetlig och tydlig vägvisning som överensstämmer med information på digital karta.

Östgötaledens samtliga 80 startplatser ska utrustats med skyltar för etappkartor och information.

All skyltning och framtagen information utformas enligt riktlinjer Nationellt ramverk för vandringsleder. Projektets övergripande mål är att prioritera och stärka svaga länkar för att tillgängliggöra leden och skapa förutsättningar för att fler vill och kan nyttja leden, samt öka turistiska mervärden.

Ett mål är även att skapa miljö-/ och driftsmässigt hållbara lösningar för kommunernas hantering av toaletter utefter vandringsleden.

Förväntat resultat

Insatserna ingår i en övergripande satsning för att stärka Östgötaledens kvalitet. Sedan 2020 pågår en omfattande kvalitetsförstärkning i samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna avseende den fysiska leden vägvisning /avståndsskyltar och information i form av etappkartor på startskyltar vid ledentréer/startplatser.

Kvalitetsförstärkningen finansieras med projektmedel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Region Östergötland.

Avslutat projekt: Kvalitetsförstärkning av Östgötaleden

Pågående projekt: LED UT - Ledutveckling Östgötaleden

När projektet är slutfört kommer större delen av Östgötaleden vara försett med vägvisning och fysisk information av mycket god kvalitet.

Entréerna har stärkts som informationsplatser där man kan inhämta nödvändiga fakta för att ge sig ut på etappen. Längre etapper och startplatser har förstärkts med vindskydd och toaletter. Tack vare satsningarna kan samverkan och roller kopplat till kommuner, länsstyrelse, organisationer och företag stärkas.

Projektets omfattning

Projektet omfattar följande aktiviteter/investeringar:

  • Vindskydd för att öka möjligheten till övernattning och förkorta dagsetapperna längs våra längre etapper.
  • Komposttoaletter vid strategiska platser som entréer och vindskydd/rastplatser i ledsystemet.
  • Stärkta entréer - Resterande behov av enhetliga skylthållare till etappkartor och annan viktig platsspecifik information produceras till startplatser och entréer.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 2 469 260 kr

  • Finansiär: 100% Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  • Deltagare: Alla kommuner i Östergötland.

  • Samverkansparter: Alla kommuner i Östergötland. Region Östergötland projektleder inom befintlig personalresurs för Östgötaleden.

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling

Finansiering