regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Led UT - Ledutveckling Östgötaleden

Projektstödet ges inom ramen för EU:s landsbygdsprogram för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Tillväxtverkets prioritering är besöksmålsutveckling inom natur- och kulturturism med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och mountainbike-cykling.

Fortsatt utveckling av Östgötaleden - en av Sveriges längsta vandringsleder.

Prioriteringen som gjorts av Tillväxtverket motiveras med att intresset för vandring och mountainbike är stort och växande, både bland inhemska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige.

För att fler naturturismföretag ska vilja, kunna och våga utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva leder som möter besökares behov och förväntningar.

Syfte med Led UT

Projektets syfte är att stärka kvalitén på Östgötaleden i linje med Nationella ramverket för vandringsleder, så att leden kan fortsätta utvecklas som infrastruktur för friluftsliv och naturturism/besöksnäring.

Målgrupper

Satsningen har både boende och besökare i Östergötland i fokus liksom naturturismföretag som ska kunna utveckla verksamheten med fokus på vandringsturism. Enhetlighet i skyltsystem och bättre kvalitet på vägvisning och fysisk information innebär ökad trygghet, stärker attraktiviteten och är grundläggande faktorer för att skapa en bättre vandringsupplevelse för både vana och ovana utövare av friluftsliv.

Projektets mål

Målet med projektet är att Östgötaleden upplevs som en enhetlig, attraktiv, säker och trygg vandringsled att nyttja för boende och besökare. Östgötaleden ska ha en enhetlig och tydlig vägvisning som överensstämmer med information på digital karta. Östgötaledens samtliga 80 startplatser ska utrustats med skyltar för etappkartor och information. All skyltning och framtagen information utformas enligt riktlinjer Nationellt ramverk för vandringsleder.

Förväntat resultat

När projektet är slutfört kommer större delen av Östgötaleden vara försett med vägvisning och fysisk information av mycket god kvalitet. Entréerna har stärkts som informationsplatser där man kan inhämta nödvändiga fakta för att ge sig ut på etappen. Projektet kommer därmed att långsiktigt förbättra förutsättningar för landsbygdsutveckling kopplat till natur-/ vandringsturism i Östergötland. Vägvisning och etappkartor vägleder inte enbart utefter leden utan hänvisar också till boendeanläggningar, serveringar, hållplatser etcetera. Ledens attraktivitet höjs markant och möjligheten för organisationer och företag att utveckla verksamhet baserat på Östgötaleden som infrastruktur ökar.

Projektet genomförs i samverkan med alla kommuner i Östergötland. Region Östergötland projektleder inom befintlig personalresurs för Östgötaleden.

Projektets omfattning

Projektet omfattar följande aktiviteter/investeringar:

  • Vägvisningsskyltar till start-, slut- och delmål, besöksintressanta objekt, service, boendeanläggningar, faciliteter, rastplatser m.m.
  • Översiktskartor och information om led, etapp, service, boendeanläggningar och faciliteter till entréer och startpunkter.
  • Enhetliga skylthållare till översiktskartorna och annan viktig platsspecifik information vid startplatser och entréer.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 1 060 100 kr

  • Finansiär: 100% Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  • Deltagare: Alla kommuner i Östergötland. Region Östergötland projektleder inom befintlig personalresurs för Östgötaleden.

  • Samverkansparter: Alla kommuner i Östergötland. Region Östergötland projektleder inom befintlig personalresurs för Östgötaleden.

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling

Finansiering